Dôchodok z II. piliera: na výber sú 4 varianty doživotného dôchodku a 5 iných možností čerpania nasporenej sumy

Od 1. januára 2015 je možná výplata starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ ING DSS hovorí, aké možnosti má budúci poberateľ tohto dôchodku.

Kedy vzniká nárok na dôchodok z II. piliera?

O dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať po dosiahnutí dôchodkového veku (62 rokov, ženy v zníženom veku podľa počtu detí, muži alebo ženy v zníženom veku podľa počtu odpracovaných rokov v rizikových prácach). „Dôchodok môžete poberať aj skôr, ak už máte nárok na predčasný dôchodok z I. piliera, alebo váš súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera presahuje 1,2-násobok sumy životného minima,“ hovorí Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ ING DSS, a.s.

Ako má postupovať človek, ktorý chce poberať doživotný dôchodok z II. piliera?

Prvým krokom je podanie žiadosti o dôchodok z II. piliera. „Podávate ho osobne na pobočke Sociálnej poisťovne alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej ste si sporili na dôchodok. V žiadosti si vyberiete, v akej forme chcete dostať ponuky na dôchodok z takzvaného ponukového systému, či poštou alebo e-mailom. Pri podávaní žiadosti o dôchodok sa môžete rozhodnúť, či zahrniete alebo nezahrniete do certifikátu dobrovoľné príspevky, ak ste si v zmluve dohodli ich platenie, pričom ich nemusíte zahrnúť vôbec.“ vysvetľuje J. Zápotočný. Na základe žiadosti vystaví DSS potvrdenie o výške vašich úspor, už spomínaný Certifikát pre tzv. centrálny informačný ponukový systém (CIPS). Na základe tejto informácie pripravia životné poisťovne ponuku na doživotný alebo dočasný dôchodok z II. piliera a DSS môžu dať ponuku na vyplácanie programového výberu. „Ponukový list, ktorý dostanete zo Sociálnej poisťovne, obsahuje ponuky dôchodkov od všetkých životných poisťovní a DSS (ak sa zapojili do poskytovania ponuky sporiteľom iných DSS), ktoré z vašej nasporenej sumy vedia vyplácať dôchodok. Následne máte lehotu 30 kalendárnych dní, ktorá vám plynie od vystavenia ponuky na to, aby ste si vybrali, ktorá poisťovňa a/alebo DSS vám bude vyplácať doživotný dôchodok z II. piliera.“ Ak sporiteľ termín nestihne alebo sa mu žiadna z ponúk nezdá zaujímavá a chce ďalej sporiť v II. pilieri (ak je zamestnaný), nič zásadné sa nestane: ponuky strácajú platnosť a sporiteľ môže opätovne požiadať o dôchodok kedykoľvek neskôr.

4 varianty doživotného dôchodku z II. piliera

V ponukovom liste sporiteľ môže dostať na výber štyri možnosti doživotného dôchodku. Ide o kombinácie dvoch parametrov: zvyšovania (indexácie) dôchodku a pozostalostného krytia (dočasného vyplácania pozostalostného dôchodku, t.j. vdovského/vdoveckého a sirotského).
Ak má sporiteľ nasporenú dostatočnú sumu, vyberá si jednu zo štyroch možností doživotného starobného dôchodku. Pritom pri pozostalostnom dôchodku si ešte dodatočne volí medzi ročným a dvojročným vyplácaním,“ doplňuje J. Zápotočný.

  1. Dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia: dôchodok v rovnakej sume, ktorú sporiteľ dostáva každý mesiac bez toho, aby po jeho smrti mali pozostalí nárok na vdovský, vdovecký/sirotský dôchodok. Tento variant ponúka od začiatku najvyššiu mesačnú sumu dôchodku.
  2. Dôchodok bez zvyšovania a s pozostalostným krytím: po úmrtí budú mať pozostalí (manžel/manželka/deti-siroty) nárok na výplatu dôchodku a prípadná nevyplatená suma bude predmetom dedenia. „Nákup“ pozostalostného krytia ako služby navyše o niečo znižuje výšku priebežne vyplácaného dôchodku.
  3. Dôchodok so zvyšovaním a bez pozostalostného krytia: mesačný dôchodok sa pravidelne zvyšuje, tzv. indexuje. Znamená to, že človek začína s nižším dôchodkom v porovnaní s variantom 1, avšak zvyšovaním dosiahne neskôr vyšší dôchodok ako vo variante 1.
  4. Dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím: dôchodok so zvyšovaním a rovnakým princípom ako variant 2. Pri tomto variante začína človek s najnižším doživotným dôchodkom zo všetkých možností, ktorý sa však postupne zvyšuje.

Doživotné dôchodky so zvyšovaním pomáhajú chrániť životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien.

Aký dôchodok získate? (modelový príklad)

Martin má na osobnom dôchodkovom účte v DSS nasporenú sumu 10 tisíc eur. Môže si vybrať zo 4 možností:

  1. Dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia: doživotne bude dostávať dôchodok 50 eur (ak umrie skôr ako 7 rokov od začiatku vyplácania dôchodku, majú dedičia nárok na časť nasporenej sumy)
  2. Dôchodok bez zvyšovania a s pozostalostným krytím: mesačný dôchodok bude nižší (45 eur), ale v prípade smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti-siroty) poberať dôchodok vo výške 45 eur počas 1-2 rokov
  3. Dôchodok so zvyšovaním a bez pozostalostného krytia: v prvom roku dosiahne dôchodok 41,02 eur, ale v pätnástom už 54,12 eur a v dvadsiatom 59,75 eur (dôchodok sa každoročne zvyšuje o 2 %)
  4. Dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím: dôchodok začína na 36,92 eur a zvyšuje sa každoročne o 2% s tým, že pozostalí (manžel/manželka, deti-siroty) budú poberať váš dôchodok počas 1-2 rokov

Aké sú ešte iné možnosti dôchodku okrem doživotného?

Sporitelia, ktorí si nechcú, resp. nemusia za všetky dôchodkové úspory kúpiť doživotný dôchodok, majú na výber ďalšie možnosti, ako napr. programový výber, ktorý vyplácajú DSS, kde si sporiteľ môže zvoliť obdobie alebo výšku výplaty mesačného dôchodku. Musia ale splniť dve podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov z I. aj II. piliera musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol
  • súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu 1,25.

Ďalšou možnosťou je dočasný dôchodok, ktorý vyplácajú životné poisťovne. V ponukovom listedostane budúci dôchodca ponuky na vyplácanie dočasného dôchodku počas 5, 7 a 10 rokov.

Čo v prípade nedostatočných úspor?

„Ľudia, ktorí si nenasporili dostatočnú sumu na doživotný dôchodok, dostanú možnosť vybrať si úspory špecifickým programovým výberom alebo požiadať o dočasný dôchodok. Obe tieto dávky budú vyplácané v režime tzv. malej nasporenej sumy maximálne vo výške mediánu, ktorý bol stanovený pre rok 2015 na 12,60 €“ hovorí J. Zápotočný.

Aké má možnosti sporiteľ, ktorý ešte nemá záujem o vyplácanie dôchodku z II. piliera?

Klienti, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek a ešte nepožiadali o dôchodok z II. piliera, majú možnosť poberať výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde. „Výnos z investovania nie je dôchodkom z II. piliera, ale je možnosťou ako získať výnos, ktorý vyšiel zhodnotením v dôchodkových fondoch, v ktorých si sporiteľ sporí. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca výnos z investovania raz ročne. V prípade, ak v danom roku došlo k znehodnoteniu prostriedkov na dôchodkových fondoch, nebude sporiteľovi za tento rok vyplatený žiadny výnos z investovania. Ponuku na vyplácanie výnosu z investovania nenájdete v ponukovom liste, ale je potrebné oň požiadať vo vašej DSS,“ objasňuje J. Zápotočný.