Výročné výsledky ING Group v SR

Výročné výsledky ING Group v SR

Životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden, ktorej základné imanie je 462,8 miliónov Sk, vykázala v roku 2001 nárast hrubého zisku o 114%, z 90 317 tis. Sk na pôsobivých 193 034 tis.Sk.

Celkové príjmy vzrástli o 12% na 2 169 616 tis. Sk, celkové výdavky o 7% na 1 976 582 tis. Sk. Predpísané hrubé poistné vzrástlo na 1 878 334 tis. Sk, t.j. o 14%, pričom počet platných poistiek dosiahol 18% rast, z 108 278 to 127 707. V roku 2001 boli vyplatené poistné plnenia vo výške 250 miliónov Sk, pričom výška rezerv životnej poisťovne na krytie záväzkov voči poisteným dosiahla k 31.12.2001 3,2 miliardy Sk.

ING BANK N.V., pobočka Bratislava vykázala v roku 2001 celkové aktíva vo výške 24 644 024 tis. Sk. Úvery poskytnuté klientom boli v celkovej výške 12 928 692 tis., z toho 64% úverov bolo poskytnutých v Sk. Záväzky voči bankám dosiahli celkovú hodnotu 8 290 873 tis., záväzky voči klientom 13 093 410 tis. Sk.
Hospodársky výsledok pred zdanením (predbežný) bol k 31. 12.2001 186 255 tis. Sk. Výnosy z finančných činností predstavovali 3 440 661 tis. Sk a náklady na finančné činnosti 2 712 226 tis. Sk. Prevádzkové náklady banky boli 534 311 tis. Sk. ING Bank N.V. pobočka Bratislava v roku 2001 netvorila opravné položky k úverom.

ING Europe v roku 2001 už tretíkrát získala prestížne ocenenie „Best Cash Management Bank in Eastern Europe", ktoré udeľuje najvplyvnejší magazín pre finančné služby vo svete Treasury Management International.