Sedem ING otvorených podielových fondov

Sedem ING otvorených podielových fondov

V tretej etape uvádzania otvorených podielových fondov na slovenský trh prináša ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ktorá je zároveň i obchodníkom s cennými papiermi s platnou licenciou ÚFT, možnosť investovať do siedmeho fondu.

Koncom roku 2003 spoločnosť ING je predstavila slovenským investorom ponuku portfólia kvalitných investičných produktov s širokou možnosťou voľby. Šesť fondov - akciových, dlhopisových a peňažného trhu doplnil o ING Višegrádsky akciový fond.

ING Višegrádsky akciový fond je denominovaný v slovenských korunách a je určený investorom, ktorých cieľom je dlhodobé zhodnotenie kapitálu prostredníctvom investícií do stredoeurópskych akcií.

Akciové fondy sú všeobecne určené na dlhodobé investovanie pre investorov ochotných podstúpiť vyššiu mieru rizika spojenú s prípadným výrazným kolísaním hodnoty. Odporúčaný investičný horizont je aspoň  5 rokov.

Pre investorov sú naďalej k dispozícii:

ING Slovenský fond peňažného trhu  je určený pre konzervatívnejších investorov k bezpečnému zhodnoteniu voľných finančných  prostriedkov  s odporúčaným investičným horizontom  1 až 2 roky. Investuje do pevne určených a vysoko kvalitných nástrojov finančného trhu, ako sú štátne pokladničné poukážky, termínované vklady a štátne dlhopisy. Vyznačuje sa  vysokou bezpečnosťou a veľmi stabilným výnosom, ktorý sa väčšinou pohybuje nad výnosmi z termínovaných vkladov v komerčných bankách.

ING Slovenský dlhopisový fond  je vhodný pre strednodobých investorov, ktorí si dobre uvedomujú a rešpektujú riziko krátkodobých trhových výkyvov.  Investuje do štátnych a podnikových dlhopisov, pričom sa venuje vysoká pozornosť ich kreditnej kvalite. Pri odporúčanom investičnom horizonte 3 až 5 rokov ponúka stabilný výnos, ktorý je zvyčajne vyšší ako výnos z podielového fondu peňažného trhu, pri zachovaní dobrej úrovne bezpečnosti vkladu.

ING (L) Renta Fund Dollar -  dlhopisový fond,  zameraný na dlhodobý rast investovaním do diverzifikovaného portfólia pevne úročených nástrojov v amerických dolároch. Fond investuje prevažne do nástrojov vydaných najkvalitnejšími emitentami ako sú vlády, nadnárodné spoločnosti, alebo špičkové korporácie privátneho sektora.

ING (L) Renta Euromix Bond je dlhopisový fond, ktorý  investuje do pevne úročených cenných papierov a nástrojov vydaných v európskych menách vrátane Eura s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový.  Priemerná doba splatnosti sa štandartne pohybuje medzi 5 - 7 rokmi. Indexom fondu je JP Morgan Government Bond Index.

ING (L) Invest European Equity je akciový fond zameraný na dlhodobý kapitálový rast v euro, investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií obchodovaných na oficiálnych európskych burzách. Investuje prevažne do likvidných akcií nadnárodných spoločností, charakteristických vysokým stupňom obratu a s vedúcim postavením na trhu v svojom obore. Najväčší podiel podľa odvetvia tvoria spoločnosti finančného, energetického a telekomunikačného sektora.

ING (L) Invest World je akciový fond s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v euro, investovaním do akcií spoločností obchodovaných na vyspelých svetových trhoch. Geograficky je orientovaný prevažne na firmy sídliace v Spojených štátoch amerických, podľa štruktúry odvetví sa zameriava najviac na finančný, telekomunikačný a farmaceutický sektor. Indexom portfólia je MSCI World Index.

Správcom fondov je ING Investment Management, ktorý má  má štyri hlavné centrály – v Haagu (Holandsko), Bruseli (Belgicko), Hong Kongu (Čína) a v Atlante (USA), ktoré sú zodpovedné za koordináciu aktivít špecialistov vo viac než 25 krajinách.

Korunové ING Fondy, ponúkané slovenských klientom, sú spravované českou kanceláriou a devízové ING Fondy ostatnými spoločnosťami ING Investment Management po celom svete.

My ING

Sedem podielových fondov (16 KB)