Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Ohľadne účasti zamestnávateľa

Otázky a odpovede

Mimoriadny príspevok je možné zahrnúť do mesačného rozpisu, nie je potrebný osobitný rozpis.

Pokiaľ takýto zamestnanec stále spĺňa podmienky stanovené zamestnávateľom v zamestnávateľskej zmluve (spravidla v jej prílohe), pri ktorých sa zamestnávateľ zaviazal platiť za neho príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, táto povinnosť trvá aj v prípade takéhoto zamestnanca.

V zmysle zamestnávateľskej zmluvy je zamestnávateľ povinný informovať NN DDS o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie, priebeh a zánik účasti zamestnávateľa a jeho zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, plnenie týchto povinností znamená predovšetkým oznamovanie takých skutočností, akými je skončenie pracovného pomeru účastníka, smrť účastníka, vykonané organizačné zmeny a ich dôsledky na účasť zamestnávateľa a účastníkov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, a to bezodkladne po tom, ako k týmto zmenám došlo. Zamestnávateľ je povinný predložiť požadované informácie písomne - emailom na adresu ddsops-zmluvy@nn.sk.

Prvú platbu zrealizujete za mesiac január v deň, ktorý ste uviedli v zamestnávateľskej zmluve ako deň zaslania rozpisu platieb (tento termín je väčšinou totožný s termínom určeným na výplatu miezd).

Peniaze, ktoré nie sú priradené na účty klientov nevraciame automaticky, pretože nevieme, či nie sú u nás ešte nespracované rozpisy od toho istého zamestnávateľa, resp. či takéto rozpisy prídu. Ak zamestnávateľ omylom poslal väčšiu sumu ako mal, má tieto možnosti:

  1. požiadať o vrátenie rozdielu okamžite
  2. pri budúcej platbe o uvedenú sumu poslať menej (je dobré ak nás na to aj upozorní)
  3. nerobiť nič a my peniaze do 90 dní vrátime v súlade so zákonom.

 

Nie je to potrebné. Je postačujúce, ak v predmete emailu, v ktorom rozpis posielate, uvediete za IČO a obdobie, že tento rozpis platí aj na nasledujúce mesiace (do odvolania). Ak však dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti platnému rozpisu (napr. zmena výšky príspevku účastníka, zmena v účasti účastníkov na DDS,..), ste povinní, počnúc príslušným obdobím, kedy zmena nastala, zaslať nový rozpis.

Naša spoločnosť nestanovuje minimálnu, resp. maximálnu výšku príspevkov zamestnávateľa. Určenie výšky príspevkov za zamestnávateľa je predmetom úpravy zamestnávateľskej zmluvy. Avšak v prípade príspevkov za zamestnancov vykonávajúci „rizikové práce“ je ich minimálna výška stanovená priamo zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „zákon“) na 2 % z vymeriavacieho základu takéhoto zamestnanca.

V zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa vykonávania rizikových prác. Obdobne platí oznamovacia povinnosť i pre zamestnávateľov s uzatvorenou zamestnávateľskou zmluvou. Zamestnávateľ musí informáciu o riziku aktualizovať v rozpise príspevkov, kde je povinný uviesť, že ide o zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii (písmenom "R" v poslednom stĺpci rozpisu).

Pokiaľ zamestnávateľ plánuje zmeniť výšku príspevku, je potrebné, aby napísal žiadosť o prípravu dodatku k Zamestnávateľskej zmluve, kde oznámi zmenenú výšku príspevku a dátum účinnosti zmeny. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Zuzana Redhammerová, NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava. Ak má zamestnávateľ zadefinovaný v systéme konštantný rozpis a zmení výšku príspevkov, je potrebné zaslať opravný rozpis s platnými údajmi.

Zobraziť všetky otázky