Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na strednodobé až dlhodobé investovanie a vytvára šancu pre vyššie zhodnotenie. Ocení ho najmä typ vyváženého klienta, ktorý stredne toleruje riziko a uprednostňuje vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu.

invest

Rizikový profil

Fond  ponúka stredne nízku úroveň  investičného rizika. Majetok fondu tvoria najmä menej rizikové aktíva s pevným výnosom, hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové akciové investície. 

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup dlhopisových a akciových podkladových fondov, ktorých podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v strednodobom horizonte (5-7 rokov). V rámci akciovej zložky portfólia fond investuje najmä do akciových podkladových fondov, zameraných na akcie európskych a amerických spoločností. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch s cieľom zabezpečiť primeraný výnos a riziko. Primárne sa majetok do akciových nástrojov investuje s cieľom dosahovať výnos z trhovej kapitalizácie, nie je však vylúčené ani dosahovanie výnosov prostredníctvom dividendy. V rámci dlhopisovej časti portfólia fond investuje predovšetkým do dlhopisových podkladových fondov, ktoré sa zameriavajú na investície do štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR. Z teritoriálneho hľadiska je podstatná časť dlhopisových aktív investovaná v krajinách Európskej únie.

NN Životná poisťovňa, a.s. zohľadňuje pri svojich investičných rozhodnutiach hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Posudzovanie a zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni aktív celej spoločnosti, teda pri prijímaní investičných rozhodnutí sa zohľadňujú dopady na celé portfólio aktív, ktoré NN Životná poisťovňa, a.s. spravuje. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa však vo všeobecnosti nevykonáva s ohľadom na konkrétny finančný fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom finančnom fonde. Dôvodom pre tento prístup je najmä skutočnosť, že finančné fondy investujú do iných podkladových fondov a jednotlivé investičné rozhodnutia prijímajú príslušní správcovia podkladových fondov a aktuálne nie sú vo všetkých podkladových fondoch zohľadňované hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Tento graf zobrazuje výkonnosť fondu ako percentuálny podiel ročnej straty alebo ročného zisku za posledných 10 rokov.

Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.
Podľa tejto informácie môžete posúdiť, ako bol fond v minulosti spravovaný.

Do výpočtu minulej výkonnosti boli zahrnuté tieto poplatky: poplatok tretích strán za správu finančného fondu a poplatok poisťovateľovi za sprostredkovanie finančného fondu.
Vo výpočte minulej výkonnosti nie sú zahrnuté tieto poplatky: poplatok na krytie počiatočných nákladov, fixný administratívny poplatok, variabilný administratívny poplatok, poplatok za prevod podielových jednotiek, poplatok za zmenu alokačného pomeru/investičnej stratégie, poplatok za čiastočný odkup,  poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy, čo tvorí sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov, poplatok za výpis z osobného konta.
Finančný fond bol vytvorený 02.09.2008.
Výpočet minulej výkonnosti bol vykonaný v mene EUR.

  • 0-20 % Peňažné investície
  • 20-70 % Dlhopisové investície
  • 20-70 % Akciové investície
  • 0-20 % Iné investície

Do finančného fondu Aegon Balansovaný fond boli presunuté finančné prostriedky týchto zrušených fondov (distribútor Partners Group SK): AEGON CREO, AEGON Global AMI, Aegon Success Absolute, Vyvážený finančný fond, Multibrand -Global Changes, Pioneer Euro Strategic Bond Fund, TAM Conservative, TAM Harmonic, TAM Strategic.

komentárKomentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

zoznam fondovPonuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy