Nový program ING Nationale-Nederlanden

Nový program ING Nationale-Nederlanden

BRATISLAVA – Dať zamestnávateľom nástroj na stabilizáciu a motiváciu svojich zamestnancov, aby im mohli poskytnúť viac ako iba finančné plnenie - mzdu alebo prémie, je hlavným cieľom nového programu "Zamestnanecké výhody" (Employee Benefits), ktorý na slovenský trh prináša spoločnosť ING Nationale-Nederlanden. Program Zamestnaneckých výhod začína s poistnými produktami, ku ktorým v najbližšom čase pribudnú aj produkty bankové. V budúcnosti by sa Zamestnanecké výhody mali stať integračným programom pre poskytovanie služieb pre korporátnych klientov najmä vo vzťahu k zamestnancom. Veľkú výhodu vidia predstavitelia ING Nationale-Nederlanden v tom, že produkty Employee Benefits ponúkajú nielen program pre dôchodkové zabezpečenie zamestnancov s kvalitným zhodnotením prostriedkov, ale aj poistné krytie a zabezpečenie rodiny a blízkych.

Rámcová zmluva medzi zamestnávateľom a poisťovňou stanovuje kombináciu poistných produktov a krytí a špecifikuje prípadné zľavy. Program je flexibilný, ING Nationale-Nederlanden nebude ponúkať len vopred pripravený program, ale do značnej miery sa chce prispôsobiť požiadavkám trhu. Ide o jedinečný produkt na slovenskom trhu, ktorý je zaujímavý pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Veľkú časť administratívneho servisu na seba preberá poisťovňa. Zamestnávateľ môže svojich zamestnancov rozdeliť do viacerých skupín, vybrať si pomer, akým sa bude podieľať na poistnom. Program Employee Benefits je použiteľný pre všetky firmy – od malých s niekoľkými zamestnancami až po spoločnosti zamestnávajúce niekoľko tisíc ľudí.

Tento program bol už na Slovensku odskúšaný v pilotných projektoch. V tomto roku bol uvedený aj na český a maďarský trh, v minulom roku štartoval v Poľsku a dlhodobo je realizovaný v krajinách Európskej únie.

Nevýhodou oproti niektorým krajinám je skutočnosť, že na Slovensku nie je zatiaľ takéto poistenie daňovo zvýhodnené, ale s aproximáciou práva Európskej únie očakáva ING Nationale-Nederlanden významnú zmenu aj v tejto oblasti.

ING Nationale – Nederlanden, ktorá v tomto roku oslavuje 5. výročie vstupu na slovenský trh, koncom septembra roku 2000 prekročila magickú hranicu stotisícej zmluvy v platnosti. Celkový objem predpísaného poistného vzrástol v porovnaní s rokom 1999 takmer o 55% a v roku 2000 dosiahol výšku 1,643 miliardy Sk. Dosiahnutý výsledok radí ING Nationale-Nederlanden na tretiu priečku v oblasti životného poistenia a medzi prvých päť poisťovateľov na Slovensku.

V roku 2000 vykázala ING Nationale-Nederlanden v SR pozitívny hospodársky výsledok. Za bežné účtovné obdobie dosiahla zisk 90 miliónov Sk pred zdanením. Technické rezervy poisťovne vzrástli o 92% a presiahli hranicu 2 miliárd Sk. Základné imanie spoločnosti v roku 2000 činilo 438 miliónov Sk, čo plne pokrýva potreby kapitálovej vybavenosti poisťovne. Napriek tomu hlavný akcionár spoločnosti rozhodol o zvýšení základného imania na 462,8 mil. Sk, ktoré splatil v decembri 2000. Týmito priamymi investíciami do slovenskej ekonomiky akcionár deklaruje seriózny záujem o tento región a prináša investície dlhodobo viazané v miestnej ekonomike.

Výsledky ING Nationale-Nederlanden 1999 2000 Zmena
Pocet zmluv v platnosti 82 633 108 278 +31%
Predpis poistneho (mil.Sk) 1 062 1 643 +55%
Obchodna produkcia (mil.Sk) 495 785 +58%
Rezervy v zivotnom poisteni (mil.Sk) 1 111.7 2 137.6 +92%
Hospodarsky vysledok pred zdanenim (mil.Sk) 52.2 90.3 +73%

Za pozitívne výsledky poisťovňa vďačí nielen dobrým produktom, ale predovšetkým svojim poisťovacím poradcom, ktorí pre spoločnosť pracujú exkluzívne. Pravidelné vzdelávacie kurzy a školenia poradcov sústavne skvalitňujú služby poisťovne. Ako dôkaz ich profesionálnych a mravných kvalít je aj skutočnosť, že už viac ako 140 z nich dostalo prestížne ocenenie IQA (International Quality Award), ktoré udeľuje svetová autorita v oblasti prieskumu finančných služieb Limra International Inc..

Rok 2000 mal osobitý význam v živote spoločnosti, pretože výkonná rada ING Group rozhodla v septembri roku 2000 zastrešiť značky jednotlivých spoločností pôsobiacich v skupine ING Group pod jednotnú značku ING doplnenú o symbol leva.

ING Nationale-Nederlanden je holandskou poisťovňou pôsobiacou na Slovensku od roku 1996. Je súčasťou ING Group, jednej z najrenomovanejších finančných skupín na svete.

ING BANK

ING Bank zabezpečuje v rámci ING Group pre klientov firemné a investičné bankovníctvo. Klientom na celom svete ponúka širokú škálu produktov a služieb, medzi ktoré patria strategické a finančné sprostredkovanie, akciové a dlhopisové trhy, štrukturované financovanie, financovanie projektov, financovanie obchodu a komodít, predaj akcií a dlhopisov, obchodovanie, analýzy a konverzie. V ING Bank pracuje viac ako 9000 zamestnancov. Pôsobí v 50 krajinách sveta a je členom viac ako 60 akciových a komoditných búrz na celom svete.

ING BANK a Slovensko

Od januára 1991 bola ING Bank, N.V., pobočka Bratislava reprezentačným zastúpením ING Bank N.V. a v januári 1992 získala štatút pobočky Internationale Nederlanden Bank (SFR) a.s. Praha. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 jej Národná banka Slovenska (26. februára) udelila prvú bankovú licenciu. Rozvoj aktivít si vyžiadal ďalšiu zmenu právneho štatútu banky.

1. októbra 1993 sa ING Bank N.V. Bratislava stala pobočkou ING Bank registrovanou pod obchodným menom ING Bank, N.V., pobočka Bratislava. V súčasnosti je ING Bank jedinou zahraničnou plne funkčnou pobočkou západoeurópskej banky registrovanej na Slovensku. V súlade so svojim štatútom má banka plnú podporu ING Bank Amsterdam a jej klienti a obchodní partneri môžu plne využívať výhody vyplývajúce z ratingu ING Group.

Finančné údaje ING BANK za rok 2000  
Bilančná suma 29.365 mld Sk
Objem úverov poskytnutých klientom 14.357 mld Sk
Čistý zisk 1 136 mil Sk (navrat k ziskovosti)

Z výročnej tlačovej správy:
...objem zahraničných platieb vzrástol o 20 %, objem domácich platieb o 80 %.
...priemerné portfólio a priemerný počet klientov v oblasti správy a úschovy cenných papierov sa zvýšili o 100 %
...počet klientských obchodov na peňažnom trhu sa zvýšil o 44 %
...priemerné klientské portfólio na peňažnom trhu sa zvýšilo 118 % na 18,6 mld. Sk
...objem devízových obchodov sa zvýšil o 57 % na 128,3 mld. Sk
...priemerný mesačný obrat na trhu s derivátmi bol 500 mil. Sk