NN Životná poisťovňa, a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 691 999
IČ DPH: SK2020861557
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B

Predmet činnosti:

 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia:
  • poistenie pre prípad smrti,
  • poistenie pre prípad dožitia,
  • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
  • poistenie pre prípad narodenia dieťaťa,
  • poistenie prostriedkov na výživu,
  • poistenie pre prípad uzavretia manželstva,
  • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
  • poistenie spojené s investičným fondom,
  • dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením.
 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh neživotného poistenia:
  • poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania),
  • poistenie choroby.
 • Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov. 

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák predseda predstavenstva
Martin Višňovský člen predstavenstva
Peter Jung člen predstavenstva
Branislav Buštík člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová člen predstavenstva
Jozef Dúcky člen predstavenstva
Peter Šterbák člen predstavenstva
Boris Fošnár člen predstavenstva

 

Dozorná rada:
Eva Hajná                                                 člen dozornej rady
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns      člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                            člen dozornej rady

Jediný akcionár:
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve

História a súčasnosť:
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 ako Nationale - Nederlanden poisťovňa, a.s. a neskôr v roku 2003 zmenila svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s. NN Životná poisťovňa, a.s. patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na slovenskom trhu ponúkla rizikové poistenie on-line.

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

Valné zhromaždenia

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

Správa o solventnosti a finančnom stave NN Životná poisťovňa a.s. a Aegon Životná poisťovňa a.s. (SFCR)

Správa o solventnosti a finančnej situácii (SFCR) NN Životnej poisťovne, a.s.

Správa o solventnosti a finančnej situácii AEGON ( SFCR) Životnej poisťovne, a.s. zanikajucej zlúčením k 1.1.2020