Doplnkové poistenie úmrtia (UV_01)

Doplnkovým poistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného dieťaťa v dôsledku akejkoľvek príčiny (úraz alebo choroba). Smrť dieťaťa v akomkoľvek veku je bezpochyby veľmi ťažkou životnou udalosťou v živote rodičov. Po emocionálnej stránke vyplatené finančné prostriedky rodičom nepomôžu, ale môžu významne pomôcť pri dôstojnom rozlúčení sa so svojim dieťaťom.

Poistná udalosť

Úmrtie poisteného dieťaťa počas doby trvania tohto doplnkového poistenia, či už z dôvodu choroby alebo úrazu.

Poistné plnenie

Poistným plnením je výplata poistnej sumy oprávneným osobám, či už konkrétne v poistnej zmluve určených alebo v zmysle Občianskeho zákonníka (podľa dedičského konania).

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner