Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. mení svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s.

Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. mení svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s.

Dnes, t.j. 5. feburára 2004 sa zápisom do obchodného registra zmenilo obchodné meno spoločnosti Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. Spoločnosť bude odteraz pôsobiť na slovenskom poistnom trhu pod novým obchodným menom

ING Životná poisťovňa, a.s.

Nový obchodný názov je registrovaný v Obchodnom registri (Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa , vložka č. 1095/B) v Slovenskej republike.

Dôvodmi, pre ktoré sa vedenie ING v ČR a SR rozhodlo zmeniť obchodné meno Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. sú zjednodušenie komunikácie s verejnosťou a zvýšenie povedomia o značke ING.

Zmena obchodného mena poisťovne nemá vplyv na platnosť zmluvných vzťahov vzniknutých medzi klientami, či obchodnými partnermi a poisťovňou pred touto zmenou.

Od 5. 2. 2004 je teda žiadúce používať v materiáloch nové obchodné meno poisťovne, a to ING Životná poisťovňa, a.s.

My ING