Nový program ING Nationale-Nederlanden

Nový program ING Nationale-Nederlanden

BRATISLAVA – Dať zamestnávateľom nástroj na stabilizáciu a motiváciu svojich zamestnancov, aby im mohli poskytnúť viac ako iba finančné plnenie - mzdu alebo prémie, je hlavným cieľom nového programu "Zamestnanecké výhody" (Employee Benefits), ktorý na slovenský trh prináša spoločnosť ING Nationale-Nederlanden. Program Zamestnaneckých výhod začína s poistnými produktami, ku ktorým v najbližšom čase pribudnú aj produkty bankové. V budúcnosti by sa Zamestnanecké výhody mali stať integračným programom pre poskytovanie služieb pre korporátnych klientov najmä vo vzťahu k zamestnancom. Veľkú výhodu vidia predstavitelia ING Nationale-Nederlanden v tom, že produkty Employee Benefits ponúkajú nielen program pre dôchodkové zabezpečenie zamestnancov s kvalitným zhodnotením prostriedkov, ale aj poistné krytie a zabezpečenie rodiny a blízkych.

Rámcová zmluva medzi zamestnávateľom a poisťovňou stanovuje kombináciu poistných produktov a krytí a špecifikuje prípadné zľavy. Program je flexibilný, ING Nationale-Nederlanden nebude ponúkať len vopred pripravený program, ale do značnej miery sa chce prispôsobiť požiadavkám trhu. Ide o jedinečný produkt na slovenskom trhu, ktorý je zaujímavý pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Veľkú časť administratívneho servisu na seba preberá poisťovňa. Zamestnávateľ môže svojich zamestnancov rozdeliť do viacerých skupín, vybrať si pomer, akým sa bude podieľať na poistnom. Program Employee Benefits je použiteľný pre všetky firmy – od malých s niekoľkými zamestnancami až po spoločnosti zamestnávajúce niekoľko tisíc ľudí.

Tento program bol už na Slovensku odskúšaný v pilotných projektoch. V tomto roku bol uvedený aj na český a maďarský trh, v minulom roku štartoval v Poľsku a dlhodobo je realizovaný v krajinách Európskej únie.

Nevýhodou oproti niektorým krajinám je skutočnosť, že na Slovensku nie je zatiaľ takéto poistenie daňovo zvýhodnené, ale s aproximáciou práva Európskej únie očakáva ING Nationale-Nederlanden významnú zmenu aj v tejto oblasti.

ING Nationale – Nederlanden, ktorá v tomto roku oslavuje 5. výročie vstupu na slovenský trh, koncom septembra roku 2000 prekročila magickú hranicu stotisícej zmluvy v platnosti. Celkový objem predpísaného poistného vzrástol v porovnaní s rokom 1999 takmer o 55% a v roku 2000 dosiahol výšku 1,643 miliardy Sk. Dosiahnutý výsledok radí ING Nationale-Nederlanden na tretiu priečku v oblasti životného poistenia a medzi prvých päť poisťovateľov na Slovensku.

V roku 2000 vykázala ING Nationale-Nederlanden v SR pozitívny hospodársky výsledok. Za bežné účtovné obdobie dosiahla zisk 90 miliónov Sk pred zdanením. Technické rezervy poisťovne vzrástli o 92% a presiahli hranicu 2 miliárd Sk. Základné imanie spoločnosti v roku 2000 činilo 438 miliónov Sk, čo plne pokrýva potreby kapitálovej vybavenosti poisťovne. Napriek tomu hlavný akcionár spoločnosti rozhodol o zvýšení základného imania na 462,8 mil. Sk, ktoré splatil v decembri 2000. Týmito priamymi investíciami do slovenskej ekonomiky akcionár deklaruje seriózny záujem o tento región a prináša investície dlhodobo viazané v miestnej ekonomike.

Výsledky ING Nationale-Nederlanden 1999 2000 Zmena
Pocet zmluv v platnosti 82 633 108 278 +31%
Predpis poistneho (mil.Sk) 1 062 1 643 +55%
Obchodna produkcia (mil.Sk) 495 785 +58%
Rezervy v zivotnom poisteni (mil.Sk) 1 111.7 2 137.6 +92%
Hospodarsky vysledok pred zdanenim (mil.Sk) 52.2 90.3 +73%

Za pozitívne výsledky poisťovňa vďačí nielen dobrým produktom, ale predovšetkým svojim poisťovacím poradcom, ktorí pre spoločnosť pracujú exkluzívne. Pravidelné vzdelávacie kurzy a školenia poradcov sústavne skvalitňujú služby poisťovne. Ako dôkaz ich profesionálnych a mravných kvalít je aj skutočnosť, že už viac ako 140 z nich dostalo prestížne ocenenie IQA (International Quality Award), ktoré udeľuje svetová autorita v oblasti prieskumu finančných služieb Limra International Inc..

Rok 2000 mal osobitý význam v živote spoločnosti, pretože výkonná rada ING Group rozhodla v septembri roku 2000 zastrešiť značky jednotlivých spoločností pôsobiacich v skupine ING Group pod jednotnú značku ING doplnenú o symbol leva.

ING Nationale-Nederlanden je holandskou poisťovňou pôsobiacou na Slovensku od roku 1996. Je súčasťou ING Group, jednej z najrenomovanejších finančných skupín na svete.

ING BANK

ING Bank zabezpečuje v rámci ING Group pre klientov firemné a investičné bankovníctvo. Klientom na celom svete ponúka širokú škálu produktov a služieb, medzi ktoré patria strategické a finančné sprostredkovanie, akciové a dlhopisové trhy, štrukturované financovanie, financovanie projektov, financovanie obchodu a komodít, predaj akcií a dlhopisov, obchodovanie, analýzy a konverzie. V ING Bank pracuje viac ako 9000 zamestnancov. Pôsobí v 50 krajinách sveta a je členom viac ako 60 akciových a komoditných búrz na celom svete.

ING BANK a Slovensko

Od januára 1991 bola ING Bank, N.V., pobočka Bratislava reprezentačným zastúpením ING Bank N.V. a v januári 1992 získala štatút pobočky Internationale Nederlanden Bank (SFR) a.s. Praha. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 jej Národná banka Slovenska (26. februára) udelila prvú bankovú licenciu. Rozvoj aktivít si vyžiadal ďalšiu zmenu právneho štatútu banky.

1. októbra 1993 sa ING Bank N.V. Bratislava stala pobočkou ING Bank registrovanou pod obchodným menom ING Bank, N.V., pobočka Bratislava. V súčasnosti je ING Bank jedinou zahraničnou plne funkčnou pobočkou západoeurópskej banky registrovanej na Slovensku. V súlade so svojim štatútom má banka plnú podporu ING Bank Amsterdam a jej klienti a obchodní partneri môžu plne využívať výhody vyplývajúce z ratingu ING Group.

Finančné údaje ING BANK za rok 2000  
Bilančná suma 29.365 mld Sk
Objem úverov poskytnutých klientom 14.357 mld Sk
Čistý zisk 1 136 mil Sk (navrat k ziskovosti)

Z výročnej tlačovej správy:
...objem zahraničných platieb vzrástol o 20 %, objem domácich platieb o 80 %.
...priemerné portfólio a priemerný počet klientov v oblasti správy a úschovy cenných papierov sa zvýšili o 100 %
...počet klientských obchodov na peňažnom trhu sa zvýšil o 44 %
...priemerné klientské portfólio na peňažnom trhu sa zvýšilo 118 % na 18,6 mld. Sk
...objem devízových obchodov sa zvýšil o 57 % na 128,3 mld. Sk
...priemerný mesačný obrat na trhu s derivátmi bol 500 mil. Sk

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014