Výsledky NN Group za 1. štvrťrok 2018

Kapitálový ukazovateľ Solvency II na 213 % a dobrý priebeh integrácie.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group

 • Prevádzkový výsledok klesol na 313 miliónov € zo 406 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým kvôli poistným plneniam z januárovej búrky vo výške 89 miliónov €.
 • Základný čistý zisk vo výške 399 miliónov € – teda pokles o 8,4 % oproti 1. štvrťroku 2017, odráža nižší prevádzkový výsledok a vyššie zvláštne položky, čiastočne kompenzované vyššími neprevádzkovými položkami.
 • V 1. štvrťroku 2018 sa podarilo ďalej znížiť náklady o 42 miliónov €; celkovo bolo dosiahnuté zníženie nákladov o 175 miliónov €; deklarovaný cieľ pre zníženie nákladov bol navýšený na 400 miliónov € do roku 2020, z čoho aspoň polovica má byť zrealizovaná do konca roka 2018.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) predstavoval po očistení o menové vplyvy  547 miliónov €, čo po očistení o menové vplyvy predstavuje pokles o 7,8 % oproti 1. štvrťroku 2017.
 • Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 213 % zo 199 % v minulom 4. štvrťroku, a to vďaka kombinácii pozitívnych trhových vplyvov a tvorbe prevádzkového kapitálu.
 • Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,631 miliardy € v dôsledku dividend prevažne z holandských jednotiek.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friesa

„V prvom štvrťroku 2018 sme dosiahli ďalší pokrok v procese integrácie spoločnosti Delta Lloyd – po právnej stránke sme dokončili fúziu bánk, správcovských spoločností a životných poisťovní v Belgicku. Rebrandovanie produktov a služieb je na dobrej cesty a očakávame, že tento proces bude do konca roka viac-menej zavŕšený. Na základe našich dlhoročných skúseností s finančnou disciplínou sme v tomto štvrťroku zvýšili efektivitu úspor nákladov o 42 miliónov € vďaka integrácii oboch spoločností naprieč obchodnými jednotkami. Celkovo sme tak dosiahli zníženie nákladov o 175 miliónov € oproti administratívnym nákladom z roku 2016, čo predstavuje už polovičné splnenie nášho cieľa pre zníženie nákladov vo výške 350 miliónov € do roku 2020, teda výrazne rýchlejšie, než sme si pôvodne stanovili. Vzhľadom na tento významný pokrok oznamujeme navýšenie záväzku pre celkové úspory nákladov do konca roku 2020 na 400 miliónov €. Očakávame navyše, že aspoň polovicu týchto úspor zrealizujeme do konca tohto roka.

Prevádzkový výsledok v tomto štvrťroku klesol oproti minulému roku najmä kvôli následkom silnej búrky v januári. Chceme byť našim zákazníkom oporou v časoch núdze a skutočne sa nám podarilo vybaviť väčšinu z tisícov poistných nárokov spojených s touto búrkou do jedného mesiaca. Naďalej chceme zákazníkom ponúkať relevantné produkty a uzatvárať nové ziskové poistky a sústrediť sa skôr na hodnotu než na objem. Tržby z predaja nových poistiek v holandskej životnej poisťovni v 1. štvrťroku 2018 oproti predchádzajúcemu roku klesli, a to kvôli nižšiemu objemu skupinového penzijného pripoistenia, ktoré sa malo obnoviť, zatiaľ čo predaj nových poistiek v Japonsku zostal v podstate stabilný, a to i napriek silnejšej konkurencii na tamojšom trhu.

Naša bilancia zostáva silná v súlade s naším disciplinovaným prístupom k riadeniu kapitálu. Kapitálový ukazovateľ Solvency II ku koncu 1. štvrťroku stúpol na 213 % a hotovosť stúpla na 1,631 miliardy €.

Všetky naše divízie sa úplne sústredia na zvyšovanie hodnoty a dosiahnutie strednodobých cieľov prostredníctvom ďalšieho zlepšovania výkonnosti. Po minuloročnej akvizícii firmy Delta Lloyd využívame predpokladané synergie a kombinujeme silné stránky našich podnikov a kultúr. Počas tohto procesu sa budeme aj naďalej zameriavať na ďalšie zlepšovanie služieb prostredníctvom inovatívnych zákazníckych riešení a produktov s pridanou hodnotou.“

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe

 • Prevádzkový výsledok stúpol na 71 miliónov € zo 42 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, vďaka vyšším poplatkom, príjmom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) predstavoval po očistení o menové vplyvy 186 miliónov €, čo predstavuje nárast o 8,8 % oproti 1. štvrťroku 2017, a to predovšetkým vďaka príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium.
 • Prevádzkový výsledok Insurance Europe sa v 1. štvrťroku 2018 zvýšil na 71 miliónov € zo 42 miliónov € za 1. štvrťrok 2017, a to vďaka vyšším poplatkom, príjmom z poistného a príspevku spoločnosti Delta Lloyd Belgium. V súčasnom štvrťroku je zahrnutý jednorazový príjem vo výške 9 miliónov prevažne z Belgicka.
 • Investičné marže v 1. štvrťroku 2018 stúpli na 23 miliónov € zo 14 miliónov € v minulom 1. štvrťroku, a to najmä vďaka navýšeniu započítaných investovaných aktív po zahrnutí spoločnosti Delta Lloyd.
 • Poplatky a výnosy z poistného sa zvýšili na 181 miliónov € zo 143 miliónov € v 1. štvrťroku 2017. Tento nárast podporilo začlenenie spoločnosti Delta Lloyd, vyššie poplatky za správu investovaných aktív v Poľsku a rozšírenie portfólia životného poistenia v celom regióne.
 • Technická marža vzrástla na 55 miliónov € zo 47 miliónov € v 1. štvrťroku, čo odráža pozitívny vývoj v oblasti mortality a nižší podiel ukončených poistných zmlúv s výplatou odkupnej hodnoty.
 • Administratívne náklady v 1. štvrťroku 2018 vzrástli na 100 miliónov € z 82 miliónov € v minulom 1. štvrťroku, a to kvôli započítaniu nákladov spoločnosti Delta Lloyd.
 • Odložené obstarávacie náklady a následné provízie stúpli v 1. štvrťroku 2018 na 88 miliónov € z 81 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to v dôsledku nárastu portfólia po začlenení spoločnosti Delta Lloyd. Do súčasného štvrťroku sa tiež premietla krízová daň v Belgicku vo výške 10 miliónov €.
 • Výsledok pred zdanením mierne vzrástol na 65 miliónov € zo 63 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, a to vďaka vyššiemu prevádzkovému výsledku čiastočne vyváženému nižšími príjmami z predaja dlhopisov a z investíciou do kmeňových akcií a vďaka nárastom zvláštnych položiek.
 • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) stúpol na 186 miliónov € zo 175 miliónov € v 1. štvrťroku 2017, najmä vďaka prispeniu predajov Delta Lloyd Belgium a pozitívnemu vplyvu obnovenej zmluvy o skupinového penzijnom pripoistení v Španielsku, ktorý prevážil nad nižšími predajmi v Grécku.
   

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014