NN Group oznamuje výsledky za 1. štvrťrok 2017

Silný prevádzkový výsledok, kapitálový ukazovateľ Solvency II 238 %

Zhrnutie:

  • Prevádzkový výsledok z priebežnej činnosti za 1. štvrťrok 2017 činí 406 miliónov €, čo v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 predstavuje nárast o 33,3 %. Rast prevádzkovej ziskovosti bol dosiahnutý vďaka lepším výsledkom vo všetkých segmentoch.
  • Základný čistý zisk za 1. štvrťrok roku 2017 dosiahol 435 miliónov €, čo oproti 1. štvrťroku 2016 predstavuje nárast o 61 %. Dôvodom sú najmä vyššie prevádzkové výsledky, vyššie neprevádzkové položky a nižšia strata zo zaistenia japonského variabilného dôchodkového poistenia.
  • Ďalšie úspory nákladov v Holandsku znížili výdajovú základňu na 748 miliónov €.
  • V sledovanom štvrťroku rástol obchod silným tempom: predaj nových poistení prepočítaných na ročné poistenie (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol vďaka predajom holandských a japonských životných poistiek a vďaka divízii Insurance Europe o 28,3 % na 620 miliónov €, celkový objem aktív spravovaných divízií Asset Management stúpol o 2,1 miliardy € a objem nových hypoték v NN Bank dosiahol 1,1 miliardy €.
  • Kapitálový ukazovateľ Solvency II NN Group klesol najmä kvôli vplyvom z 241 % na konci 4. štvrťroku 2016 na 238 %.
  • Hotovosť holdingovej spoločnosti narástla na 2,997 miliardy € vďaka seniorským cenným papierom vydaným v januári vo výške pol miliardy € a dividendám získaným z dcérskych spoločnosti, aj napriek nákupu akcií spoločnosti Delta Lloyd vo februári 2017.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

  • Prevádzkový výsledok sa v 1. štvrťroku 2017 zvýšil na 42 miliónov € z 34 miliónov € v 1. štvrťroku roku 2016, a to vďaka vyšším príjmom z poplatkov a poistného.
  • Predaj nových poistení prepočítaných na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 175 miliónov €, čo po očistený od menových vplyvov predstavuje 29,4 % nárast oproti 1. štvrťroku 2016, a to vďaka vyššiemu predajú životného poistenia v celom regióne.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„V prvom štvrťroku 2017 vykázala NN Group silné výsledky, pričom k nárastu prevádzkového zisku skupiny v porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2016 prispeli všetky jej segmenty. Naďalej zvyšujeme výkonnosť a dokázali sme opäť znížiť nákladovú základňu vďaka úsporám v Holandsku. Taktiež naša rozvaha zostáva silná s kapitálovým ukazovateľom Solvency II NN Group na 238 %. 
Každý deň sa snažíme sprostredkovávať našim zákazníkom skvelé služby, inovovať produkty a zlepšovať obchodnú ponuku, čo sa premietlo aj do vyšších predajov v tomto štvrťroku. V divízii Insurance Europe sme zvýšili predaj životných poistiek v celom regióne o 29,4 % a v Japonsku k tomu prispelo poistenie vážnych chorôb COLI, zavedené v júni 2016, k nárastu predaja o 31,3 %. 
Začiatok tohto roka bol nezabudnuteľný. V posledných mesiacoch sme podnikli ďalší krok k tomu, aby sme našu firmu strategicky zabezpečili do budúcna a posilnili našu vedúcu pozíciu v Holandsku a Belgicku. V apríli bola dokončená akvizícia 93,3 % spoločnosti Delta Lloyd. Oznámili sme zloženie najvyššieho vedenia zlúčenej spoločnosti a zahájili integračný proces. Prípravy právnej fázy pokračujú. Veríme, že zlúčenie Delta Lloyd s holandskými a belgickými aktivitami NN prospeje zákazníkom obohatením našej produktovej ponuky a ďalším rozšírením našej distribučnej siete. Vďaka úsporám z rozsahu tiež bude generovať vyšší voľný cash flow, z ktorého môžu následne profitovať naši akcionári. 
Vždy bolo našou jasne deklarovanou politikou vracať voľné peňažné prostriedky akcionárom, pokiaľ neuvidíme príležitosť pre ich ďalšie zhodnotenie. Akvizícia firmy Delta Lloyd bola príležitosť uplatniť nadbytočnú hotovosť s atraktívnou očakávanou návratnosťou. Na našom prístupe k disciplinovanej správe kapitálu sa nič nemení a naďalej budeme uprednostňovať silnú rozvahu a zachovanie silnej kapitálovej pozície. Pro-forma kapitálový ukazovateľ Solvency II pre NN Group vrátane Delta Lloyd sa ku koncu 1. štvrťroku odhaduje približne na 180 %. V auguste zverejníme kompletné konsolidované výsledky skupiny za 2. štvrťrok 2017. A 30. novembra, čo je náš Deň kapitálových trhov, poskytneme aj podrobnejšie strategické zhodnotenie.
Do budúcnosti sa zameriame na hladký proces transformácie a na ďalšie zlepšovanie zákazníckej spokojnosti prostredníctvom inovácie a prístupu zameraného na klienta: pomáhať našim zákazníkom zabezpečiť ich finančnú budúcnosť.“

Kľúčové údaje NN Group

NN Group
NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti na Slovensku sú súčasťou finančnej skupiny NN, ktorá svoje služby poskytuje viac než 15 miliónom klientom v 18 krajinách, kde sa o nich stará 11 500 zamestnancov. NN Group nadväzuje na 170-ročnú tradíciu v oblasti finančných služieb. Jej názov je odkazom na poisťovňu Nationale-Nederlanden, pod ktorej vlajkou NN v minulosti pôsobila i u nás. NN Group sa zameriava predovšetkým na životné poistenie, dôchodkové sporenie a investičný manažment.

NN Životná poisťovňa a NN dôchodkové spoločnosti v SR 
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V počiatkoch tu pôsobila pod názvom Nationale-Nederlanden a neskôr pod značkou ING. NN Životná poisťovňa patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na trhu ponúkla rizikové poistenie on-line. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a NN Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s. zahájili svoju činnosť v SR v roku 2004 a slovenským klientom umožňujú využívať aj služby v oblasti dôchodkového sporenia. Vďaka klientskemu portálu je možné uzatvoriť si vybrané produkty on-line a aktualizovať kontaktné i osobné údaje, aj úpravu výšky príspevkov.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014