ING posilní vlastný kapitál o 10 miliárd eur

ING posilní vlastný kapitál o 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK

  • ING vydá holandskému štátu cenné papiere v objeme 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK
  • Transakcia vylepší ukazovateľ kapitálovej primeranosti vlastného kapitálu na 8 percent, posilní súvahu ING Insurance a zníži zadĺženosť vlastného imania na 10 percent
  • Táto emisia cenných papierov sa týka iba vlastného imania a teda nezredukuje akciový kapitál ING v obehu
  • ING nevyplatí poslednú dividendu za rok 2008

ING dnes oznámila, že sa dohodla s holandskou vládou na posilnení jej kapitálovej pozície, čím si vytvorí silné postavenie v súčasnom búrlivom trhovom a ekonomickom prostredí. ING vydá holandskej vláde cenné papiere zaistené vlastným kapitálom, bez hlasovacieho práva, v celkovom objeme 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK. Táto transakcia zvýši kapitálovú primeranosť ING Bank na 8 percent, posilní súvahu ING Insurance a zníži zadĺženosť vlastného imania ING Group na zhruba 10 percent.
Posilnenie kapitálu ING vyplýva z plánov holandskej vlády, ktoré boli zverejnené 9. októbra a podľa nich je možné poskytnúť likviditu zdravým a životaschopným finančným spoločnostiam. ING oceňuje opatrenie holandskej vlády, ktoré iste zvýši dôveru v holandský bankový systém a jeho stabilitu.
„Naša kapitálová pozícia bola v súlade s predchádzajúcimi cieľmi a nárokmi regulátora. Avšak v minulých týždňoch sa dramaticky zmenili trhové podmienky. V takom trhovom prostredí sa podľa širokého medzinárodného konsenzu dá fungovať iba v prípade, že nároky na kapitálovú primeranosť budú vyššie,“ vyhlásil Michel Tilmant, generálny riaditeľ ING. „V tejto chvíli radšej pre istotu zvýšime vlastné imanie, aby sme v prudko sa meniacej situácii zvýšili svoju konkurencieschopnosť.
Táto transakcia neoslabí hodnotu akcií našich súčasných akcionárov, a pritom 85 miliónom našich zákazníkov poskytne vyššiu mieru bezpečia. Posilníme disciplinovaný prístup k stratégii, správe portfólia a k riadeniu rizika a spravovaniu kapitálu. ING bude naďalej budovať svoje podnikanie v dlhodobom záujme všetkých svojich akcionárov,“ dodal Michel Tilmant.

FINANČNÉ DETAILY

ING vydá holandskému štátu 1 miliardu cenných papierov zaistených vlastným imaním, bez hlasovacieho práva, v cene 10 € / 30,126 SKK za jeden cenný papier. Holandská centrálna banka klasifikuje tieto cenné papiere ako primárny kapitál (tier-1 capital). Vzťah týchto cenných papierov k bežným kmeňovým akciám bude upravený pravidlom pari passu – holandský štát bude mať teda úplne rovnaké postavenie ako ostatní akcionári. Transakcia je naplánovaná tak, aby sa predišlo redukcii súčasných akcionárov. Tieto cenné papiere budú prenosné jedine s povolením ING a Holandskej centrálnej banky.
ING má právo od holandského štátu vykúpiť všetky tieto cenné papiere, alebo ich časť kedykoľvek za 150 percent nominálnej hodnoty. ING má ďalej po uplynutí troch rokov právo previesť všetky tieto cenné papiere, alebo ich časť na (depozitné certifikáty) kmeňových akcií v režime jeden certifikát za akciu. Pokiaľ sa k takému prevodu ING rozhodne, holandská vláda má právo ponechať si tieto cenné papiere vyplatiť za cenu 10 € / 30,126 SKK na cenný papier.
Výnos na akciu istenú vlastným imaním je splatný jedine vtedy, pokiaľ bola vyplatená dividenda (buď polročne, alebo ku koncu roka) na kmeňové akcie v roku, ktorý predchádzal dátumu vystavenia tohto cenného papiera. Každoročný výnos na cenný papier bude buď 0,85 € / 25,6 SKK, alebo čiastka rovná 110 percentám dividendy vyplatenej na kmeňové akcie na rok 2008 (podľa toho, ktorá z týchto možností bude vyššia), 120 percent za rok 2009 a 125 percent od roku 2010 a ďalej.
Vzhľadom k výnimočným okolnostiam sa ING rozhodla vynechať poslednú dividendu za rok 2008, dividenda za rok 2008 teda bude činiť 0,74 € / 22,293 SKK za akciu, ktorá už bola vyplatená po prvom polroku.
ING Group využije výnos z tejto transakcie k zvýšeniu vlastného imania v ING Bank o 5 miliárd € / 150,63 miliardy SKK a posilneniu súvahy ING o 2 miliardy € / 60,252 miliardy SKK. Zostávajúce 3 miliardy € / 90,378 miliardy SKK budú využité k zníženiu zadĺženosti vlastného imania ING Group z 15 percent na zhruba 10 percent. Po tejto transakcii sa ukazovateľ kapitálovej primeranosti základného kapitálu ING zvýši na osem percent, pričom kapitálová primeranosť ING Bank stúpne nad 10 percent.

CORPORATE GOVERNANCE

Podľa dohody získa holandská vláda právo nominovať dvoch zástupcov do dozornej rady ING Group; tí budú zvolení na valnej hromade ING v roku 2009. Nominovaní budú zastúpení vo výbore pre audit, výbore pre corporate governance a výbore pre odmeny a nominácie pri dozornej rade a budú mať schvaľovacie práva pre rozhodnutia týkajúce sa emitovania, či vykupovania akcií (až na rozhodnutia súvisiace s touto transakciou) a pre strategické transakcie v hodnote vyššej než jedna štvrtina akciového kapitálu a rezerv ING.
Dozorná rada ING preskúma odmeňovanie správnej rady a najvyššieho manažmentu, aby bolo v súlade s novými medzinárodnými štandardmi. Preskúma aj prepojenie motivačných plánov s dlhodobým vytváraním zisku a rizika. Všetci členovia správnej rady ING sa dobrovoľne vzdali všetkých bonusov – či už v hotovosti, opciách či akciách – spojených s výkonom spoločnosti v roku 2008 a obmedzili svoje odstupné na maximálne jeden ročný pevný plat.
Očakáva sa, že dohoda o posilnení kapitálu bude podpísaná 12. novembra 2008.

Ďalšie prípadné otázky vám zodpovie:

Peter Jong, ING
+31 20 541 5457