Informácie súvisiace s koronavírusom

Záleží nám na tom, aby ste sa na nás mohli spoľahnúť aj v tomto náročnom období. Uplynulé týždne nám opäť ukázali opodstatnenosť životného poistenia pri starostlivosti o finančnú budúcnosť. Pripravili sme prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa na nás obraciate v súvislosti s koronavírusom.

Chceme vás ubezpečiť, že sa na nás môžete spoľahnúť a budeme stáť pri vás.

Čo všetko kryje NN životné poistenie v súvislosti s koronavírusom

1. Mám v rámci môjho poistenia kryté aj ochorenie súvisiace s pandémiou koronavírusu?
Áno, životné poistenie NN kryje aj poistné udalosti súvisiace s koronavírusom. NN nemá v poistných podmienkach vylúčené prípady súvisiace s epidémiou či pandémiou.

2. Kedy mi vzniká nárok na poistné plnenie a z ktorých doplnkových poistení/pripoistení v prípade potvrdenia ochorenia koronavírusu?
NN pri riešení poistnej udalosti postupuje v súlade s poistnými podmienkami daného doplnkového poistenia/pripoistenia. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú známe všetky následky, ktoré môže vírus spôsobiť, predpokladáme, že pôjde o poistné udalosti najmä z dôvodu:

  • hospitalizácie,
  • práceneschopnosti,
  • kritickej choroby alebo následkov kritických chorôb (keďže vírus môže spôsobiť napríklad aj ťažké zlyhávanie pľúc), alebo
  • v tých najhorších prípadoch úmrtie.

Vo všeobecnosti môže nárok na poistné plnenie vzniknúť najmä pri týchto doplnkových poisteniach/pripoisteniach: práceneschopnosti, hospitalizácie (aj detskej), kritických chorôb, následkov kritických chorôb alebo úrazov, invalidity (toto v tomto momente nepredpokladáme pri aktuálnej znalosti o priebehu vírusového ochorenia), úmrtia a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou. Každé doplnkové poistenie/pripoistenie má presne definované, čo sa považuje za poistnú udalosť.

3. Mám uzavreté doplnkové poistenie/pripoistene Práceneschopnosti, dostanem poistné plnenie, ak sa nakazím koronavírusom?
Áno, klientom vznikne nárok na poistné plnenie, ak budú splnené podmienky pre poistnú udalosť podľa príslušných poistných podmienok, teda bude splnená okrem iného aj minimálna doba trvania práceneschopnosti podľa variantu daného doplnkového poistenia/pripoistenia v trvaní 14, 28, 29 alebo 56 dní.

4. Bude NN Životná poisťovňa plniť aj PN z dôvodu karantény?
Karanténa nie je krytá podľa poistných podmienok (nejde o chorobu). Každú poistnú udalosť posúdime individuálne podľa poistných podmienok a poistných podmienok jednotlivých pripoistení. No v prípade, že je klientovi počas povinnej 14-dňovej karantény diagnostikované ochorenie COVID-19, poisťovňa bude postupovať v prospech klienta a do prípadného poistného plnenia za PN z dôvodu diagnostikovania tohto ochorenia zahrnie aj časť lehoty zo 14-dňovej karantény, počas ktorej klient ešte nemal COVID19.

5. Vzniká nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia/pripoistenia Hospitalizácie z dôvodu koronavírusu?
Áno, hospitalizácia musí trvať dlhšie ako 1 deň, respektíve 24 hodín v závislosti od uzatvoreného produktu (alebo uzatvorenej verzie doplnkového poistenia /pripoistenia).

6. V poistení mám kryté aj Kritické choroby, vzťahuje sa toto poistenie aj na ochorenia COVID-19, prípadne aj na následky?
Samotným diagnostikovaním vírusu COVID-19 nevzniká nárok na poistné plnenie v doplnkovom poistení kritických chorôb v NN. Nárok na poistné plnenie však vzniká, ak sa ochorenie spôsobené týmto vírusom rozvinie do kritického ochoreniam (napr. ťažké zlyhávanie pľúc) alebo následku kritického ochorenia, ktoré je zahrnuté v poistných podmienkach.

7. Ako je to s poistným plnením z dojednaného poistenia Úmrtia z dôvodu koronavírusu?

Nárok na poistné plnenie by v tomto prípade vznikol. Samozrejme pri splnení všetkých ostatných podmienok uvedených v poistných podmienkach. Ak však bola poistná zmluva uzatvorená bez skúmania zdravotného stavu poisteného a dôjde k úmrtiu poisteného počas čakacej doby podľa poistných podmienok (výlučne v dôsledku akejkoľvek choroby), oprávneným osobám nevznikne nárok na poistné plnenie. Zároveň sme oprávnení odmietnuť poistné plnenie, ak smrť nastane najneskôr do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku choroby.