NN Group oznamuje výsledky za Q1 2019

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

  • Prevádzkový hospodársky výsledok za prvý štvrťrok roku 2019 vzrástol na 468 miliónov eur z 313 miliónov eur v Q1 2018, kedy NN Group bojovala s negatívnym dopadom búrky z januára 2018, zatiaľ čo v tomto štvrťroku ťažila z dividendy z nepriameho podielu v niekdajšom ING Life Korea.
  • Celkový prevádzkový výsledok sa zvýšil na 512 miliónov eur z 399 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018.
  • V prvom štvrťroku  roku 2019 sa podarilo znížiť náklady o 20 miliónov eur; celkové administratívne náklady klesli, v porovnaní s rokom 2016, o 310 miliónov eur.
  • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol oproti Q1 2018 medziročne o 72%, najmä vďaka vyšší predajom v Japonsku a vyššiemu objemu skupinových penzijných zmlúv v Holandsku.
  • Kapitálový pomer podľa Solventnosti II na úrovni 213% odráža nepriaznivý vývoj v oblasti úverových spreadov a úrokových sadzieb, odkúpenie vlastných akcií v hodnote 500 miliónov eur i zníženie konečnej forwardovej sadzby (UFR), čiastočne vyvážený tvorbou prevádzkového kapitálu a pozitívnym precenením vlastného imania.
  • Hotovosť holdingovej spoločnosti dosiahla 2, 048 miliardy eur.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa Larda Friesa

„Rok 2019 začal pre NN Group dobre – za prvý štvrťrok totiž skupina vykázala prevádzkový výsledok 468 miliónov eur. Holandská životná poisťovňa, holandská neživotná poisťovňa a japonská životná poisťovňa zaznamenali solídne výsledky, zatiaľ čo výsledky Insurance Europe, správy aktív a bankovníctva nenaplnili všetky očakávania. Dosiahli sme ďalší posun smerom k nášmu cieľu znížiť náklady o 400 miliónov eur do konca roku 2020. V tomto štvrťroku sme vďaka ďalšiemu zvyšovaniu efektivity znížili administratívne náklady o 20 miliónov eur a ku konci prvého štvrťroku 2019 tak celkový pokles nákladov dosiahol až 310 miliónov eur.

O dynamickom obchodnom rozvoji skupiny svedčí 72% medziročný nárast nových predajov. Prispeli k nemu všetky segmenty, ale najmä Japonsko, kde k vyšším tržbám prispelo úsilie predajcov i očakávania zákazníkov ohľadom revízie daňových pravidiel pre produkty firemného životného poistenia (COLI). Spoločnosť NN Investment Partners naviac vykázala čisté toky, a to ako celkovo, tak v samostatnej oblasti obchodu s tretími stranami.

Pôsobíme v silne regulovanom prostredí, a tak sa často musíme vysporiadať so zmenami na miestnych trhoch. Japonský daňový úrad v apríli zverejnil návrh na revíziu zdanenia niektorých produktov COLI, a tiež sa predpokladajú zmeny v penzijných systémoch v Rumunsku a Poľsku. S takým vývojom sa dokážeme vyrovnať predovšetkým vďaka dôkladnej znalosti miestnych trhov a tomu, že sa od konkurencie odlišujeme neustálymi inováciami našich produktov a služieb, podporou predaja a tiež vysoko kvalitnými vzdelávacími programami pre našich distribučných partnerov.

Naša kapitálová pozícia zostáva na konci prvého štvrťroka silná, s kapitálovým ukazovateľom Solvency II na úrovni 213% a hotovosti vo výške 2,048 miliardy eur.
V našich investičných rozhodnutiach naďalej zohľadňujeme ESG faktory (ekológia, sociálna sféra a governance) a aktívne spolupracujeme s radom firiem v našich portfóliách. Zvyšujeme našu angažovanosť v dialógu s výrobcami palmového oleja, a tak sme sa spojili s ďalšími správcami aktív v Holandsku a v prvom štvrťroku sme sa stali členmi okrúhleho stola o udržateľnom palmovom oleji. Spoločnosť NN Investment Partners tiež aktívne upozorňovala rôzne strany na problematiku zmeny klímy, vrátane ropných a plynárenských spoločností.

Do budúcna sa chceme predovšetkým naďalej sústreďovať na integráciu rôznych entít Delta Lloyd a NN v Holandsku a Belgicku, ako aj na ďalší rast a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom inovácie a zameraním sa klienta a jeho potreby. 4. decembra 2019 potom plánujeme pre kapitálové trhy vydať aktualizovanú správu o NN Group v Holandsku.“

 Insurance Europe

  • Prevádzkový výsledok klesol na 58 miliónov eur z 71 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, ktoré samozrejme vtedy zahŕňali príjem 9 miliónov eur v jednorazových položkách, zatiaľ čo na výsledkoch zostávajúceho štvrťroka sa odrazil dopad penzijných reforiem v Rumunsku.
  • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) bol po očistení o menové vplyvy 191 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,9% oproti prvého štvrťroku roka 2018. Zaslúžili sa o to hlavne vyššie predaje životného poistenia v Rumunsku a poistné zmlúv novo získaných firiem v Česku a na Slovensku.

Prevádzkový výsledok Insurance Europe klesol v treťom štvrťroku roka 2018 na 58 miliónov eur zo 71 miliónov eur, ktoré ale vtedy zahŕňali príjem 9 miliónov eur hlavne z Belgicka, zatiaľ čo na výsledkoch v zostávajúcom štvrťroku sa odrazil dopad penzijných reforiem v Rumunsku. Získané české a slovenské entity AEGON prispeli k prevádzkovému výsledku pozitívne v obmedzenej výške v oblasti poplatkov, príjmov z poistného a technickej marže, čo čiastočne zmazali administratívne náklady, odložené realizačné náklady a následná provízia.

Investičná marža bola viac menej stabilná na 25 miliónoch eur.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 177 miliónov eur z 181 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018. Výsledok zostávajúceho štvrťroku odráža nižšie poplatky z penzijného pripoistenia v Rumunsku i negatívne menové dopady v Turecku. Tie čiastočne vyvážilo rozšírenie portfólia po zahrnutí vyššie zmienených akvizícií.

Technická marža vzrástla na 57 miliónov eur z 55 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, čo odráža prínos z vyššie uvedených akvizícií, čiastočne vyvážených nižšou úmrtnosťou.
Nárast administratívnych nákladov, odložených realizačných nákladov a následných provízií odráža vyššie uvedené akvizície.

Čistý výsledok pred zdanením vzrástol na 71 miliónov eur z 65 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, čo odráža negatívny goodwill daný vyššie uvedenými akvizíciami. Čiastočne ho ale zmazali nižší prevádzkový výsledok a nižšie precenenie v Belgicku.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) vzrástol na 191 miliónov eur z 186 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, a to najmä kvôli vyššiemu predaju životných poistiek v Rumunsku; čiastočne ho však znížili negatívne dopady menových vplyvov v Turecku.
 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014