Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Tretí pilier / Doplnkové dôchodkové sporenie / Informácie pre účastníkov

História oznamov

Oznamy zverejnené v roku 2014

Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty.

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 20.12.2014 sú účinné:

 • nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Zároveň nadobudnú účinnosť
 • kľúčové informácie všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré nahrádzajú súčasné Informačné prospekty NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch pre účely správy daní, ktorá zahŕňa úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní a oznamovaní informácií príslušným orgánom o finančných účtoch:

a) rezidentov členských štátov Európskej únie a rezidentov zmluvných štátov Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach,

b) určených amerických osôb a neamerických subjektov, ktorých ovládajúcou osobou je určená americká osoba v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA* vrátane jej príloh.

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.
V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií je spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.  poisťovňa, a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť, ktorá zahŕňa revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných účastníckych zmlúv na účely FATCA a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona. 

Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.

Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 23.4.2014 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Oznamy zverejnené v roku 2013

Oznámenie o zmene výšky odplát NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2014 sú v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížené odplaty nasledovne:

 • odplata za správu Rastového príspevkového d.d.f. a Vyváženého príspevkového d.d.f  NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je vo výške1,80% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu. Odplata za správu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. je naďalej vo výške 0,096% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu.
 • odplata za zhodnotenie majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch sa určuje podľa vzorca uvedeného v zákone, koeficient pre určenie odplaty je vo výške 0,10. V Dôchodkovom výplatnom d.d.f., sa odplata za zhodnotenie majetku neuplatňuje.
 • odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vo výške 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy neuplynul 1 rok.

Zverejnenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2014 bude v platnosti nové znenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej len "VOP"), ktoré upravujú všetky vzťahy medzi spoločnosťou a klientom. Aktuálne znenie VOP nájdete tu.

Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 15.8.2013 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Váš dôchodkový účet je už on-line

Chcete nielen sporiť na jeseň svojho života, ale aj šetriť svoj čas? V tom prípade určite privítate možnosť ovládať svoj dôchodkový účet on-line, z pohodlia svojho domova, kancelárie či kaviarne, skrátka odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Kvôli zmene kontaktných údajov už nemusíte bežať na poštu a potom čakať celé dni na vybavenie požiadavky. Cez NN Servisný portál máte od 22. apríla 2013 prehľad o aktuálnom stave Vášho účtu, môžete upravovať svoje kontaktné údaje, alebo požiadať o výpis elektronicky. Ak ste klientom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., a zároveň klientom NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., máte prístup k informáciám o vašom starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení na jednom mieste.
Pre vstup na NN Servisný portál sa stačí jednoducho zaregistrovať, nezaberie vám to viac než 5 minút. Jediné, čo na to budete potrebovať, je číslo vašej zmluvy (nájdete ho napr. na poslednom výpise z účtu). Po prvej registrácii dostanete poštou do týždňa unikátny prístupový údaj. 
Ak vás služba NN Servisného portálu zaujíma, ale ešte stále máte obavy z on-line sveta, neváhajte a obráťte sa na našich kolegov z Klientskej linky na čísle 0850 111 464. Radi vám s registráciou pomôžu a všetko vám vysvetlia.

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 28.3.2013 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Štatúty boli aktualizované z dôvodu zníženia sadzby odplaty za výkon funkcie depozitára.

Zníženie odplaty za výkon funkcie depozitára

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.2.2013 je v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížená odplata za výkon funkcie depozitára VÚB a.s. na 0,025% p.a. z čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Oznamy zverejnené v roku 2012

Vážení poberatelia dočasných doplnkových starobných dôchodkov,
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci zjednodušenia procesu týkajúceho sa vyplácania Vašich dávok na účet v banke sme sa rozhodli obmedziť nutnosť pravidelného dokladovania Potvrdenia o žití, ktoré ste zasielali vždy pred každým termínom výplaty. Pokiaľ chcete dostávať dávky nepretržite na účet, vyplňte tlačivo Doplnenie k žiadosti o dávku a pravidelnú dávku Vám budeme zasielať automaticky na účet bez toho, aby ste nám museli zasielať Potvrdenie o žití. Na tlačive Doplnenie k žiadosti vyžadujeme overený podpis žiadateľa.

Novým žiadateľom o dočasnú dávku s výplatou na účet dávame túto možnosť priamo v konktrétnych tlačivách žiadostí o dávku.
Ak súhlasíte s pravidelným zasielaním dávky na účet, označte na tlačive žiadosti krížikom pole pre "áno". Dávka bude od začiatku vyplácaná na účet v banke bez ďalšieho dokladovania. Ak vyberiete "nie" a chcete vyplácať dávku na účet, naďalej musíte zasielať Potvrdenie o žití. Ak nevyznačíte ani jednu z možností áno/nie, spoločnosť bude k žiadosti vyžadovať Potvrdenie o žití. Možnosť nepretržitej výplaty na účet je zahrnutá v týchto tlačivách:

Potvrdenie o žití zostáva naďalej v platnosti pre doživotné dávky, v prípade účastníckej zmluvy bez určených oprávnených osôb a tiež pre klientov dočasných dávok, ktorí so zmenou nesúhlasia a chcú naďalej dobrovoľne zasielať Potvrdenie o žití. Zmena sa týka žiadostí podpísaných od 20.8.2012.

Veríme, že túto zmenu privítate a bude pre Vás zjednodušením pri poberaní doplnkového starobného dôchodku.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Oznamy zverejnené v roku 2011

Novinka v spôsobe zasielania výpisov alebo myslime spolu ekologicky

Vážení klienti, ako proekologická spoločnosť, sme sa rozhodli umožniť Vám v blízkej dobe elektronický prístup k Vášmu osobnému účtu. Okrem zobrazenia stavu na účte budete mať možnosť:

 • realizovať zmeny údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania, 
 • vytvoríme Vám schránku, kde budete mať uložené výpisy z účtu.

Po Vašej registrácii na novom servisnom portály Vám bude odoslané jednorazové heslo, prostredníctvom ktorého budete mať prístup do klientskej zóny na stránke
www.nn-tatry-sympatia.sk. Ak ste už sporiteľom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, budete môcť využiť prvky pridelené touto spoločnosťou aj pre NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.
Ak aj Vám záleží na životnom prostredí a uprednostňujete rýchlu elektronickú komunikáciu, veríme, že privítate tento spôsob zasielania výpisov.
Pre umožnenie tejto zmeny stačí, ak podpíšete tu priloženú Žiadosť o zmenu spôsobu zasielania výpisov. O sprístupnení klientskej časti Vás budeme informovať prostredníctvom našej
stránky.  Prípadné otázky týkajúce sa pripravovanej klientskej časti DDS webu môžete už v súčasnosti adresovať na ddsweb@nn.sk.

Zvyšovanie základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodkového sporenia a životného poistenia

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2011 došlo k zmene legislatívy týkajúcej sa daní (konkrétne zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v tejto súvislosti vznikli viaceré pochybnosti ohľadne uplatňovania daňových úľav, požiadali sme o stanovisko Ministerstvo financií SR. Na základe vyjadrenia si Vás dovoľujeme informovať o uplatňovaní daňovej úľavy v súvislosti s príspevkami na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie:

 • Od 1.1.2011 nie je možné uplatniť si daňovú úľavu ohľadne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie.
 • Ak si klient uplatnil daňovú úľavu a do 31.12.2010 porušil stanovené podmienky, je povinný "dodaniť", (t.j. zvýšiť svoj základ dane o sumu, ktorú si ako nezdaniteľnú časť základu dane uplatnil do porušenia podmienok, a to do 3 zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom k porušeniu podmienok došlo).
  • Za porušenie sa na účely DDS považuje výber odstupného pred dovŕšením 55 rokov a zároveň menej ako 10 rokov sporenia.
  • Porušením v súvislosti so ŽP je, ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života (za nedodržanie podmienok sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia, prípadne úmrtie daňovníka).
 • Ak si klient uplatnil daňovú úľavu a stanovené podmienky poruší po 1.1.2011, nie je povinný si o uplatnené sumy zvyšovať základ dane, t.j. "dodaniť".
 • Ak daňovník napr. v roku 2012 podá dodatočné daňové priznanie za r. 2010 a predchádzajúce roky, môže si dodatočne za tieto roky uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na DDS a ŽP.
 • Čo sa týka možnosti zamestnávateľov, aby si príspevky na DDS uhradené za zamestnancov zahrnuli medzi daňové výdavky do výšky 6% zo zúčtovanej mzdy, táto výhoda zostala zachovaná (§ 19 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z.).

Petícia za záchranu III. piliera zaznamenala veľkú odozvu

Na základe nesúhlasu s vládou ohlásenými plánovanými zásahmi do systému doplnkového dôchodkového sporenia sa spoločnosť NN zapojila do petičnej akcie proti týmto zmenám. Táto bola vyhlásená dňa 29.9.2010 a ukončená 29.11.2010, kedy bolo poslancom NR SR celkom odovzdaných 25 495 ks petičných hárkov, ktoré obsahujú až 221 681 podpisov. Pre viac informácií, kliknite sem.

Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) spoločnosť  NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. oznamuje svojim klientom, že na spracúvaní ich osobných údajov sa podieľa ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona spoločnosť ING SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko s účinnosťou od 01.10.2010, a to na základe Zmluvy o zverení výkonu činností uzatvorenej medzi spoločnosťou  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko zo dňa 01.10.2010.

Zmluva o zverení výkonu činností bola medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko podpísaná s cieľom skvalitniť služby poskytované klientom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s..

NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko sa zmluvne zaviazala zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením tretím osobám.

Zmluva o zverení výkonu činností medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko bola ukončená k 30. 4. 2011.

Oznamy zverejnené v roku 2010

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.4.2010 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Štatúty boli zosúladené s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010.

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2010

S účinnosťou od 1.1.2010 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v odplatách, ako aj iné zmeny. Viac sa dočítate v dokumente Hlavné zmeny v úprave zákona.

Oznamy zverejnené v roku 2009

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 4.12.2009 budú v platnosti nové Štatúty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Informačné prospekty a Základná informácia o fondoch.Štatúty boli zmenené z dôvodu novej právnej úpravy investovania v doplnkových dôchodkových fondoch.

Oznamy zverejnené v roku 2008

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2009

S účinnosťou od 1.1.2009 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v oblasti doplnkových výsluhových dôchodkov, ako aj iné zmeny. Viac sa dočítate v dokumente Hlavné zmeny v úprave zákonatu.

EURO - Informácie o opatreniach týkajúcich sa prechodu na Euro

Vážení účastníci doplnkového dôchodkového sporenia,
dovoľujeme si Vás informovať, o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., vykonala a vykoná na zabezpečenie plynulého prechodu zo slovenskej meny na euro.