Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičný profil

Fond je určený na dlhodobé investovanie (10 rokov a viac) a vytvára priestor pre vysoké zhodnotenie. Ocení ho najmä dynamický typ klienta akceptujúci vysoké riziko kolísania hodnoty fondu, ktorý uprednostňuje šancu na vysoké zhodnotenie investície.

invest

Rizikový profil

Fond ponúka strednú úroveň investičného rizika. Majetok fondu tvorí najmä menej riziková hotovosť na bežnom účte a na termínovaných vkladoch za účelom zabezpečenia potrebnej likvidity a viac rizikové akciové investície.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Fond sa zameriava najmä na nákup ETF (skratka Exchange traded funds), t.j. podielové fondy obchodované na burze, ktoré sledujú svetové akciové indexy z vyspelých krajín. Aktuálny podiel určuje manažér fondu v súlade s povolenými triedami aktív s cieľom dosahovania výnosov v dlhodobom horizonte (10 a viac rokov).

NN Životná poisťovňa, a.s. zohľadňuje pri svojich investičných rozhodnutiach hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Posudzovanie a zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni aktív celej spoločnosti, teda pri prijímaní investičných rozhodnutí sa zohľadňujú dopady na celé portfólio aktív, ktoré NN Životná poisťovňa, a.s. spravuje. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa však vo všeobecnosti nevykonáva s ohľadom na konkrétny finančný fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom finančnom fonde. Dôvodom pre tento prístup je najmä skutočnosť, že finančné fondy investujú do iných podkladových fondov a jednotlivé investičné rozhodnutia prijímajú príslušní správcovia podkladových fondov a aktuálne nie sú vo všetkých podkladových fondoch zohľadňované hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Tento graf zobrazuje výkonnosť fondu ako percentuálny podiel ročnej straty alebo ročného zisku za posledných 10 rokov.

Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.
Podľa tejto informácie môžete posúdiť, ako bol fond v minulosti spravovaný.

Do výpočtu minulej výkonnosti boli zahrnuté tieto poplatky: poplatok tretích strán za správu finančného fondu a poplatok poisťovateľovi za sprostredkovanie finančného fondu.
Vo výpočte minulej výkonnosti nie sú zahrnuté tieto poplatky: poplatok na krytie počiatočných nákladov, fixný administratívny poplatok, variabilný administratívny poplatok, poplatok za prevod podielových jednotiek, poplatok za zmenu alokačného pomeru/investičnej stratégie, poplatok za čiastočný odkup,  poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy, čo tvorí sumu neuhradených poplatkov na krytie počiatočných nákladov, poplatok za výpis z osobného konta.
Finančný fond bol vytvorený 01.11.2015.
Výpočet minulej výkonnosti bol vykonaný v mene EUR.

  • 0-20 % Peňažné investície
  • 80-100 % Akciové investície

Do finančného fondu Aegon Indexový fond boli presunuté finančné prostriedky tohto zrušeného fondu: AEGON International Equity Fund B.

komentárKomentár investičného manažéra

 

Zobraziť správu

zoznam fondovPonuka finančných fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy