ING dosiahla v roku 2010 základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. EUR

ING dosiahla v roku 2010 základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK

Celoročný základný čistý zisk ING Group 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK predstavuje štvornásobný nárast oproti 974 mil. € / 29 342,72 mil. SKK za rok 2009

 • Celoročný čistý zisk ING Group za rok 2010 dosiahol 3 220 mil. € / 97 005,72 mil. SKK, alebo 0,85 € / 25,6071 SKK za akciu vrátane predaja časti skupiny a mimoriadnych položiek
 • Základný čistý zisk skupiny v štvrtom štvrťroku 2010 je 644 mil. € / 19 401,144 mil. SKK v porovnaní s 90 mil. € / 2 711,34 mil. SKK štvrtého štvrťroku roka 2009 a 1 032 mil. € / 31 090 mil. SKK tretieho štvrťroku roka 2010
 • Čistý zisk v štvrtom štvrťroku 2010 vo výške 433 mil. € / 13 044,558 mil. SKK, alebo 0,11 € / 3,31386 SKK za akciu v porovnaní so stratou 712 mil. € / 21 449,712 mil. SKK za rovnaké obdobie 2009
 • S ohľadom na ekonomické podmienky, požiadavky regulátora a prioritu splatiť dlh voči holandskej vláde nebude ING vyplácať dividendy za rok 2010

Banka pokračuje v dosahovaní dobrých (silných) výsledkov s čistým základným ziskom pred zdanením 1 479 mil. € / 44 556,354 mil. SKK v porovnaní so 163 mil. € / 4 910 mil. SKK štvrtého štvrťroka 2009

 • Čistá úroková marža vzrástla o 6 bázických bodov na 1,47%, podporená solídnymi maržami vkladov a úverov
 • Po troch štvrťrokoch poklesu vzrástli opravné položky v štvrtom štvrťroku 2010 na 415 mil. € / 12 502,29 mil. SKK, alebo 51 bázických bodov z priemerných rizikových aktív
 • Ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom sa zlepšil na 57,2% oproti 74,5% štvrtého štvrťroka 2009; celoročný ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom za rok 2010 činí 56% oproti 68,7% roka 2009
 • Kapitál Core Tier 1 sa zvýšil na 9,6% z 9% na konci tretieho štvrťroka 2010; v roku 2010 spoločnosť vytvorila kapitál Core Tier 1 v objeme 5,9 mld. € / 117,74 mld. SKK

Prevádzkový výsledok Poisťovne vo výške 438 mil. € / 13 195,188 mil. SKK predstavuje zlepšenie oproti 303 mil. € / 9 128,178 mil. SKK v štvrtom štvrťroku 2009

 • Investičná marža sa oproti 83 bázickým bodom za štvrtý štvrťrok 2009 zvýšila v štvrtom štvrťroku 2010 na 93 bázických bodov vďaka Holandsku a USA
 • Hospodársky výsledok pred zdanením vo výške -690 mil. € / 20 786,94 mil. SKK bol ovplyvnený najmä odpisom odložených zriaďovacích nákladov amerických variabilných dôchodkov vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK

Implementované avizované opatrenia približujú výkazníctvo Poisťovníctva v US na úroveň konkurencie

 • Odpis odložených zriaďovacích nákladov vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK bol zaúčtovaný v štvrtom štvrťroku 2010
 • Precenenie časti rezerv na reálnu hodnotu k 1.1.2011 ovplyvnilo vlastné imanie vo výške -0,7 mld. € / 21,0882 mld. SKK, čo je menej ako sa očakávalo
 • Primeranosť rezerv pri amerických variabilných dôchodkoch sa od 1.1.2011 významne posilnila nad viac ako 50% mieru dôvery

Prehlásenie predsedu predstavenstva ING Group Jana Hommena
“ING počas roku 2010 značne pokročila v prípravách na vytvorenie dvoch samostatných spoločností pre bankovníctvo a poisťovníctvo“ povedal Jan Hommen, predseda predstavenstva ING Group. „Napriek pokračujúcemu krehkému ekonomickému zotavovaniu a volatilite finančných trhov, skupina ING vykázala základný čistý zisk vo výške 3 893 mil. € / 117 280,51 mil. SKK v roku 2010, čo prestavuje zvýšenie oproti 974 mil. € / 29 342,72 mil. SKK v predchádzajúcom roku. Banka zaznamenala silné zotavenie a zvýšila návratnosť vlastného kapitálu podľa IFRS na 13,1% a vygenerovala 5,9 mld. € / 177,74 mld. SKK Core Tier 1 kapitálu. Poisťovňa v rámci svojho programu tiež vykazuje pokrok na zlepšenie výkonnosti, a to i napriek náročným trhovým podmienkam. Prevádzkové oddelenie banky a poisťovne bolo dokončené ku koncu roka, vrátane uzatvorenia vzájomných dohôd a zmlúv v oblastiach obchodnej spolupráce a spoločnej infraštruktúry. V roku 2011 sa zameriame na prípravu dvoch primárnych verejných ponúk akcií (IPO) poisťovne a spätné odkúpenie zostávajúcich cenných papierov Core Tier 1 od holandskej vlády.“
Banka ukončila rok s ďalším silným štvrťrokom a vykázala zisk pred zdanením vo výške 1 479 mld. € / 44 556,354 mld. SKK, teda takmer v rovnakej výške ako v silnom treťom štvrťroku, a to i napriek sezónne nižším výsledkom odboru Finančných Trhov a malému navýšeniu opravných položiek k úverom, nasledujúcom po troch štvrťrokoch ich poklesu. Čistá úroková marža sa naďalej zvyšovala na 1,47%, pričom zvýšenie bolo podporené solídnymi maržami na vkladoch i úveroch, napriek pozvoľnému rastu úverov v niektorých segmentoch. Oproti minulému roku, kedy došlo k výraznému rozpusteniu položiek časového rozlíšenia, sa náklady vo väčšine divízií zvýšili. V porovnaní s tretím štvrťrokom sa náklady zvýšili o 3,2% a ukazovateľ pomeru nákladov k výnosom sa mierne zvýšil na 57,2%, čo bolo spôsobené najmä vyššími marketingovými a IT nákladmi na podporu obchodného rastu a tiež vyššími príspevkami do systému ochrany vkladov.
Poisťovňa pokročila v dosiahnutí svojich cieľom na zvýšenie výkonnosti v rámci iniciatívy Ambitions 2013. Prevádzkový zisk poisťovne sa zvýšil o 44,6% na 438 mil. € / 13 195,188 mil. SKK, vďaka pokračujúcim zlepšeniam investičného rozpätia na 93 bázických bodov, rovnako ako vyššími poplatkami z nových predajov a rastu aktív v správe. Na základný zisk pred zdanením mali vplyv odložené zriaďovacie náklady akvizícií vo výške 975 mil. € / 29 372,85 mil. SKK ako súčasť opatrení na zlepšenie transparentnosti a primeranosti technických rezerv vo vzťahu k tzv. Closed Block Variable Annuity (VA) v USA, oznámených v treťom štvrťroku.
Opatrenia na riešenie tzv. US VA Blocks a rozhodnutie o harmonizácií výkazníctva s konkurenčnými spoločnosťami na americkom trhu by mali znížiť volatilitu príjmov z US Closed Block VA. Hodnota odložených zriaďovacích nákladov na US Closed Block VA bola výrazne zredukovaná a primeranosť technických rezerv bola posilnená s významnou rezervou nad 50% mieru dôvery. Keďže sa pripravujeme na dva IPO scenáre pre poisťovňu, naše priority na rok 2011 sú v oblasti právneho a prevádzkového oddelenia v rámci poisťovne a prípravy plánov na zlepšenie výkonnosti tak, že budeme pripravení na IPO v prípade priaznivých trhových podmienok.

Ďalšie informácie sú k dispozícií v anglickom jazyku na www.ing.com.