NN Group oznamuje výsledky za 4. štvrťrok a rok 2017

Veľký pokrok v integrácii a nárast celoročného prevádzkového výsledku o 29 %.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

 • Prevádzkový výsledok hospodárenia za 4. štvrťrok 2017 činil 345 miliónov €, čo predstavuje nárast o 22,3 % oproti 4. štvrťroku 2016, a to najmä vďaka obchodnému prispeniu spoločnosti Delta Lloyd.
 • Celkový prevádzkový výsledok v roku 2017 sa zvýšil na 1,586 miliardy €, čo predstavuje nárast o 29,3 % oproti roku 2016, a to predovšetkým vďaka príspevku spoločnosti Delta Lloyd a lepším výsledkom vo väčšine segmentov, ktoré čiastočne vyvážili nižšie výsledky holandskej neživotnej poisťovne.
 • Čistý výsledok sa zo 148 miliónov € v 4. štvrťroku 2016 zdvihol na 700 miliónov €, a to najmä vďaka vyšším kapitálovým ziskom, preceneniu a vyššiemu prevádzkovému výsledku. Čistý výsledok za celý rok 2017 vzrástol o 77,5 % na 2,11 miliardy €.
 • Spoločnosť dosiahla cieľ zníženia nákladovej základne obchodných jednotiek, a to o 133 miliónov €, pričom nákladová základňa za celý rok 2016 činila 2,204 miliardy €.
 • V sledovanom období rástol obchod solídnym tempom: predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení od menových vplyvov stúpol oproti 4. štvrťroku o 35,1 %. Celoročne hodnota nového obchodu (VNB) vzrástla oproti roku 2016 o 60,7 % na 345 miliónov €.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II vo výške 199 % ku koncu 4. štvrťroku 2017 už odráža odpočítané navrhované celkové dividendy za rok 2017.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti klesla na 1,434 miliardy €, najmä v dôsledku splatenia seniorských cenných papierov a spätného odkúpenia vlastných akcií, čiastočne kompenzovaných dividendou prevažne z holandských spoločností.
 • Za rok 2017 sa navrhuje celková dividenda vo výške 1,04 € na kmeňovú akciu alebo celkové vyplatenie približne 348 miliónov €, čím súhrnná ročná dividenda za rok 2017 stúpne na 1,66 € na kmeňovú akciu.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok stúpol na 68 miliónov € zo 60 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré boli čiastočne vyvážené vyššími administratívnymi nákladmi.
 • Celkový prevádzkový výsledok za rok 2017 sa zvýšil na 260 miliónov € oproti 198 miliónom € v roku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom, výnosom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Celoročná hodnota nového obchodu (VNB) stúpla z 85 miliónov € v roku 2016 na 141 miliónov €, a to vďaka vyššiemu predaju s lepšími maržami a vďaka prispeniu spoločnosti Delta Lloyd Belgium.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Rok 2017 bol pre NN Group pamätným, pretože sme úspešne dokončili akvizíciu spoločnosti Delta Lloyd. Zahájili sme integráciu v Holandsku a Belgicku, kde sme vytvorili poprednú poisťovaciu a penzijnú spoločnosť s atraktívnymi možnosti v oblasti správy aktív a bankovníctva. Dosiahli sme slušný pokrok. K 1. januáru 2018 boli dokončené prvé právnické fúzie obchodných jednotiek, keď Delta Lloyd Bank splynula s NN Bank a Delta Lloyd Asset Management sa zlúčila s NN Investment Partners. Väčšina oddelení na centrále už bola integrovaná, začali sme s racionalizáciou systému a portfólia a produkty boli rebrandované z Delta Lloyd na NN.

Na našom Dni kapitálových trhov sme 30. novembra 2017 predstavili stratégiu a nové ciele pre zlúčenú spoločnosť. Jednou z našich najdôležitejších priorít je pokračovať v realizácii transakcie Delta Lloyd a využiť synergie. V tomto ohľade i naďalej zvyšujeme efektivitu a v roku 2017 sme vďaka integrácii znížili nákladovú základňu oboch spoločností o 133 miliónov € a podporili sme tak splnenie nášho cieľa redukcie nákladov o 350 miliónov € do roku 2020.

Do prevádzkového výsledku za rok 2017 sa silne premietol príspevok spoločnosti Delta Lloyd a zlepšenie prevádzkových výkonov v jednotkách, ako sú naša holandská životná poisťovňa, Insurance Europe, japonská životná poisťovňa a naša banka. Na výsledkoch neživotného poistenia i naďalej vnímame istú volatilitu – zlepšenie podnikania v oblasti poistenia majetku a nehôd bolo kompenzované zhoršením výkonu v oblasti poistenia invalidity a úrazov. Realizujeme rad opatrení, aby sme udržateľne zlepšili výkonnosť segmentu neživotného poistenia.

Naše obchodné výsledky sú stabilne dobré – predaj nových poistiek po očistení od menových vplyvov vzrástol oproti roku 2016 o 33,9 % a hodnota nového obchodu stúpla o 60,7 %. Spoločnosť NN Investment Partners získala v roku 2017 do správy aktívy tretích strán v hodnote 5,1 miliardy €. Na druhej strane sme zaznamenali aj odliv pridružených aktív. Hypotekárne portfólio nášho bankového sektoru vzrástlo na 17,6 miliardy €. Za posledných 12 mesiacov sa spokojnosť zákazníkov opäť zvýšila takmer vo všetkých krajinách, kde sme aktívni. Vďaka posilnenému postaveniu na trhu máme dobrú pozíciu pre využitie príležitostí k rastu.

Kapitálový ukazovateľ Solvency II aj hotovosť zostávajú robustné v súlade s naším disciplinovaným prístupom k riadeniu kapitálu, a síce 199 % a 1,434 miliardy €. Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov 31. mája 2018 navrhneme celkovú dividendu vo výške 1,04 € na kmeňovú akciu. Spolu s terajšou dividendou, vyplatenou v septembri 2017, to predstavuje celkový dividendový výplatný pomer okolo 45 % čistého prevádzkového výsledku za rok 2017.

V budúcnosti budeme pokračovať v úsilí o ďalšie zlepšenia našej celkovej výkonnosti, o poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom a ďalšiu urýchlenú transformáciu nášho podnikania prostredníctvom inovácií.“

Výsledky divízie Insurance Europe:

Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa medziročne zvýšil na 68 miliónov € zo 60 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré boli čiastočne vyvážené vyššími administratívnymi nákladmi. V tomto kvartálnom výsledku je zahrnutý príspevok spoločnosti Delta Lloyd Belgium vo výške 14 miliónov €.

Investičná marža stúpla na 30 miliónov € z 22 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to najmä vďaka zvýšeniu celkového objemu investícií po započítaní Delta Lloyd.

Poplatky a výnosy z poistného sa zvýšili na 176 miliónov € zo 142 miliónov € v 4. štvrťroku 2016. Tohto nárastu sa podarilo dosiahnuť vďaka začleneniu Delta Lloyd a vyšším poplatkom za správu investovaných aktív v celom regióne v dôsledku rastu portfólia a zvýšeniu tržnej hodnoty.

Technická marža klesla na 52 miliónov € z 58 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, čo odráža nižší podiel ukončených poistných zmlúv s výplatou odbytného.

Administratívne náklady vzrástli na 108 miliónov € z 86 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to kvôli rozšíreniu nákladovej bázy tiež o spoločnosť Delta Lloyd.

Odložené obstarávacie náklady a následné provízie stúpli na 85 miliónov € zo 77 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to v dôsledku nárastu portfólia po začlenení Delta Lloyd.

Výsledok pred zdanením klesol na 26 miliónov € z 54 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to v dôsledku negatívneho precenenia a zníženia hodnoty v Belgicku, čiastočne kompenzované ziskom z predaja spoločnosti NN Life Luxembourg, ktorý bol dokončený v októbri 2017.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) 2016 stúpol na 175 miliónov € zo 138 miliónov € v 4. štvrťroku, najmä vďaka vyšším predajom poistnej ochrany v Poľsku a prínosu predajov Delta Lloyd Belgium.

Celoročný prevádzkový výsledok Insurance Europe činil 260 miliónov € oproti 198 miliónom € v roku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré odrážajú vyššie poplatky za spravované aktíva a vyšší predaj životného poistenia v celom regióne. Príspevok Delta Lloyd činil 25 miliónov €. Prevádzkový výsledok za rok 2017 vzrástol i vďaka jednorazovým príjmom vo výške 15 miliónov €.

Výsledok pred zdanením za celý rok 2017 sa zvýšil na 248 miliónov € z 224 miliónov € v roku 2016, v čom sa odráža vyšší prevádzkový výsledok, nižšie zvláštne položky a zisk z predaja NN Life Luxembourg. Tieto položky boli čiastočne vyvážené nižšími neprevádzkovými položkami, lebo v roku 2016 boli započítané kapitálové výnosy z predaja belgických štátnych dlhopisov.

Celkový predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) za rok 2017 vzrástol na 661 miliónov € z 502 miliónov € v roku 2016, najmä vďaka vyšším predajom životného poistenia v celom regióne a príspevku k predajom od Delta Lloyd.

Celková hodnota nového obchodu (VNB) v roku 2017 stúpla na 141 miliónov € z 85 miliónov € v roku 2016, a to vďaka vyššiemu predaju s lepšími maržami. Spoločnosť Delta Lloyd priniesla na úrovni VNB príspevok vo výške 15 miliónov €.
 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014