Informácie k Nariadeniu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a jeho implementácii v NN Životná poisťovňa, a.s.

Názov: NN Životná poisťovňa, a.s.
LEI (Identifikátor právneho subjektu): 3157008IZ14ZP307A433

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) (ďalej len „SFDR“ alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb.

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a  sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance) – (ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Nariadenie zavádza nové požiadavky aj na zverejňovanie informácií o určitých finančných produktoch poskytovaných zo strany NN Životná poisťovňa, a.s., sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 (ďalej aj „NN” alebo „NN Životná poisťovňa, a.s.“).  

Nariadenie vyžaduje zverejňovať informácie o prístupoch vybraných finančných inštitúcií (účastníkov finančného trhu) k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť. NN preto transparentne, prostredníctvom nasledujúcich zverejnených  informácií a vo vybraných produktových dokumentoch NN, ktoré sú určené klientom - investorom a iným zainteresovaným stranám, umožňuje porovnávať rôzne produkty s ohľadom na kritériá ESG a udržateľné investičné ciele.

NN aktualizovala príslušné oznámenia a dokumentáciu k určeným produktom tak, aby bol zabezpečený súlad s právnymi požiadavkami Nariadenia ku dňu jeho účinnosti, t. j. k 10. marcu 2021. NN zároveň priebežne aktualizuje webovú stránku a príslušnú produktovú dokumentáciu v nadväznosti na aktuálny vývoj a v nadväznosti na ďalšie delegované predpisy k Nariadeniu. 

Webová stránka NN zahŕňa informácie o prístupe NN k Nariadeniu, najmä informácie o:

 • interných politikách NN v oblasti riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť;
 • zohľadňovaní hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti;
 • zohľadnení rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politike odmeňovania;
 • klasifikácii finančných produktov NN, na ktoré má Nariadenie dopad.

NN Životná poisťovňa, a.s. sa riadi osobitnou politikou (NN Responsible Investment Framework Policy), ktorá sa uplatňuje v celej skupine NN. Táto politika podporuje „systematické začleňovanie ESG kritérií do investičného procesu, pričom riadi s tým spojené riziká a príležitosti“. Zároveň pomáha prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia a tým optimalizovať vzťah rizika a výnosu investičných portfólií, zohľadniť hodnoty NN v investičnom procese a lepšie zosúladiť činnosti NN so širšími cieľmi a očakávaniami spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Zásady tejto politiky sa vzťahujú na:

 1. aktíva alokované vo fondoch investičného životného poistenia NN a
 2. ostatné aktíva, ktoré vlastní NN.

Nariadenie definuje riziko ohrozujúce udržateľnosť ako: „Environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“.

Nižšie uvedené informácie popisujú prístup NN k správe aktív, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom:

 1. investičného oddelenia NN, ak sa za správcu aktív považuje NN a
 2. externých správcov aktív, ktorých NN využíva.

 

1.           NN ako správca aktív

Prístup NN vyžaduje, aby sa ustanovil proces systematického začleňovania kritérií ESG do procesu rozhodovania o investíciách. Realizácia možnosti investovania prebieha formou implementácie rôznych stratégií zodpovedného investovania, a to:

 • Uplatňovanie spoločnosťou NN prijatých kritérií zodpovedného investovania tým, že NN neumožňuje investovať finančné prostriedky do konkrétnych odvetví alebo spoločností (tzv. z anj.: NN Restricted List). Medzi takéto odvetvia alebo činnosti sú zahrnuté najmä :
  • Vývoj, výroba, údržba alebo obchod s kontroverznými zbraňami;
  • Kontroverzná ponuka zbraní;
  • Výroba tabaku;
  • Ťažba energetického uhlia;
  • Činnosti spoločností, ktoré porušujú normy iniciatívy Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“)  Global Compact a Usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) pre nadnárodné podniky;
  • Uplatňovanie kritérií zodpovedného investovania NN sa taktiež vzťahuje na vylúčenie investovania v krajinách, na ktoré sa vzťahuje zbrojné embargo Bezpečnostnej rady OSN z dôvodu závažného a systematického porušovania ľudských práv.
 • Integrácia významných ESG rizík a príležitostí do analýz investícií NN tam, kde je to relevantné.

2.           Externý správca aktív

Využitie externého správcu aktív je možné vo všeobecnosti v dvoch rôznych režimoch:

 1. NN využíva externého správcu aktív na správu portfólia aktív, ktoré správca aktív spravuje v mene NN, pričom pravidlá správy portfólia určuje NN. Tento režim prichádza do úvahy najmä v prípade správy aktív produktov tradičného životného poistenia a ostatných aktív vo vlastníctve NN;
 2. NN investuje do podielových fondov alebo iných spoločných investičných nástrojov spravovaných externým správcom aktív, pričom investičnú stratégiu určuje správca aktív. Tento režim prichádza do úvahy najmä v prípade aktív alokovaných vo fondoch investičného životného poistenia.

Podielové fondy spravované externými správcami aktív nemusia byť vždy zosúladené s politikou zodpovedného investovania skupiny NN a so zoznamom zakázaných investícií - NN Restricted List, pretože sú zložené z viacerých investičných možností. V týchto situáciách NN monitoruje podkladové aktíva externých správcov aktív, a to i formou vyžiadania relevantnej dokumentácie. Na základe týchto analýz môže NN posúdiť politiku zodpovedného investovania týchto externých správcov aktív a prijať rozhodnutie o prípadnej spolupráci s týmito externými správcami aktív.

Externými správcami aktív aktuálne sú najmä (v abecednom poradí): 

 1. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka, sídlo: Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 919 167 (ďalej len “Amundi”);
 2. Blackrock Investment Management (UK) Limited, sídlo: 12 Thromgmorton Avenue, Londýn EC2N 2DL, Veľká Británia, identifikačné číslo: 20 203 94; 
 3. Fidelity Funds, Fidelity Funds, Société d’investissement à capital variable, 2a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, identifikačné číslo  B 34036;
 4. Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, sídlo: Bozděchova 344/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09 691 171 (ďalej len „Goldman“);
 5. IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, identifikačné číslo: 17 330 254;
 6. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo: 53 068 351.

 

Prevažnú časť aktív spravovaných externými správcami aktív tvoria aktíva spravované spoločnosťou Goldman a spoločnosťou Amundi. Podrobnosti o tom, ako Goldman začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke Goldman. Podrobnosti o tom, ako Amundi začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke Amundi. 

Zhrnutie
NN Životná poisťovňa, a.s. je dlhodobým inštitucionálnym investorom s povinnosťou konať v najlepšom záujme poistníkov, klientov, akcionárov a iných zainteresovaných osôb. Na splnenie tejto povinnosti, potvrdzujeme dôležitosť systematického začleňovania ESG faktorov do našich investičných politík, rozhodovacích a súvisiacich procesov. Na jednej strane pevne veríme, že to zabezpečuje lepšie informované investičné rozhodnutia a pomáha optimalizovať rizikovo-výnosový profil našich investičných portfólií. Na druhej strane, začlenenie ESG faktorov pomáha zohľadniť v investičnom procese hodnoty našej organizácie a lepšie zosúladiť našu činnosť so širšími cieľmi a očakávaniami spoločnosti.

Naše aktíva sú spravované nami vybranými správcami. Správcov na správu týchto aktív starostlivo vyberáme, aby sme zabezpečili, že ich investičná filozofia a prístup sú zosúladené s našimi koncepciami zodpovedného investovania.

V rámci nášho prístupu k zodpovednému investovaniu sa snažíme zmierňovať negatívne dopady našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Tieto negatívne dopady sa nazývajú aj nepriaznivé vplyvy, pričom tie najvýznamnejšie nepriaznivé vplyvy sú označované ako hlavné nepriaznivé vplyvy. Tieto hlavné nepriaznivé vplyvy sa môžu prejaviť v rôznych oblastiach, ako sú environmentálne, sociálne a zamestnanecké záležitosti, ľudské práva, korupcia a úplatkárstvo.

Nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí zohľadňujeme prostredníctvom konkrétnych usmernení. Miera a spôsob, akým sú hlavné nepriaznivé vplyvy zohľadňované v investičnom procese, závisia na rôznych faktoroch, ako sú typ fondu alebo stratégie, druh aktív, správca aktív a dostupnosť spoľahlivých dát. V dôsledku toho sa presné uplatnenie medzi jednotlivými finančnými produktmi môže líšiť, čo bude zaznamenané (keď to bude aplikovateľné) v zverejneniach finančného produktu v súlade s požiadavkami a časovým harmonogramom Nariadenia.

Ak je plne na našom uvážení, akým spôsobom sú naše aktíva spravované, od našich správcov aktív očakávame, že budú zohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy vo svojich procesoch náležitej starostlivosti v oblasti investícií a v investičných rozhodovacích procesoch a že nám o tom budú podávať správy. Pri spoločných investičných nástrojoch externých správcov, ktoré presadzujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ktoré majú udržateľné investície ako cieľ, očakávame od správcov aktív, že nás budú informovať o svojich aktivitách zameraných na hlavné nepriaznivé vplyvy a o dosiahnutých výsledkoch. V súlade s požiadavkami SFDR budeme vo zvýšenej miere monitorovať správcov aktív, s ktorými spolupracujeme a ich výsledky v tejto oblasti a budeme s nimi aktívne spolupracovať, aby sme zdokonalili ich postupy a výsledky.

V tomto vyhlásení poskytujeme viac informácií ohľadom nášho celkového prístupu k identifikácii, prioritizácii a riešeniu hlavných nepriaznivých vplyvov našich investičných rozhodnutí na rôzne faktory udržateľnosti. To zahŕňa aj naše očakávania, ktoré máme voči našim správcom aktív. Toto vyhlásenie obsahuje štyri časti:

I.            Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

II.           Opis politík na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

III.         Politiky zapájania sa

IV.         Odkazy na medzinárodné štandardy

 

I.            Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

Ako súčasť skupiny NN má NN Životná poisťovňa, a.s. dlhú históriu v oblasti zodpovedného investovania. Responsible Investing Framework Policy skupiny NN (tu) odzrkadľuje náš celkový prístup k zodpovednému investovaniu.

NN Životná poisťovňa, a.s. zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investícií na faktory udržateľnosti. Toto vyhlásenie je vyhlásením o hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

NN Životná poisťovňa, a.s. využíva na zmierňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov najmä vylúčenia. Taktiež, keďže väčšinu našich aktív spravujú externí správcovia aktív, snažíme sa postupne vyberať, ak je to možné a uskutočniteľné, správcov aktív, ktorí hlavné nepriaznivé vplyvy zohľadňujú a túto metódu používajú.

Vylúčenie spoločností z nášho investičného sveta znamená, že my alebo naši správcovia aktív ich už viac nemôžu ovplyvňovať s cieľom zmierniť ich nepriaznivé vplyvy. Z tohto dôvodu, ak je to možné a umožňuje to spolupráca s daným správcom aktív, uprednostňujeme v skupine NN prístup zbavovania sa investícií založený na angažovaní sa, keď vylučujeme spoločnosti až vtedy, keď na úrovni skupiny NN angažovanie nepovažujeme za uskutočniteľné alebo ak je nepravdepodobné, že by zmenilo správanie spoločnosti alebo jej zapojenie sa do konkrétnych podnikateľských aktivít. Presný spôsob, akým sú hlavné nepriaznivé vplyvy zohľadňované, závisí na rôznych faktoroch, ako sú typ fondu alebo stratégie, druh aktív, správca aktív a dostupnosť spoľahlivých údajov.

Viac informácií možno nájsť v Responsible Investment Framework Policy skupiny NN (tu).

II. Opis politík v oblasti identifikácie a prioritizácie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti

Na preukázanie a zverejnenie našej vízie a nášho prístupu k zodpovednému investovaniu má skupina NN vypracovanú osobitnú politiku, Responsible Investment Framework Policy. Prostredníctvom siedmich kľúčových princípov (tu) sme zdôraznili opatrenia, ktoré prijímame, aby sme zodpovedne investovali svoje aktíva. Náš prístup odzrkadľuje naše investičné presvedčenie, hodnoty našej organizácie, príslušné zákony a medzinárodne uznávané normy a štandardy, na základe ktorých boli vypracované minimálne požiadavky, ktoré musia byť v investičnom procese dodržiavané.

Štrukturálne posudzujeme náš investičný svet prostredníctvom našich normovo-orientovaných kritérií zodpovedného investovania a očakávame od našich správcov aktív, že budú mať zavedené rovnaké alebo podobné procesy.

Skupina NN očakáva od spoločností, do ktorých investuje, že budú konať v súlade s medzinárodnými štandardmi, ako sú iniciatíva OSN Global Compact, Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky. Ak dospejeme k záveru, že spoločnosti závažne a systematicky porušujú tieto štandardy, nabádame našich správcov aktív – ak je to možné a uskutočniteľné a spolupráca s daným správcom aktív to umožňuje – aby začali proces angažovania. Ak sa nepovažuje za pravdepodobné, že by angažovanie zmenilo správanie týchto spoločností alebo ich zapojenie do konkrétnych podnikateľských aktivít, zaradíme spoločnosti na zoznam vylúčených subjektov. Také rozhodnutie nebude prijímané ľahko a iba v prípade, keď sme presvedčení, že vylúčenie je vyváženou a primeranou reakciou.

Ak sú spoločnosti preukázateľne zapojené do činností obchodovania so zbraňami, ktoré sú dodávané centrálnym vládam alebo neštátnym subjektom, na ktoré OSN alebo EÚ uvalila zbrojné embargo, zaradíme tieto spoločnosti na zoznam vylúčených subjektov. To sa týka aj spoločností, ktoré vyvíjajú, vyrábajú, udržiavajú „kontroverzné zbrane” alebo ktoré s nimi obchodujú. Zbrane, ktoré považujeme za kontroverzné, zahŕňajú protipechotné míny, kazetovú muníciu, biologické zbrane, chemické zbrane, muníciu s ochudobneným uránom, zbrane s obsahom bieleho fosforu a jadrové zbrane. Na zoznam vylúčených subjektov zaraďujeme aj spoločnosti, ktoré sú zapojené do výroby tabaku, ropných pieskov alebo ťažby energetického uhlia. Na zozname vylúčených subjektov sú tiež štáty, na ktoré Bezpečnostná rada OSN uvalila zbrojné embargo. V jednotlivých prípadoch môže skupina NN rozhodnúť o vylúčení štátnych emitentov aj z iných dôvodov. Zoznam vylúčených subjektov skupiny NN je verejne dostupný na stránkach politík zodpovedného investovania na webovej stránke NN Group (tu).

Ak sú naše aktíva investované na základe poverení, pri ktorých môže NN Životná poisťovňa, a.s. vo všetkých aspektoch rozhodovať o tom, ako sú jej aktíva investované (t.j. plne v rámci svojho uváženia), sme schopní zoznam vylúčených subjektov aplikovať v plnom rozsahu. Ak sú naše aktíva investované vo fondoch, v ktorých NN Životná poisťovňa, a.s. nemá možnosť plne ovplyvňovať spôsob, akým sú spravované, napríklad v rámci spoločných investičných nástrojov, na ktorých sa zúčastňujú aj iní investori, nemôžeme presadzovať zoznam vylúčených subjektov jednotlivo v plnom rozsahu.

Žiadny hlavný nepriaznivý vplyv nie je uprednostňovaný voči iným, ale my ako aj naši správcovia aktív prioritizujeme zdroje, ktoré sú alokované na riešenie jednotlivých hlavných nepriaznivých vplyvov, a to na základe viacerých faktorov, ako je napríklad dostupnosť údajov, typ investičného nástroja, dopad na spoločnosť alebo životné prostredie a očakávaná pravdepodobnosť úspešného zmierňovania týchto vplyvov. Nakoľko rôzni správcovia aktív majú rôzne prístupy k riešeniu hlavných nepriaznivých vplyvov, je množstvo spôsobov, akým sú hlavné nepriaznivé vplyvy riešené naprieč našimi aktívami a finančnými produktmi.

III. Politiky zapájania sa

Sme presvedčení, že angažovanie sa a hlasovanie sú pre investorov účinnými spôsobmi, ktorým môžu viesť vedenie spoločností k zodpovednosti a vytvárať prospešné zmeny.

Máme povinnosť konať s odbornou starostlivosťou k aktívam investovaným v prospech našich klientov ako aj vo vzťahu k našim vlastným aktívam. V rámci našich vlastných aktív však akciové investície nedržíme, preto hlasovanie (t.j. výkon akcionárskych práv) nie je možné aktívne využívať.

V rámci aktív, ktoré investujeme v prospech našich klientov, využívame investovanie prostredníctvom spoločných investičných nástrojov (investičných fondov), kde nemáme úplnú voľnosť ohľadom spôsobu, akým sú aktíva spravované. V týchto prípadoch správcovia aktív postupujú pri angažovaní a pri výkone hlasovacích práv podľa vlastných politík. Postupne sa snažíme preferovať správcov aktív, ktorí sa venujú – ak je to možné a uskutočniteľné – hlavným nepriaznivým vplyvom prostredníctvom štruktúrovaného hlasovania a prostredníctvom aktivít angažovania sa, ktoré sú podporené vysoko kvalitným prieskumom a údajmi.

IV. Odkazy na medzinárodné štandardy

Náš prístup k investovaniu zahŕňa medzinárodne uznávané štandardy vrátane iniciatívy OSN Global Compact, Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a Usmernení OECD pre nadnárodné podniky. Na základe týchto štandardov naša Responsible Investment Framework Policy obsahuje minimálne požiadavky, ktoré sa musia v investičnom procese dodržiavať. Aktívne sledujeme náznaky porušovania normovo-orientovaných kritérií zodpovedného investovania NN. Tieto indikácie zahŕňajú prieskumy od externých poskytovateľov údajov alebo ESG prieskumov, vstupy od vlastných (investičných) zamestnancov, našich správcov aktív alebo informácie od mimovládnych organizácií alebo z mediálnych zdrojov. Ak nemáme úplnú voľnosť pri spravovaní našich aktív, odporúčame našim správcom aktív, aby ich zvážili.

Sme presvedčení, že k zodpovednému investorovi patrí aj snaha aktívne prispievať a spolupracovať s ostatnými účastníkmi v investičnom hodnotovom reťazci s cieľom ďalej túto oblasť rozvíjať. Preto v rámci skupiny NN schvaľujeme alebo podpisujeme príslušné štandardy a vyhlásenia a sme aktívnymi členmi a signatármi rôznych schém a iniciatív zodpovedného investovania a aktívne v tom podporujeme našich externých správcov aktív. Okrem toho zvažujeme celý rad kódexov zodpovedného podnikateľského správania a medzinárodne uznávaných štandardov pre náležitú starostlivosť a vykazovanie.

Nižšie uvádzame príklady členstva a kódexov zodpovedného podnikateľského správania a iniciatív, ktoré NN Group schválila alebo ktorým je signatárom. Úplný zoznam nájdete tu.

 • Princípy OSN Global Compact
 • Paris Agreement Pledge for Action (Akčný prísľub k Parížskej dohode)
 • FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Pracovná skupina Výboru pre finančnú stabilitu pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou)
 • Záväzok finančného sektora k holandskej dohode o klíme
 • Partnership for Carbon Accounting Financials (Partnerstvo finančných inštitúcií pre výpočet uhlíkovej stopy)
 • Institutional Investor Group on Climate Change (Skupina inštitucionálnych investorov k zmene podnebia)
 • GRESB
 • ICSR covenant for the Dutch insurance sector (Dohoda o medzinárodnom zodpovednom investovaní v holandskom poisťovacom sektore)
 • Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment (Záväzok vlastníka aktív dosiahnuť „čistú nulu“ pripravený Investičnou Iniciatívou na zosúladenie s Parížskou klimatickou dohodou)

Cieľom NN je v rámci svojej činnosti prispievať k trvale udržateľnému rozvoju. Snažíme sa to dosiahnuť zahrnutím kritérií ESG do spôsobu, akým si stanovujeme interné ciele a odmeňujeme náš manažment, zamestnancov a finančných agentov.

Zásady odmeňovania v rámci skupiny NN sú premietnuté do smernice odmeňovania skupiny NN (z anj.: „NN Group Remuneration Framework“), ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov skupiny NN a je schválená dozornou radou NN Group.

Smernica odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a rizikovým apetítom skupiny NN. V súlade s ňou je posudzovanie výkonnosti zamestnancov založené na rade cieľov finančnej a nefinančnej výkonnosti. Tieto ciele sa zameriavajú na dôkladné a efektívne riadenie rizík, ako aj na vyvážené podstupovanie rizík, v rámci ktorých sú začlenené aj riziká ohrozujúce udržateľnosť. Medzi nefinančné ciele patrí aj angažovanosť zamestnancov v téme ochrany životného prostredia, percento žien na vyšších riadiacich pozíciách a percento investícií do aktív, ktoré sú v súlade s princípmi ESG.

NN motivuje finančných agentov v oblasti elektronizácie činností súvisiacich s finančným sprostredkovaním a komunikáciou s klientom a zároveň poskytuje finančným agentom sprostredkujúcim produkty NN možnosť vykonávať ich činnosť bez potreby použitia papiera, a tak prispieva k ochrane životného prostredia a zohľadňuje environmentálne faktory.

Nariadenie zavádza pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zvážení a vyhodnotení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o cieľoch udržateľných investícií ako aj o podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností. 

To pomáha záujemcom o produkty NN, klientom NN a iným subjektom získať prehľad, či a akým spôsobom NN v rámci daného finančného produktu:

 • začleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí;
 • presadzuje medzi ostatnými vlastnosťami aj environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu; alebo
 • má za cieľ udržateľné investície.

Tieto informácie sú obsiahnuté v predzmluvných informačných dokumentoch NN a na webovej stránke NN.

NN v zmysle Nariadenia klasifikuje finančný produkt  v súlade s jedným z nasledujúcich ustanovení Nariadenia:

 1. článok 6 Nariadenia – transparentnosť v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do investičných rozhodnutí v rámci produktu;
 2. článok 8 Nariadenia – transparentnosť v tom, ako produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo ich kombináciu;
 3. článok 9 Nariadenia – transparentnosť v tom, či sú cieľom produktu udržateľné investície.

Zatriedenie produktu podľa článku 6, článku 8 alebo článku 9 Nariadenia znamená nasledujúce:

a. článok 6 (Transparentnosť v oblasti rizík ohrozujúcich udržateľnosť):
Riziko ohrozujúce udržateľnosť je definované v článku 2 ods. 22 Nariadenia ako: „environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“. Ak sa tieto naplnia, môžu predstavovať riziko, alebo môžu mať vplyv na ďalšie riziká v investičnom portfóliu produktu (ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo operačné riziká).
Ak je produkt klasifikovaný podľa článku 6 Nariadenia, znamená to, že produkt:

 1. v rámci svojej záväznej investičnej stratégie nepresadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti,
 2. v rámci svojej záväznej investičnej stratégie nemá udržateľné investície ako svoj cieľ.

Pri podkladových investíciách tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

S ohľadom na základnú požiadavku Nariadenia, ktorou je transparentnosť, musí byť aj v produkte podľa článku 6 Nariadenia komunikované, akým spôsobom sú (alebo nie sú) riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí uskutočňovaných v rámci produktu. Ak aj produkt nepresadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti alebo nemá ako svoj cieľ udržateľné investície, môže rôznymi spôsobmi zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.

b. článok 8 (Presadzovanie environmentálnych a sociálnych vlastností na úrovni produktu):
Produkt presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, ako je opísané v článku 8 Nariadenia definovaním dôležitosti environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík a príležitostí. Zároveň je podmienkou, že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy.

Ak produkt presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, môže (ale nemusí) pri tom investovať aj do hospodárskych činností, ktoré sú klasifikované ako „udržateľná investícia“. V takom prípade platí, že zásada „výrazne nenarušiť“ sa uplatňuje len na tie podkladové investície finančného produktu, pri ktorých sa zohľadňujú kritériá EÚ pre udržateľné hospodárske činnosti. Pri podkladových investíciách pre zvyšnú časť tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre udržateľné hospodárske činnosti.

c. článok 9 (Udržateľné investície ako cieľ produktu):
Produkt má za cieľ dosiahnuť dlhodobé a udržateľné investície, pričom udržateľnou investíciou sa podľa Nariadenia rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Osobitnou kategóriou udržateľných investícií sú udržateľné investície zosúladené s taxonómiou EÚ. Taxonómia EÚ je systém klasifikácie stanovený v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorým sa vytvára zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. V uvedenom nariadení nie je stanovený zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu alebo nemusia byť zosúladené s taxonómiou EÚ. Medzi environmentálne ciele podľa taxonómie EÚ patria:

 1. zmiernenie zmeny klímy,
 2. adaptácia na zmenu klímy,
 3. udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,
 4. prechod na obehové hospodárstvo,
 5. prevencia a kontrola znečisťovania,
 6. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Zároveň taxonómia EÚ vyžaduje, aby investícia smerujúca k plneniu jedného environmentálneho cieľa výrazne nenarúšala plnenie žiadneho iného z týchto environmentálnych cieľov, vykonávala sa v súlade s požadovanými minimálnymi zárukami a spĺňala technické kritériá preskúmania, ktoré stanovila Európska komisia.

Viac informácií ohľadom uplatňovania Nariadenia na úrovni skupiny NN nájdete na https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment.html

Informácie k Nariadeniu pre produkty NN:

NN popri povolení na poisťovaciu činnosť disponuje aj oprávnením na vykonávanie finančného sprostredkovania v postavení samostatného finančného agenta, a to v sektoroch:

 1. doplnkového dôchodkového sporenia,
 2. prijímania vkladov,
 3. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a
 4. kapitálového trhu.

V súčasnosti NN nevykonáva finančné sprostredkovanie v žiadnom z vyššie uvedených sektorov, preto sa Nariadenie SFDR na NN pri výkone finančného sprostredkovania nevzťahuje.

 

 

Dátum uverejnenia informácie: 10.03.2021
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2023