Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Ohľadne účasti zamestnávateľa

Otázky a odpovede

Mimoriadny príspevok je možné zahrnúť do mesačného rozpisu, nie je potrebný osobitný rozpis.

Pokiaľ takýto zamestnanec stále spĺňa podmienky stanovené zamestnávateľom v zamestnávateľskej zmluve (spravidla v jej prílohe), pri ktorých sa zamestnávateľ zaviazal platiť za neho príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, táto povinnosť trvá aj v prípade takéhoto zamestnanca.

V zmysle zamestnávateľskej zmluvy je zamestnávateľ povinný informovať NN DDS o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie, priebeh a zánik účasti zamestnávateľa a jeho zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, plnenie týchto povinností znamená predovšetkým oznamovanie takých skutočností, akými je skončenie pracovného pomeru účastníka, smrť účastníka, vykonané organizačné zmeny a ich dôsledky na účasť zamestnávateľa a účastníkov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, a to bezodkladne po tom, ako k týmto zmenám došlo. Zamestnávateľ je povinný predložiť požadované informácie písomne - emailom na adresu ddsops-zmluvy@nn.sk.

Prvú platbu zrealizujete za mesiac január v deň, ktorý ste uviedli v zamestnávateľskej zmluve ako deň zaslania rozpisu platieb (tento termín je väčšinou totožný s termínom určeným na výplatu miezd).

Peniaze, ktoré nie sú priradené na účty klientov nevraciame automaticky, pretože nevieme, či nie sú u nás ešte nespracované rozpisy od toho istého zamestnávateľa, resp. či takéto rozpisy prídu. Ak zamestnávateľ omylom poslal väčšiu sumu ako mal, má tieto možnosti:

  1. požiadať o vrátenie rozdielu/omylom uhradenej platby na emailovej adrese: vratky@nn.sk
  2. pri budúcej platbe o uvedenú sumu poslať menej (je dobré ak nás na to aj upozorní).

Nie je to potrebné. Ak zasielate rozpisy emailom alebo cez portál WebZamestnávateľ, je postačujúce, ak nám oznámite na emailovú adresu rozpisy@nn.sk, že žiadate o zadanie konštantného rozpisu. V predmete emailu,  uvediete za IČO zamestnávateľa a obdobie, že tento rozpis platí aj na nasledujúce mesiace (platí do odvolania). Ak sa však niečo zmení (napr. zmena výšky príspevku účastníka, zmena v účasti účastníkov na DDS, a pod.), musíte nám zaslať nový rozpis.

Naša spoločnosť nestanovuje minimálnu, resp. maximálnu výšku príspevkov zamestnávateľa. Určenie výšky príspevkov za zamestnávateľa je predmetom úpravy zamestnávateľskej zmluvy. Avšak v prípade príspevkov za zamestnancov vykonávajúci „rizikové práce“ je ich minimálna výška stanovená priamo zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „zákon“) na 2 % z vymeriavacieho základu takéhoto zamestnanca.

V zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa vykonávania rizikových prác. Obdobne platí oznamovacia povinnosť i pre zamestnávateľov s uzatvorenou zamestnávateľskou zmluvou. Zamestnávateľ musí informáciu o riziku aktualizovať v rozpise príspevkov, kde je povinný uviesť, že ide o zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii (písmenom "R" v poslednom stĺpci rozpisu).

Výška príspevku zamestnávateľa (resp. vymedzenie zamestnancov, ktorým zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie a výška jeho príspevkov), môže byť zmenená na základe jednostranného písomného oznámenia od vás, ako zamestnávateľa. Toto oznámenie musia podpísať osoby oprávnené konať v mene zamestnávateľa a musí byť doručené do spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava. V oznámení je potrebné uviesť aj účinnosť zmeny. Takéto oznámenie bude považované za neoddeliteľnú súčasť zamestnávateľskej zmluvy.
Ak má zamestnávateľ zadefinovaný konštantný rozpis a zmení výšku príspevkov, je potrebné zaslať opravný rozpis s platnými údajmi na emailovú adresu rozpisy@nn.sk alebo ho zaslať cez zamestnávateľský portál WebZamestnávateľ.

Zobraziť všetky otázky