Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Späť

2019 - Správa o hospodárení k 30.6.2019

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., k 30.6.2019

Prílohy k polročnej správe

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., k 30.6.2019

VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Prílohy k polročnej správe

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe

INDEX - indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe