NN Group oznamuje výsledky za 4. štvrťrok a rok 2017

Veľký pokrok v integrácii a nárast celoročného prevádzkového výsledku o 29 %.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

 • Prevádzkový výsledok hospodárenia za 4. štvrťrok 2017 činil 345 miliónov €, čo predstavuje nárast o 22,3 % oproti 4. štvrťroku 2016, a to najmä vďaka obchodnému prispeniu spoločnosti Delta Lloyd.
 • Celkový prevádzkový výsledok v roku 2017 sa zvýšil na 1,586 miliardy €, čo predstavuje nárast o 29,3 % oproti roku 2016, a to predovšetkým vďaka príspevku spoločnosti Delta Lloyd a lepším výsledkom vo väčšine segmentov, ktoré čiastočne vyvážili nižšie výsledky holandskej neživotnej poisťovne.
 • Čistý výsledok sa zo 148 miliónov € v 4. štvrťroku 2016 zdvihol na 700 miliónov €, a to najmä vďaka vyšším kapitálovým ziskom, preceneniu a vyššiemu prevádzkovému výsledku. Čistý výsledok za celý rok 2017 vzrástol o 77,5 % na 2,11 miliardy €.
 • Spoločnosť dosiahla cieľ zníženia nákladovej základne obchodných jednotiek, a to o 133 miliónov €, pričom nákladová základňa za celý rok 2016 činila 2,204 miliardy €.
 • V sledovanom období rástol obchod solídnym tempom: predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení od menových vplyvov stúpol oproti 4. štvrťroku o 35,1 %. Celoročne hodnota nového obchodu (VNB) vzrástla oproti roku 2016 o 60,7 % na 345 miliónov €.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II vo výške 199 % ku koncu 4. štvrťroku 2017 už odráža odpočítané navrhované celkové dividendy za rok 2017.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti klesla na 1,434 miliardy €, najmä v dôsledku splatenia seniorských cenných papierov a spätného odkúpenia vlastných akcií, čiastočne kompenzovaných dividendou prevažne z holandských spoločností.
 • Za rok 2017 sa navrhuje celková dividenda vo výške 1,04 € na kmeňovú akciu alebo celkové vyplatenie približne 348 miliónov €, čím súhrnná ročná dividenda za rok 2017 stúpne na 1,66 € na kmeňovú akciu.

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe:

 • Prevádzkový výsledok stúpol na 68 miliónov € zo 60 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré boli čiastočne vyvážené vyššími administratívnymi nákladmi.
 • Celkový prevádzkový výsledok za rok 2017 sa zvýšil na 260 miliónov € oproti 198 miliónom € v roku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom, výnosom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Celoročná hodnota nového obchodu (VNB) stúpla z 85 miliónov € v roku 2016 na 141 miliónov €, a to vďaka vyššiemu predaju s lepšími maržami a vďaka prispeniu spoločnosti Delta Lloyd Belgium.

Prehlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friese:

„Rok 2017 bol pre NN Group pamätným, pretože sme úspešne dokončili akvizíciu spoločnosti Delta Lloyd. Zahájili sme integráciu v Holandsku a Belgicku, kde sme vytvorili poprednú poisťovaciu a penzijnú spoločnosť s atraktívnymi možnosti v oblasti správy aktív a bankovníctva. Dosiahli sme slušný pokrok. K 1. januáru 2018 boli dokončené prvé právnické fúzie obchodných jednotiek, keď Delta Lloyd Bank splynula s NN Bank a Delta Lloyd Asset Management sa zlúčila s NN Investment Partners. Väčšina oddelení na centrále už bola integrovaná, začali sme s racionalizáciou systému a portfólia a produkty boli rebrandované z Delta Lloyd na NN.

Na našom Dni kapitálových trhov sme 30. novembra 2017 predstavili stratégiu a nové ciele pre zlúčenú spoločnosť. Jednou z našich najdôležitejších priorít je pokračovať v realizácii transakcie Delta Lloyd a využiť synergie. V tomto ohľade i naďalej zvyšujeme efektivitu a v roku 2017 sme vďaka integrácii znížili nákladovú základňu oboch spoločností o 133 miliónov € a podporili sme tak splnenie nášho cieľa redukcie nákladov o 350 miliónov € do roku 2020.

Do prevádzkového výsledku za rok 2017 sa silne premietol príspevok spoločnosti Delta Lloyd a zlepšenie prevádzkových výkonov v jednotkách, ako sú naša holandská životná poisťovňa, Insurance Europe, japonská životná poisťovňa a naša banka. Na výsledkoch neživotného poistenia i naďalej vnímame istú volatilitu – zlepšenie podnikania v oblasti poistenia majetku a nehôd bolo kompenzované zhoršením výkonu v oblasti poistenia invalidity a úrazov. Realizujeme rad opatrení, aby sme udržateľne zlepšili výkonnosť segmentu neživotného poistenia.

Naše obchodné výsledky sú stabilne dobré – predaj nových poistiek po očistení od menových vplyvov vzrástol oproti roku 2016 o 33,9 % a hodnota nového obchodu stúpla o 60,7 %. Spoločnosť NN Investment Partners získala v roku 2017 do správy aktívy tretích strán v hodnote 5,1 miliardy €. Na druhej strane sme zaznamenali aj odliv pridružených aktív. Hypotekárne portfólio nášho bankového sektoru vzrástlo na 17,6 miliardy €. Za posledných 12 mesiacov sa spokojnosť zákazníkov opäť zvýšila takmer vo všetkých krajinách, kde sme aktívni. Vďaka posilnenému postaveniu na trhu máme dobrú pozíciu pre využitie príležitostí k rastu.

Kapitálový ukazovateľ Solvency II aj hotovosť zostávajú robustné v súlade s naším disciplinovaným prístupom k riadeniu kapitálu, a síce 199 % a 1,434 miliardy €. Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov 31. mája 2018 navrhneme celkovú dividendu vo výške 1,04 € na kmeňovú akciu. Spolu s terajšou dividendou, vyplatenou v septembri 2017, to predstavuje celkový dividendový výplatný pomer okolo 45 % čistého prevádzkového výsledku za rok 2017.

V budúcnosti budeme pokračovať v úsilí o ďalšie zlepšenia našej celkovej výkonnosti, o poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom a ďalšiu urýchlenú transformáciu nášho podnikania prostredníctvom inovácií.“

Výsledky divízie Insurance Europe:

Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa medziročne zvýšil na 68 miliónov € zo 60 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré boli čiastočne vyvážené vyššími administratívnymi nákladmi. V tomto kvartálnom výsledku je zahrnutý príspevok spoločnosti Delta Lloyd Belgium vo výške 14 miliónov €.

Investičná marža stúpla na 30 miliónov € z 22 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to najmä vďaka zvýšeniu celkového objemu investícií po započítaní Delta Lloyd.

Poplatky a výnosy z poistného sa zvýšili na 176 miliónov € zo 142 miliónov € v 4. štvrťroku 2016. Tohto nárastu sa podarilo dosiahnuť vďaka začleneniu Delta Lloyd a vyšším poplatkom za správu investovaných aktív v celom regióne v dôsledku rastu portfólia a zvýšeniu tržnej hodnoty.

Technická marža klesla na 52 miliónov € z 58 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, čo odráža nižší podiel ukončených poistných zmlúv s výplatou odbytného.

Administratívne náklady vzrástli na 108 miliónov € z 86 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to kvôli rozšíreniu nákladovej bázy tiež o spoločnosť Delta Lloyd.

Odložené obstarávacie náklady a následné provízie stúpli na 85 miliónov € zo 77 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to v dôsledku nárastu portfólia po začlenení Delta Lloyd.

Výsledok pred zdanením klesol na 26 miliónov € z 54 miliónov € v 4. štvrťroku 2016, a to v dôsledku negatívneho precenenia a zníženia hodnoty v Belgicku, čiastočne kompenzované ziskom z predaja spoločnosti NN Life Luxembourg, ktorý bol dokončený v októbri 2017.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) 2016 stúpol na 175 miliónov € zo 138 miliónov € v 4. štvrťroku, najmä vďaka vyšším predajom poistnej ochrany v Poľsku a prínosu predajov Delta Lloyd Belgium.

Celoročný prevádzkový výsledok Insurance Europe činil 260 miliónov € oproti 198 miliónom € v roku 2016, a to vďaka vyšším poplatkom a príjmom z poistného, ktoré odrážajú vyššie poplatky za spravované aktíva a vyšší predaj životného poistenia v celom regióne. Príspevok Delta Lloyd činil 25 miliónov €. Prevádzkový výsledok za rok 2017 vzrástol i vďaka jednorazovým príjmom vo výške 15 miliónov €.

Výsledok pred zdanením za celý rok 2017 sa zvýšil na 248 miliónov € z 224 miliónov € v roku 2016, v čom sa odráža vyšší prevádzkový výsledok, nižšie zvláštne položky a zisk z predaja NN Life Luxembourg. Tieto položky boli čiastočne vyvážené nižšími neprevádzkovými položkami, lebo v roku 2016 boli započítané kapitálové výnosy z predaja belgických štátnych dlhopisov.

Celkový predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) za rok 2017 vzrástol na 661 miliónov € z 502 miliónov € v roku 2016, najmä vďaka vyšším predajom životného poistenia v celom regióne a príspevku k predajom od Delta Lloyd.

Celková hodnota nového obchodu (VNB) v roku 2017 stúpla na 141 miliónov € z 85 miliónov € v roku 2016, a to vďaka vyššiemu predaju s lepšími maržami. Spoločnosť Delta Lloyd priniesla na úrovni VNB príspevok vo výške 15 miliónov €.