NN Group oznamuje výsledky za 2. štvrťrok 2017

Silný prevádzkový a obchodný výsledok, ukazovateľ Solvency II 196 %

Zhrnutie hlavných bodov:

 • Prevádzkový výsledok z bežnej činnosti za 2. štvrťrok 2017 vzrástol na 404 miliónov € z 321 miliónov € za 2Q/16, z čoho Delta Lloyd prispela 49 miliónmi €. Prevádzkový výsledok bez prispenia Delta Lloyd vzrástol o 33 miliónov €.
 • Základný čistý zisk klesol oproti 2. štvrťroku 2016 o 28,2 % na 240 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 21 miliónmi €. Základný čistý zisk bez započítania výsledku Delta Lloyd klesol o 115 miliónov €, čo odráža opravné položky v ING Australia Holdings, sčasti vyvážené vyššími neprevádzkovými položkami.
 • V sledovanom štvrťroku rástol obchod silným tempom: predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol oproti 2. štvrťroku 2016 o 43,1 % na 400 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 66 miliónmi €. Predaj nových poistení za 6 mesiacov roku 2017 vzrástol o 69,4 % na 170 miliónov €, najmä vďaka silnému výkonu divízií Japan Life a Insurance Europe.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II NN Group klesol na 196 % ako výsledok akvizície spoločnosti Delta Lloyd, pozitívnych dopadov vývoja na trhu, prevádzkových výnosov a odpočítania dočasnej dividendy za rok 2017.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti činí 1,731 miliardy €, a to vrátane 820 miliónov € z dividend od dcérskych spoločností a kapitálovej injekcie pol miliardy € do spoločnosti Delta Lloyd Life.
 • Dočasná dividenda za rok 2017 bola stanovená na 0,62 € na kmeňovú akciu, čo predstavuje celkovo zhruba 209 miliónov €.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok vzrástol za 2. štvrťrok 2017 na 73 miliónov € z 52 miliónov € v 2Q/16, z čoho Delta Lloyd prispela 4 miliónmi €. Prevádzkový výsledok bez započítania Delta Lloyd sa zvýšil o 17 miliónov € vďaka vyšším poplatkom a príjmu z poistného a nižším odpisom zaobstarávacím nákladom poistných zmlúv a províziám.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) stúpol pri rovnakom výmennom kurze oproti 2. štvrťroku 2016 o 41,8 % na 170 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 16 miliónmi €.
 • Hodnota nových poistení za prvých 6 mesiacov 2017 činila 72 miliónov €, z čoho Delta Lloyd prispela 4 miliónmi €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 46 miliónov €.
 • V 2. štvrťroku 2017 vzrástol v celom regióne predaj rizikových poistných produktov o 47,8 % medziročne.
 • V 2. štvrťroku 2017 sme v Európe zapojili nové banky do platformy bankopoistenia, prostredníctvom ktorého ponúkame klientom životné a neživotné produkty. V Českej republike sa rozvíja spolupráca s Moneta Money Bank; vďaka nej došlo k význačnému rastu v predaji životných poistiek a sporeniu na penziu.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Dnes zverejňujeme prvé úplne konsolidované štvrťročné výsledky NN Group a Delta Lloyd a mňa teší celková silná výkonnosť skupiny za 2. štvrťrok 2017. Delta Lloyd k nej citeľne prispela a takmer všetky naše segmenty vykázali oproti minulému roku lepšie výsledky, čo platí najmä v divíziách Japan Life a Insurance Europe. Výsledky našej holandskej neživotnej poisťovne ovplyvnilo v tomto štvrťroku navýšenie záväzkov v oblasti majetku a zodpovednosti o 40 miliónov €. Naprieč divíziami sme ďalej zavádzali úsporné opatrenia, čo prispelo k ďalšiemu zníženiu nákladovej základne. Ukazovateľ Solvency II dosiahol 196 %, čo do budúcnosti predstavuje solídnu základňu pre ďalšie pôsobenie našej konsolidovanej skupiny. Zopakovali sme dobré obchodné výsledky – značne nám vzrástol ako predaj, tak aj hodnota nových poistení a spoločnosť NN Investment Partners opäť zaznamenala silný príliv investícií tretích strán.
V prvom spoločnom štvrťroku s Delta Lloyd sme dosahovali stabilný pokrok a odštartovali sme integráciu nášho podnikania s cieľom pripraviť zlúčenú skupinu na ďalšiu fázu spoločnej cesty. Prepojenie dvoch organizácií a firemných kultúr si vyžaduje sústredené úsilie. Po celý čas tohto procesu sú naši zamestnanci naďalej zaviazaní poskytovať prvotriedne služby zákazníkom, inovovať a pozitívne prispievať spoločnosti, v ktorej pôsobíme.
S nadšením zahajujeme túto novú kapitolu po integrácii a vykazujeme prvé silné výsledky. Pri spojení NN a Delta Lloyd v Holandsku a Belgicku si vyberáme to najlepšie z našich firiem a ich kultúr. Zároveň sa stále zameriavame na disciplinované riadenie kapitálu, silnú účtovnú rozvahu a neutíchajúcu snahu o ďalšie zlepšovanie zákazníckej spokojnosti na všetkých 18 trhoch, kde pôsobíme.“

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014