Dôchodok z II. piliera: na výber sú 4 varianty doživotného dôchodku a 5 iných možností čerpania nasporenej sumy

Od 1. januára 2015 je možná výplata starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ ING DSS hovorí, aké možnosti má budúci poberateľ tohto dôchodku.

Kedy vzniká nárok na dôchodok z II. piliera?

O dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať po dosiahnutí dôchodkového veku (62 rokov, ženy v zníženom veku podľa počtu detí, muži alebo ženy v zníženom veku podľa počtu odpracovaných rokov v rizikových prácach). „Dôchodok môžete poberať aj skôr, ak už máte nárok na predčasný dôchodok z I. piliera, alebo váš súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera presahuje 1,2-násobok sumy životného minima,“ hovorí Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ ING DSS, a.s.

Ako má postupovať človek, ktorý chce poberať doživotný dôchodok z II. piliera?

Prvým krokom je podanie žiadosti o dôchodok z II. piliera. „Podávate ho osobne na pobočke Sociálnej poisťovne alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej ste si sporili na dôchodok. V žiadosti si vyberiete, v akej forme chcete dostať ponuky na dôchodok z takzvaného ponukového systému, či poštou alebo e-mailom. Pri podávaní žiadosti o dôchodok sa môžete rozhodnúť, či zahrniete alebo nezahrniete do certifikátu dobrovoľné príspevky, ak ste si v zmluve dohodli ich platenie, pričom ich nemusíte zahrnúť vôbec.“ vysvetľuje J. Zápotočný. Na základe žiadosti vystaví DSS potvrdenie o výške vašich úspor, už spomínaný Certifikát pre tzv. centrálny informačný ponukový systém (CIPS). Na základe tejto informácie pripravia životné poisťovne ponuku na doživotný alebo dočasný dôchodok z II. piliera a DSS môžu dať ponuku na vyplácanie programového výberu. „Ponukový list, ktorý dostanete zo Sociálnej poisťovne, obsahuje ponuky dôchodkov od všetkých životných poisťovní a DSS (ak sa zapojili do poskytovania ponuky sporiteľom iných DSS), ktoré z vašej nasporenej sumy vedia vyplácať dôchodok. Následne máte lehotu 30 kalendárnych dní, ktorá vám plynie od vystavenia ponuky na to, aby ste si vybrali, ktorá poisťovňa a/alebo DSS vám bude vyplácať doživotný dôchodok z II. piliera.“ Ak sporiteľ termín nestihne alebo sa mu žiadna z ponúk nezdá zaujímavá a chce ďalej sporiť v II. pilieri (ak je zamestnaný), nič zásadné sa nestane: ponuky strácajú platnosť a sporiteľ môže opätovne požiadať o dôchodok kedykoľvek neskôr.

4 varianty doživotného dôchodku z II. piliera

V ponukovom liste sporiteľ môže dostať na výber štyri možnosti doživotného dôchodku. Ide o kombinácie dvoch parametrov: zvyšovania (indexácie) dôchodku a pozostalostného krytia (dočasného vyplácania pozostalostného dôchodku, t.j. vdovského/vdoveckého a sirotského).
Ak má sporiteľ nasporenú dostatočnú sumu, vyberá si jednu zo štyroch možností doživotného starobného dôchodku. Pritom pri pozostalostnom dôchodku si ešte dodatočne volí medzi ročným a dvojročným vyplácaním,“ doplňuje J. Zápotočný.

  1. Dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia: dôchodok v rovnakej sume, ktorú sporiteľ dostáva každý mesiac bez toho, aby po jeho smrti mali pozostalí nárok na vdovský, vdovecký/sirotský dôchodok. Tento variant ponúka od začiatku najvyššiu mesačnú sumu dôchodku.
  2. Dôchodok bez zvyšovania a s pozostalostným krytím: po úmrtí budú mať pozostalí (manžel/manželka/deti-siroty) nárok na výplatu dôchodku a prípadná nevyplatená suma bude predmetom dedenia. „Nákup“ pozostalostného krytia ako služby navyše o niečo znižuje výšku priebežne vyplácaného dôchodku.
  3. Dôchodok so zvyšovaním a bez pozostalostného krytia: mesačný dôchodok sa pravidelne zvyšuje, tzv. indexuje. Znamená to, že človek začína s nižším dôchodkom v porovnaní s variantom 1, avšak zvyšovaním dosiahne neskôr vyšší dôchodok ako vo variante 1.
  4. Dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím: dôchodok so zvyšovaním a rovnakým princípom ako variant 2. Pri tomto variante začína človek s najnižším doživotným dôchodkom zo všetkých možností, ktorý sa však postupne zvyšuje.

Doživotné dôchodky so zvyšovaním pomáhajú chrániť životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien.

Aký dôchodok získate? (modelový príklad)

Martin má na osobnom dôchodkovom účte v DSS nasporenú sumu 10 tisíc eur. Môže si vybrať zo 4 možností:

  1. Dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia: doživotne bude dostávať dôchodok 50 eur (ak umrie skôr ako 7 rokov od začiatku vyplácania dôchodku, majú dedičia nárok na časť nasporenej sumy)
  2. Dôchodok bez zvyšovania a s pozostalostným krytím: mesačný dôchodok bude nižší (45 eur), ale v prípade smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti-siroty) poberať dôchodok vo výške 45 eur počas 1-2 rokov
  3. Dôchodok so zvyšovaním a bez pozostalostného krytia: v prvom roku dosiahne dôchodok 41,02 eur, ale v pätnástom už 54,12 eur a v dvadsiatom 59,75 eur (dôchodok sa každoročne zvyšuje o 2 %)
  4. Dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím: dôchodok začína na 36,92 eur a zvyšuje sa každoročne o 2% s tým, že pozostalí (manžel/manželka, deti-siroty) budú poberať váš dôchodok počas 1-2 rokov

Aké sú ešte iné možnosti dôchodku okrem doživotného?

Sporitelia, ktorí si nechcú, resp. nemusia za všetky dôchodkové úspory kúpiť doživotný dôchodok, majú na výber ďalšie možnosti, ako napr. programový výber, ktorý vyplácajú DSS, kde si sporiteľ môže zvoliť obdobie alebo výšku výplaty mesačného dôchodku. Musia ale splniť dve podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov z I. aj II. piliera musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol
  • súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu 1,25.

Ďalšou možnosťou je dočasný dôchodok, ktorý vyplácajú životné poisťovne. V ponukovom listedostane budúci dôchodca ponuky na vyplácanie dočasného dôchodku počas 5, 7 a 10 rokov.

Čo v prípade nedostatočných úspor?

„Ľudia, ktorí si nenasporili dostatočnú sumu na doživotný dôchodok, dostanú možnosť vybrať si úspory špecifickým programovým výberom alebo požiadať o dočasný dôchodok. Obe tieto dávky budú vyplácané v režime tzv. malej nasporenej sumy maximálne vo výške mediánu, ktorý bol stanovený pre rok 2015 na 12,60 €“ hovorí J. Zápotočný.

Aké má možnosti sporiteľ, ktorý ešte nemá záujem o vyplácanie dôchodku z II. piliera?

Klienti, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek a ešte nepožiadali o dôchodok z II. piliera, majú možnosť poberať výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde. „Výnos z investovania nie je dôchodkom z II. piliera, ale je možnosťou ako získať výnos, ktorý vyšiel zhodnotením v dôchodkových fondoch, v ktorých si sporiteľ sporí. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca výnos z investovania raz ročne. V prípade, ak v danom roku došlo k znehodnoteniu prostriedkov na dôchodkových fondoch, nebude sporiteľovi za tento rok vyplatený žiadny výnos z investovania. Ponuku na vyplácanie výnosu z investovania nenájdete v ponukovom liste, ale je potrebné oň požiadať vo vašej DSS,“ objasňuje J. Zápotočný.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014