Dôchodkové sporenie: Zmiernenie ekonomických dopadov na zamestnávateľov v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s celosvetovou pandémiou a na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov došlo 6. apríla 2020 k zmene v odvádzaní poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Odklad platenia odvodov za marec a máj 2020

Na základe vyššie spomínanej novely a nariadenia vlády SR č. 131/2020 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 22. mája 2020 bol upravený odklad platenia poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za mesiace marec a máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO.

Vláda nariadením ustanovila spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ (zráža mu ho zo mzdy), je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.
Poistné na starobné poistenie zamestnanca uhrádza:

 • zamestnanec vo výške 4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie vo výške 9,00 % z vymeriavacieho základu a 5,00 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie (SDS).

Odpustenie platenia odvodov za apríl 2020

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 25. apríla 2020, môže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu najmenej na 15 dní, požiadať o odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie za apríl 2020.

Možnosť odpustenia odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ (zráža mu ho zo mzdy), je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Úpravy v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia

Za rovnakých podmienok sa umožňuje aj odklad/odpustenie platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu (§ 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z.), t. j. za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. kategórie alebo 4. kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj.

Opäť platí, že príspevky, ktoré sú zrážkou zo mzdy zamestnanca, uhrádza zamestnávateľ v riadnom termíne.

Potenciálne dopady odkladu platenia poistného na sporiteľov v II. pilieri

 • Nakoľko príspevok zamestnanca na II. pilier je uhrádzaný z poistného plateného zamestnávateľom a zamestnávateľ využije možnosť odkladu, tak v tomto období sporiteľovi nebudú pripisované príspevky, ale budú pripísané až po úhrade poisteného zamestnávateľom.
 • Príspevky za dotknuté mesiace v roku 2020 môžu byť pripísané na osobný dôchodkový účet (ODÚ) „oneskorene“, prípadne vôbec.
 • Ak má sporiteľ dohodnuté platenie dobrovoľných príspevkov, ktoré mu zamestnávateľ na základe dohody o zrážkach zo mzdy zráža zo mzdy, tieto zamestnávateľ za neho odvedie v riadnom termíne.
 • Príspevky vo výpise z ODÚ a na portáli budú zobrazené za tieto mesiace až po ich pripísaní na ODÚ sporiteľa.
 • V prípade prestupu medzi DSS - bude „odložený“ príspevok zaslaný na ODÚ tej DSS, do ktorej sporiteľ prestúpil.

Potenciálne dopady odkladu platenia príspevkov na účastníkov v III. pilieri

 • Príspevky pripísané na osobný účet (OÚ) môžu byť pripísané oneskorene.
 • Rovnako oneskorene budú zobrazené príspevky aj vo výpise z OÚ a na portáli.
 • V prípade prestupu medzi DDS bude „odložený“ príspevok zaslaný na OÚ tej DDS, do ktorej účastník prestúpil.
 • Je potrebné uvádzať posledný odvedený príspevok za správny mesiac, nakoľko v prípade žiadosti o dávku môže nastať situácia, že dávka:
  • je vyplatená z neúplného účtu, potom sa vyplatí ako doplatok,
  • ak nie je vyplatená z neúplného účtu, potom sa príspevky po priznaní dávky vrátia na účet, z ktorého boli zaslané.
 • Posun vzniku nároku na dávky (obdobie sporenia alebo zaplatené príspevky) - kvôli odkladu príspevkov môže prísť k posunu vzniku nároku na dávku na neskoršie obdobie.

Informácie pre zamestnávateľov

NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. nepožaduje v súvislosti s odkladom platenia príspevkov na DDS od zamestnávateľov žiadne oznámenia ani potvrdenia. Sociálna poisťovňa informovala zamestnávateľov a SZČO o tom, ako postupovať pri žiadosti o odklad platenia prostredníctvom SMS správ a emailov. Bližšie informácie o tom, kto a ako môže žiadať o odklad platenia odvodov sa nachádzajú aj na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov-za-marec-2020/68337s#10b