ING posilní vlastný kapitál o 10 miliárd eur

ING posilní vlastný kapitál o 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK

  • ING vydá holandskému štátu cenné papiere v objeme 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK
  • Transakcia vylepší ukazovateľ kapitálovej primeranosti vlastného kapitálu na 8 percent, posilní súvahu ING Insurance a zníži zadĺženosť vlastného imania na 10 percent
  • Táto emisia cenných papierov sa týka iba vlastného imania a teda nezredukuje akciový kapitál ING v obehu
  • ING nevyplatí poslednú dividendu za rok 2008

ING dnes oznámila, že sa dohodla s holandskou vládou na posilnení jej kapitálovej pozície, čím si vytvorí silné postavenie v súčasnom búrlivom trhovom a ekonomickom prostredí. ING vydá holandskej vláde cenné papiere zaistené vlastným kapitálom, bez hlasovacieho práva, v celkovom objeme 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK. Táto transakcia zvýši kapitálovú primeranosť ING Bank na 8 percent, posilní súvahu ING Insurance a zníži zadĺženosť vlastného imania ING Group na zhruba 10 percent.
Posilnenie kapitálu ING vyplýva z plánov holandskej vlády, ktoré boli zverejnené 9. októbra a podľa nich je možné poskytnúť likviditu zdravým a životaschopným finančným spoločnostiam. ING oceňuje opatrenie holandskej vlády, ktoré iste zvýši dôveru v holandský bankový systém a jeho stabilitu.
„Naša kapitálová pozícia bola v súlade s predchádzajúcimi cieľmi a nárokmi regulátora. Avšak v minulých týždňoch sa dramaticky zmenili trhové podmienky. V takom trhovom prostredí sa podľa širokého medzinárodného konsenzu dá fungovať iba v prípade, že nároky na kapitálovú primeranosť budú vyššie,“ vyhlásil Michel Tilmant, generálny riaditeľ ING. „V tejto chvíli radšej pre istotu zvýšime vlastné imanie, aby sme v prudko sa meniacej situácii zvýšili svoju konkurencieschopnosť.
Táto transakcia neoslabí hodnotu akcií našich súčasných akcionárov, a pritom 85 miliónom našich zákazníkov poskytne vyššiu mieru bezpečia. Posilníme disciplinovaný prístup k stratégii, správe portfólia a k riadeniu rizika a spravovaniu kapitálu. ING bude naďalej budovať svoje podnikanie v dlhodobom záujme všetkých svojich akcionárov,“ dodal Michel Tilmant.

FINANČNÉ DETAILY

ING vydá holandskému štátu 1 miliardu cenných papierov zaistených vlastným imaním, bez hlasovacieho práva, v cene 10 € / 30,126 SKK za jeden cenný papier. Holandská centrálna banka klasifikuje tieto cenné papiere ako primárny kapitál (tier-1 capital). Vzťah týchto cenných papierov k bežným kmeňovým akciám bude upravený pravidlom pari passu – holandský štát bude mať teda úplne rovnaké postavenie ako ostatní akcionári. Transakcia je naplánovaná tak, aby sa predišlo redukcii súčasných akcionárov. Tieto cenné papiere budú prenosné jedine s povolením ING a Holandskej centrálnej banky.
ING má právo od holandského štátu vykúpiť všetky tieto cenné papiere, alebo ich časť kedykoľvek za 150 percent nominálnej hodnoty. ING má ďalej po uplynutí troch rokov právo previesť všetky tieto cenné papiere, alebo ich časť na (depozitné certifikáty) kmeňových akcií v režime jeden certifikát za akciu. Pokiaľ sa k takému prevodu ING rozhodne, holandská vláda má právo ponechať si tieto cenné papiere vyplatiť za cenu 10 € / 30,126 SKK na cenný papier.
Výnos na akciu istenú vlastným imaním je splatný jedine vtedy, pokiaľ bola vyplatená dividenda (buď polročne, alebo ku koncu roka) na kmeňové akcie v roku, ktorý predchádzal dátumu vystavenia tohto cenného papiera. Každoročný výnos na cenný papier bude buď 0,85 € / 25,6 SKK, alebo čiastka rovná 110 percentám dividendy vyplatenej na kmeňové akcie na rok 2008 (podľa toho, ktorá z týchto možností bude vyššia), 120 percent za rok 2009 a 125 percent od roku 2010 a ďalej.
Vzhľadom k výnimočným okolnostiam sa ING rozhodla vynechať poslednú dividendu za rok 2008, dividenda za rok 2008 teda bude činiť 0,74 € / 22,293 SKK za akciu, ktorá už bola vyplatená po prvom polroku.
ING Group využije výnos z tejto transakcie k zvýšeniu vlastného imania v ING Bank o 5 miliárd € / 150,63 miliardy SKK a posilneniu súvahy ING o 2 miliardy € / 60,252 miliardy SKK. Zostávajúce 3 miliardy € / 90,378 miliardy SKK budú využité k zníženiu zadĺženosti vlastného imania ING Group z 15 percent na zhruba 10 percent. Po tejto transakcii sa ukazovateľ kapitálovej primeranosti základného kapitálu ING zvýši na osem percent, pričom kapitálová primeranosť ING Bank stúpne nad 10 percent.

CORPORATE GOVERNANCE

Podľa dohody získa holandská vláda právo nominovať dvoch zástupcov do dozornej rady ING Group; tí budú zvolení na valnej hromade ING v roku 2009. Nominovaní budú zastúpení vo výbore pre audit, výbore pre corporate governance a výbore pre odmeny a nominácie pri dozornej rade a budú mať schvaľovacie práva pre rozhodnutia týkajúce sa emitovania, či vykupovania akcií (až na rozhodnutia súvisiace s touto transakciou) a pre strategické transakcie v hodnote vyššej než jedna štvrtina akciového kapitálu a rezerv ING.
Dozorná rada ING preskúma odmeňovanie správnej rady a najvyššieho manažmentu, aby bolo v súlade s novými medzinárodnými štandardmi. Preskúma aj prepojenie motivačných plánov s dlhodobým vytváraním zisku a rizika. Všetci členovia správnej rady ING sa dobrovoľne vzdali všetkých bonusov – či už v hotovosti, opciách či akciách – spojených s výkonom spoločnosti v roku 2008 a obmedzili svoje odstupné na maximálne jeden ročný pevný plat.
Očakáva sa, že dohoda o posilnení kapitálu bude podpísaná 12. novembra 2008.

Ďalšie prípadné otázky vám zodpovie:

Peter Jong, ING
+31 20 541 5457

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014