Doplnkové poistenie kritických chorôb pre deti (KCHD_01)

Kritické choroby pre deti kryjú riziko vzniku 55 diagnóz. Je to výrazne viac ako je aktuálne štandard na trhu. Jednotlivé diagnózy majú stanovené percento poistného plnenia, pričom zaradenie závisí od závažnosti diagnózy. V prípade tých najvážnejších diagnóz, ktoré sú ohodnotené 100 % spolu s poistným plnením vyplácame vždy navyše aj bonus vo výške 20 % poistnej sumy ako príspevok na nevyhnutnú starostlivosť (ošetrovné) dieťaťa. Jednotlivé diagnózy sú rozdelené do troch skupín v závislosti od závažnosti danej diagnózy, od život ohrozujúcej diagnózy, cez diagnózy, ktoré sú vážne, znepríjemnia život dieťaťa ako napr. celiakia, cukrovka, ale sú liečiteľné až po rakovinu in situ, u ktorej je veľmi vysoké percento vyliečenia. 

Poistná udalosť

Diagnostikovanie kritickej choroby alebo podstúpenie operácie uvedenej a špecifikovanej v OPP, pričom k uskutočneniu operácie alebo diagnostikovaniu kritickej choroby príslušným lekárom došlo až po uplynutí 3 mesiacov odo dňa začiatku doplnkového poistenia. Dňom vzniku poistnej udalosti je deň lekárom stanovenej diagnózy alebo deň uskutočnenia operácie.

Poistné plnenie

Poistenému je vyplatené % z poistnej sumy podľa Tabuľky definícií kritických chorôb a percentuálneho plnenia z poistnej sumy (súčasť OPP). Doplnkové poistenie zaniká vyplatením 100 % poistnej sumy, resp. 120 % poistnej sumy (poistné plnenie vo výške 120 % poistnej sumy sa vypláca pri diagnózach stanovených na 100 % poistnej sumy). Po prvom poistnom plnení nie je možné uskutočniť žiadne zmeny (vrátane indexácie).

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner