ING dosiahla v roku 2010 základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. EUR

ING dosiahla v roku 2010 základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK

Celoročný základný čistý zisk ING Group 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK predstavuje štvornásobný nárast oproti 974 mil. € / 29 342,72 mil. SKK za rok 2009

 • Celoročný čistý zisk ING Group za rok 2010 dosiahol 3 220 mil. € / 97 005,72 mil. SKK, alebo 0,85 € / 25,6071 SKK za akciu vrátane predaja časti skupiny a mimoriadnych položiek
 • Základný čistý zisk skupiny v štvrtom štvrťroku 2010 je 644 mil. € / 19 401,144 mil. SKK v porovnaní s 90 mil. € / 2 711,34 mil. SKK štvrtého štvrťroku roka 2009 a 1 032 mil. € / 31 090 mil. SKK tretieho štvrťroku roka 2010
 • Čistý zisk v štvrtom štvrťroku 2010 vo výške 433 mil. € / 13 044,558 mil. SKK, alebo 0,11 € / 3,31386 SKK za akciu v porovnaní so stratou 712 mil. € / 21 449,712 mil. SKK za rovnaké obdobie 2009
 • S ohľadom na ekonomické podmienky, požiadavky regulátora a prioritu splatiť dlh voči holandskej vláde nebude ING vyplácať dividendy za rok 2010

Banka pokračuje v dosahovaní dobrých (silných) výsledkov s čistým základným ziskom pred zdanením 1 479 mil. € / 44 556,354 mil. SKK v porovnaní so 163 mil. € / 4 910 mil. SKK štvrtého štvrťroka 2009

 • Čistá úroková marža vzrástla o 6 bázických bodov na 1,47%, podporená solídnymi maržami vkladov a úverov
 • Po troch štvrťrokoch poklesu vzrástli opravné položky v štvrtom štvrťroku 2010 na 415 mil. € / 12 502,29 mil. SKK, alebo 51 bázických bodov z priemerných rizikových aktív
 • Ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom sa zlepšil na 57,2% oproti 74,5% štvrtého štvrťroka 2009; celoročný ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom za rok 2010 činí 56% oproti 68,7% roka 2009
 • Kapitál Core Tier 1 sa zvýšil na 9,6% z 9% na konci tretieho štvrťroka 2010; v roku 2010 spoločnosť vytvorila kapitál Core Tier 1 v objeme 5,9 mld. € / 117,74 mld. SKK

Prevádzkový výsledok Poisťovne vo výške 438 mil. € / 13 195,188 mil. SKK predstavuje zlepšenie oproti 303 mil. € / 9 128,178 mil. SKK v štvrtom štvrťroku 2009

 • Investičná marža sa oproti 83 bázickým bodom za štvrtý štvrťrok 2009 zvýšila v štvrtom štvrťroku 2010 na 93 bázických bodov vďaka Holandsku a USA
 • Hospodársky výsledok pred zdanením vo výške -690 mil. € / 20 786,94 mil. SKK bol ovplyvnený najmä odpisom odložených zriaďovacích nákladov amerických variabilných dôchodkov vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK

Implementované avizované opatrenia približujú výkazníctvo Poisťovníctva v US na úroveň konkurencie

 • Odpis odložených zriaďovacích nákladov vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK bol zaúčtovaný v štvrtom štvrťroku 2010
 • Precenenie časti rezerv na reálnu hodnotu k 1.1.2011 ovplyvnilo vlastné imanie vo výške -0,7 mld. € / 21,0882 mld. SKK, čo je menej ako sa očakávalo
 • Primeranosť rezerv pri amerických variabilných dôchodkoch sa od 1.1.2011 významne posilnila nad viac ako 50% mieru dôvery

Prehlásenie predsedu predstavenstva ING Group Jana Hommena
“ING počas roku 2010 značne pokročila v prípravách na vytvorenie dvoch samostatných spoločností pre bankovníctvo a poisťovníctvo“ povedal Jan Hommen, predseda predstavenstva ING Group. „Napriek pokračujúcemu krehkému ekonomickému zotavovaniu a volatilite finančných trhov, skupina ING vykázala základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK v roku 2010, čo prestavuje zvýšenie oproti 974 mil. € / 29 342,72 mil. SKK v predchádzajúcom roku. Banka zaznamenala silné zotavenie a zvýšila návratnosť vlastného kapitálu podľa IFRS na 13,1% a vygenerovala 5,9 mld. € / 177,74 mld. SKK Core Tier 1 kapitálu. Poisťovňa v rámci svojho programu tiež vykazuje pokrok na zlepšenie výkonnosti, a to i napriek náročným trhovým podmienkam. Prevádzkové oddelenie banky a poisťovne bolo dokončené ku koncu roka, vrátane uzatvorenia vzájomných dohôd a zmlúv v oblastiach obchodnej spolupráce a spoločnej infraštruktúry. V roku 2011 sa zameriame na prípravu dvoch primárnych verejných ponúk akcií (IPO) poisťovne a spätné odkúpenie zostávajúcich cenných papierov Core Tier 1 od holandskej vlády.“
Banka ukončila rok s ďalším silným štvrťrokom a vykázala zisk pred zdanením vo výške 1 479 mld. € / 44 556,354 mld. SKK, teda takmer v rovnakej výške ako v silnom treťom štvrťroku, a to i napriek sezónne nižším výsledkom odboru Finančných Trhov a malému navýšeniu opravných položiek k úverom, nasledujúcom po troch štvrťrokoch ich poklesu. Čistá úroková marža sa naďalej zvyšovala na 1,47%, pričom zvýšenie bolo podporené solídnymi maržami na vkladoch i úveroch, napriek pozvoľnému rastu úverov v niektorých segmentoch. Oproti minulému roku, kedy došlo k výraznému rozpusteniu položiek časového rozlíšenia, sa náklady vo väčšine divízií zvýšili. V porovnaní s tretím štvrťrokom sa náklady zvýšili o 3,2% a ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom sa mierne zvýšil na 57,2%, čo bolo spôsobené najmä vyššími marketingovými a IT nákladmi na podporu obchodného rastu a tiež vyššími príspevkami do systému ochrany vkladov.
Poisťovňa pokročila v dosiahnutí svojich cieľom na zvýšenie výkonnosti v rámci iniciatívy Ambitions 2013. Prevádzkový zisk poisťovne sa zvýšil o 44,6% na 438 mil. € / 13 195,188 mil. SKK, vďaka pokračujúcim zlepšeniam investičného rozpätia na 93 bázických bodov, rovnako ako vyššími poplatkami z nových predajov a rastu aktív v správe. Na základný zisk pred zdanením mali vplyv odložené zriaďovacie náklady akvizícií vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK ako súčasť opatrení na zlepšenie transparentnosti a primeranosti technických rezerv vo vzťahu k tzv. Closed Block Variable Annuity (VA) v USA, oznámených v treťom štvrťroku.
Opatrenia na riešenie tzv. US VA Blocks a rozhodnutie o harmonizácií výkazníctva s konkurenčnými spoločnosťami na americkom trhu by mali znížiť volatilitu príjmov z US Closed Block VA. Hodnota odložených zriaďovacích nákladov na US Closed Block VA bola výrazne zredukovaná a primeranosť technických rezerv bola posilnená s významnou rezervou nad 50% mieru dôvery. Keďže sa pripravujeme na dva IPO scenáre pre poisťovňu, naše priority na rok 2011 sú v oblasti právneho a prevádzkového oddelenia v rámci poisťovne a prípravy plánov na zlepšenie výkonnosti tak, že budeme pripravení na IPO v prípade priaznivých trhových podmienok.

Ďalšie informácie sú k dispozícií v anglickom jazyku na www.ing.com.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014