NN Životná poisťovňa, a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 691 999
IČ DPH: SK2020861557
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B

Predmet činnosti:

 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia:
  • poistenie pre prípad smrti,
  • poistenie pre prípad dožitia,
  • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
  • poistenie pre prípad narodenia dieťaťa,
  • poistenie prostriedkov na výživu,
  • poistenie pre prípad uzavretia manželstva,
  • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
  • poistenie spojené s investičným fondom,
  • dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením.
 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh neživotného poistenia:
  • poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania),
  • poistenie choroby.
 • Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov. 

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák predseda predstavenstva
Martin Višňovský člen predstavenstva
Peter Jung člen predstavenstva
Branislav Buštík člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová člen predstavenstva
Jozef Dúcky člen predstavenstva
Peter Šterbák člen predstavenstva

Dozorná rada:
Eva Hajná                                                 člen dozornej rady
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns      člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                            člen dozornej rady

Jediný akcionár:
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve

História a súčasnosť:
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 ako Nationale - Nederlanden poisťovňa, a.s. a neskôr v roku 2003 zmenila svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s. NN Životná poisťovňa, a.s. patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na slovenskom trhu ponúkla rizikové poistenie on-line.

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

Valné zhromaždenia

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.

Správa o solventnosti a finančnom stave NN Životná poisťovňa a.s. a Aegon Životná poisťovňa a.s. (SFCR)

Správa o solventnosti a finančnej situácii (SFCR) NN Životnej poisťovne, a.s.

Správa o solventnosti a finančnej situácii AEGON ( SFCR) Životnej poisťovne, a.s. zanikajucej zlúčením k 1.1.2020