Napriek eufórii zo snehu netreba zabúdať na bezpečnosť na svahu

Tohtoročná sezóna je k lyžiarom zatiaľ mimoriadne žičlivá. Všetky strediská na Slovensku majú dostatok prírodného snehu a hlásia vysoký záujem návštevníkov. S počtom lyžiarov však rastie aj počet úrazov. Je preto potrebné byť opatrnejší, dodržiavať pravidlá bezpečného lyžovania a nezabúdať na poistenie pre prípad úrazu.

Horská záchranná služba má každým rokom viac práce so zranenými lyžiarmi. Minulú sezónu zasahovala pri 1 619 úrazoch lyžiarov a snoubordistov, čo je v porovnaní so sezónou 2014/2015 nárast o 6 %. „Už tradične sú v najväčšom počte zastúpené úrazy horných a dolných končatín, či už ide o zlomeniny alebo vykĺbenia. Vyskytujú sa však aj úrazy hlavy,“ hovorí Katarína Števčeková z Horskej záchrannej služby. Smutná štatistika vládne i pri smrteľných úrazoch. Ich počet narastá. Počas minulej zimnej sezóny prišlo o život 19 návštevníkov hôr. V sezóne 2014/2015 malo fatálne následky 7 nehôd a 2014/2013 bolo takýchto prípadov 6. Bilanciu za tohtoročnú zimu sa dozvieme v apríli. No už teraz treba myslieť na dodržiavanie zásad bezpečného lyžovania a správania sa na svahu.

Ako sa zabezpečiť?
 „Najčastejšou príčinou úrazov je precenenie svojich schopností. Často dochádza aj k zrážkam lyžiarov. Každá osoba na svahu by preto mala zvážiť svoje možnosti, zohľadniť stav trate, počasie aj počet lyžiarov,“ radí K. Števčeková. K zodpovednému správaniu patrí i uzatvorenie pripoistenia pre prípad úrazu. Bežný lyžiar pohybujúci sa na udržiavanej zjazdovke nemusí mať bezpodmienečne poistenie pre prípad zásahu horskej služby. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk poskytujú v rámci predávaných skipasov aj službu prvej pomoci a transport zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

No dôležité je tiež pripoistenie (trvalých) následkov úrazu. Nehoda si môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy aj hospitalizáciu. „Či už ide o práceneschopnosť alebo hospitalizáciu, či nebodaj trvalé následky spôsobené úrazom, výpadok príjmu je vždy veľmi nepríjemný. V takýchto prípadoch pomáha pripoistenie pre prípad úrazu,“ hovorí obchodný riaditeľ NN Životnej poisťovne Jan Zápotočný.
Okrem zranení pohybového aparátu sa často na lyžiach vyskytujú povrchové poranenia, pomliaždeniny, poranenia brucha či tváre. NN Životná poisťovňa na základe nahlásenej poistnej udalosti a po jej uznaní vypláca náhradu aj v prípade úrazov, čo vznikli na svahu. Ich dôsledky kryje napríklad Pripoistenie trvalých následkoch úrazu, práceneschopnosti, odškodnenie za liečbu úrazu alebo Pripoistenie hospitalizácie platné na Slovensku a v Česku. „Napríklad v prípade Pripoistenia odškodného za dobu liečenia úrazu si môže poistený zvoliť poistnú ochranu v rozpätí od 5 do 70 € za deň liečby. Ak by sa rozhodol len pre tú najnižšiu poistnú sumu, za takéto pripoistenie by platil poistné vo výške 2,50 € mesačne,“ približuje J. Zápotočný. „Ak by si spôsobil napríklad zlomeninu krčka stehennej kosti a liečil by sa len konzervatívne (neoperačne), mal by nárok na poistné plnenie vo výške 500 € za dobu liečby,“ dodáva.

Samozrejme, aj keď má lyžiar uzatvorené životné poistenie, na svahu by sa mal správať vždy zodpovedne. Na lyžiarskych tratiach platia Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 26/2006 Z. z. a medzinárodné lyžiarske pravidlá FIS, známe ako Biely kódex. Okrem toho môžu mať prevádzkovatelia  lyžiarskych stredísk vlastné pravidlá, ktoré sú nad rámec tých medzinárodných a sú rovnako dôležité. Navyše, podobne ako pri vedení auta, aj pri lyžovačke platí, že pri porušení pravidiel stráca poistka platnosť úplne alebo sa čiastkovo znižuje výška poistného odškodnenia. A situácia je komplikovanejšia, ak k úrazu došlo v zahraničí – nie všetky druhy poistení sa vzťahujú na úrazy vzniknuté za hranicami SR a v takýchto prípadoch sa náklady na ošetrenie či hospitalizáciu môžu vyšplhať až na násobky slovenských cien. V blízkosti lyžiarskych stredísk sú totiž väčšinou súkromné zdravotnícke zariadenia, kde si treba za ošetrenie platiť. A hoci má lyžiar Európsky preukaz zdravotného poistenia, (t. j. povinné štátne poistenie), ten mu pomôže len v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

Aké pravidlá treba na lyžiach dodržiavať, aby poistná ochrana platila bez obmedzení?

 • Žiadny alkohol a omamné látky
 • Zdržiavanie sa len na povolených lyžiarskych tratiach
 • Evidentné nedodržiavanie Bieleho kódexu
 • Dodržiavanie pokynov horskej služby
 • Nevhodný výstroj a nevhodné oblečenie

Stále viac citlivé sa stáva požívanie alkoholu a iných omamných látok. V niektorých krajinách dokonca horská služba či polícia lyžiarov preventívne kontroluje a udeľuje im pokuty alebo ich vykazuje zo svahu. Už aj na Slovensku sa postupe udomácňujú pravidlá ohľaduplnosti a bezpečnosti na svahoch, ktoré platia i v zahraničí pod označením Biely kódex.

Biely kódex

 1. Ohľaduplnosť na svahu - lyžiar je povinný správať sa ohľaduplne, aby neohrozil a nepoškodil zdravie, život a majetok ostatných.
 2. Rýchlosť a štýl jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, terénu a zaľudnenosti svahu. Na miestach, kde je znížená viditeľnosť alebo v dolnej časti zjazdovky, v okolí lanoviek a vlekov či prehustených miest, je potrebné spomaliť.
 3. Zodpovednosť idúceho zvrchu – staré známe pravidlo znie: na svahu je vždy zodpovedný ten, čo prichádza zhora. Musí tak rýchlosť a smer jazdy upraviť s cieľom neohroziť pred ním jazdiacich ľudí. Ide najmä o dostatočný odstup a predvídanie úmyslov ostatných.
 4. Opatrné predbiehanie – pri predbiehaní pomalších je treba dbať na to, aby tí neboli ohrození a mali dostatočný priestor pre svoju jazdu. 
 5. Ohľaduplný rozjazd - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo sa chce po zastavení opäť rozbehnúť, musí sa rozhliadnuť a dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže ostatných prekvapiť.
 6. Zákaz státia – považuje sa bezohľadné a zbytočne riskantné, ak lyžiari na trati bezdôvodne zastavujú, a to najmä na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Kritické miesta sú najmä pod terénnymi vlnami, ktoré znemožňujú vidieť prichádzajúcich zvrchu. Človek, ktorý tam spadol musí toto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Chôdza do protismeru - človek pohybujúci sa hore kopcom predstavuje neočakávanú prekážku. Ak tak musí urobiť, mal by kráčať po okraji zjazdovky.
 8. Dodržiavanie značiek – lyžiar je povinný dodržiavať značky a upozornenia na trati. Tie sú časté najmä vo väčších strediskách - napríklad upozornenie o krížení zjazdoviek, označenie nebezpečných miest, príkazy na zníženie rýchlosti alebo iné značky horskej služby či polície. V zahraničí sa ich dodržiavanie kontroluje a pokutuje. Horská záchranná služba pripravuje podobné represie i u nás.
 9. Prvá pomoc – lyžiar je povinný inému pri úraze poskytnúť prvú pomoc. Ďalej označiť miesto nehody nad nehodou, napríklad pomocou skrížených lyžiarskych palíc, oznámiť úraz horskej službe a privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
 10. Bezpečnosť lyžiarskeho výstroja - lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a je zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.
 11. Preukázania totožnosti - ak došlo na trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody, je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo zamestnancom strediska.
 12. Vstup na trať - pred začatím a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na trať zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu so strojmi upravujúcimi trate.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014