Výsledky NN Group za 1. štvrťrok 2018

Kapitálový ukazovateľ Solvency II na 213 % a dobrý priebeh integrácie.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group

 • Prevádzkový výsledok klesol na 313 miliónov € zo 406 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým kvôli poistným plneniam z januárovej búrky vo výške 89 miliónov €.
 • Základný čistý zisk vo výške 399 miliónov € – teda pokles o 8,4 % oproti 1. štvrťroku 2017, odráža nižší prevádzkový výsledok a vyššie zvláštne položky, čiastočne kompenzované vyššími neprevádzkovými položkami.
 • V 1. štvrťroku 2018 sa podarilo ďalej znížiť náklady o 42 miliónov €; celkovo bolo dosiahnuté zníženie nákladov o 175 miliónov €; deklarovaný cieľ pre zníženie nákladov bol navýšený na 400 miliónov € do roku 2020, z čoho aspoň polovica má byť zrealizovaná do konca roka 2018.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) predstavoval po očistení o menové vplyvy  547 miliónov €, čo po očistení o menové vplyvy predstavuje pokles o 7,8 % oproti 1. štvrťroku 2017.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 213 % zo 199 % v minulom 4. štvrťroku, a to vďaka kombinácii pozitívnych trhových vplyvov a tvorbe prevádzkového kapitálu.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,631 miliardy € v dôsledku dividend prevažne z holandských jednotiek.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friesa

„V prvom štvrťroku 2018 sme dosiahli ďalší pokrok v procese integrácie spoločnosti Delta Lloyd – po právnej stránke sme dokončili fúziu bánk, správcovských spoločností a životných poisťovní v Belgicku. Rebrandovanie produktov a služieb je na dobrej cesty a očakávame, že tento proces bude do konca roka viac-menej zavŕšený. Na základe našich dlhoročných skúseností s finančnou disciplínou sme v tomto štvrťroku zvýšili efektivitu úspor nákladov o 42 miliónov € vďaka integrácii oboch spoločností naprieč obchodnými jednotkami. Celkovo sme tak dosiahli zníženie nákladov o 175 miliónov € oproti administratívnym nákladom z roku 2016, čo predstavuje už polovičné splnenie nášho cieľa pre zníženie nákladov vo výške 350 miliónov € do roku 2020, teda výrazne rýchlejšie, než sme si pôvodne stanovili. Vzhľadom na tento významný pokrok oznamujeme navýšenie záväzku pre celkové úspory nákladov do konca roku 2020 na 400 miliónov €. Očakávame navyše, že aspoň polovicu týchto úspor zrealizujeme do konca tohto roka.

Prevádzkový výsledok v tomto štvrťroku klesol oproti minulému roku najmä kvôli následkom silnej búrky v januári. Chceme byť našim zákazníkom oporou v časoch núdze a skutočne sa nám podarilo vybaviť väčšinu z tisícov poistných nárokov spojených s touto búrkou do jedného mesiaca. Naďalej chceme zákazníkom ponúkať relevantné produkty a uzatvárať nové ziskové poistky a sústrediť sa skôr na hodnotu než na objem. Tržby z predaja nových poistiek v holandskej životnej poisťovni v 1. štvrťroku 2018 oproti predchádzajúcemu roku klesli, a to kvôli nižšiemu objemu skupinového penzijného pripoistenia, ktoré sa malo obnoviť, zatiaľ čo predaj nových poistiek v Japonsku zostal v podstate stabilný, a to i napriek silnejšej konkurencii na tamojšom trhu.

Naša bilancia zostáva silná v súlade s naším disciplinovaným prístupom k riadeniu kapitálu. Kapitálový ukazovateľ Solvency II ku koncu 1. štvrťroku stúpol na 213 % a hotovosť stúpla na 1,631 miliardy €.

Všetky naše divízie sa úplne sústredia na zvyšovanie hodnoty a dosiahnutie strednodobých cieľov prostredníctvom ďalšieho zlepšovania výkonnosti. Po minuloročnej akvizícii firmy Delta Lloyd využívame predpokladané synergie a kombinujeme silné stránky našich podnikov a kultúr. Počas tohto procesu sa budeme aj naďalej zameriavať na ďalšie zlepšovanie služieb prostredníctvom inovatívnych zákazníckych riešení a produktov s pridanou hodnotou.“

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe

 • Prevádzkový výsledok stúpol na 71 miliónov € zo 42 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, vďaka vyšším poplatkom, príjmom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) predstavoval po očistení o menové vplyvy 186 miliónov €, čo predstavuje nárast o 8,8 % oproti 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým vďaka príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa v 1. štvrťroku 2018 zvýšil na 71 miliónov € zo 42 miliónov € za 1. štvrťrok 2017, a to vďaka vyšším poplatkom, príjmom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium. V súčasnom štvrťroku je zahrnutý jednorazový príjem vo výške 9 miliónov prevažne z Belgicka.
 • Investičné marže v 1. štvrťroku 2018 stúpli na 23 miliónov € zo 14 miliónov € v minulom 1. štvrťroku, a to najmä vďaka navýšeniu započítaných investovaných aktív po zahrnutí spoločnosti Delta Lloyd.
 • Poplatky a výnosy z poistného sa zvýšili na 181 miliónov € zo 143 miliónov € v 1. štvrťroku 2017. Tento nárast podporilo začlenenie spoločnosti Delta Lloyd, vyššie poplatky za správu investovaných aktív v Poľsku a rozšírenie portfólia životného poistenia v celom regióne.
 • Technická marža vzrástla na 55 miliónov € zo 47 miliónov € v 1. štvrťroku, čo odráža pozitívny vývoj v oblasti mortality a nižší podiel ukončených poistných zmlúv s výplatou odkupnej hodnoty.
 • Administratívne náklady v 1. štvrťroku 2018 vzrástli na 100 miliónov € z 82 miliónov € v minulom 1. štvrťroku, a to kvôli započítaniu nákladov spoločnosti Delta Lloyd.
 • Odložené obstarávacie náklady a následné provízie stúpli v 1. štvrťroku 2018 na 88 miliónov € z 81 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to v dôsledku nárastu portfólia po začlenení spoločnosti Delta Lloyd. Do súčasného štvrťroku sa tiež premietla krízová daň v Belgicku vo výške 10 miliónov €.
 • Výsledok pred zdanením mierne vzrástol na 65 miliónov € zo 63 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to vďaka vyššiemu prevádzkovému výsledku čiastočne vyváženému nižšími príjmami z predaja dlhopisov a z investíciou do kmeňových akcií a vďaka nárastom zvláštnych položiek.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) stúpol na 186 miliónov € zo 175 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, najmä vďaka prispeniu predajov Delta Lloyd Belgium a pozitívnemu vplyvu obnovenej zmluvy o skupinového penzijnom pripoistení v Španielsku, ktorý prevážil nad nižšími predajmi v Grécku.