Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Ohľadne účasti zamestnanca

Otázky a odpovede

Kríza na Ukrajine a bezpečnosť investícií

Ako narábať s investíciami vo fondoch?

Po upokojení a možnom svetle na konci tunela z pohľadu vývoja pandémie, zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine opäť nepriaznivo vývoj na finančných trhoch a otriasol dôverou investorov. Na druhej strane, ekonomický vývoj naďalej vykazuje známky oživovania. Podobne ako na začiatku pandémie teda vnímame posledný vývoj ako súčasť dlhodobého vývoja na finančných trhoch. Podobné výkyvy sme už zažili mnohokrát a zo skúsenosti vieme, že išlo vždy o krátkodobý jav.   

Vývoj na finančných trhoch v posledných mesiacoch

Po skvelom roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, dominujú dve veľké udalosti v tomto roku. Prvou je posun centrálnych bánk smerom k očakávaniam o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, ako aj v Európskej únii. Testuje to nervy investorov, čo sa na dlhopisovom trhu prejavilo ďalším rastom výnosov dlhopisov na viacročné maximá. V oblasti úverov sme boli svedkami ďalšieho rozširovania kreditných prirážok.

Druhou hlavnou udalosťou, ktorá zasahuje trhy, je ruská invázia na Ukrajinu. Tá má obrovský vplyv na finančné trhy. Ceny komodít prudko vzrástli a to sa začne narúšať disponibilným príjmom spotrebiteľov a ziskovými maržami spoločností. Prísne ekonomické sankcie voči Rusku poškodzujú aj európsky finančný sektor a viaceré energetické spoločnosti sa zbavujú svojich ruských záujmov, čo môže viesť k masívnym odpisom.

Spomínané udalosti viedli k prudkému nárastu averzie k riziku, keď investori pred obavou z možných dopadov vojnového konfliktu predávali akciové investície. Akciové trhy ešte do polovice marca 2022 odolávali zhoršujúcej sa geopolitickej situácii, prudko korigovali a volatilita vzrástla. Ceny akcií v tomto roku poklesli v priemere o 7 %, pri dlhopisoch približne o 4 %.

No nie všetko je pochmúrne. Do tohto búrlivého obdobia sme vstúpili so silnými základmi. Stále viac vlád odstraňuje obmedzenia mobility súvisiace s pandémiou a znovu otvára svoje ekonomiky. Je to evidentné na sile hlavných ekonomických ukazovateľov a ekonomických prekvapeniach.

Zdravé sú aj firemné a domáce financie. Spoločnosti po celom svete dobre ustáli následky pandémie a celkovo sú v priemere na tom lepšie ako pred rokom 2020. Nadmerné úspory ponúkajú spotrebiteľom odolnosť voči nepriaznivým situáciám.

Má NN v dôchodkových fondoch zastúpené ruské aktíva?

V majetku dôchodkových fondov NN nemáme zastúpené cenné papiere, ktoré sú priamo alebo nepriamo zasiahnuté uvalenými sankciami na fyzické alebo právnické osoby so vzťahom na Ruskú federáciu. Portfólio investícií v dôchodkových fondoch neobsahuje žiadnu priamu expozíciu s rizikovými krajinami – Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia.

V prípade podielových fondov a ETF, do ktorých naše fondy investujú, z posledných zverejnených údajov najmä pre podielové fondy/ETF rozvíjajúcich sa trhov (Emerging Markets) vyplýva, že expozície voči Ruskej federácii sú zanedbateľné. Vzhľadom na malý podiel takejto expozície v zmienených investíciách a prísny výber, ktorému tieto investície podliehajú, neevidujeme zvýšenie investičného rizika do takej miery, aby sme v momentálnej situácii pristúpili k ďalším krokom. 

Sporiteľom v II. a III. pilieri neodporúčame opúšťať rizikovejšie fondy

Prirodzenou súčasťou vývoja akciových aj indexových fondov sú výkyvy, ktorých svedkami sme boli už mnohokrát. Súčasné výkyvy, ktoré vyvoláva vysoká inflácia alebo vojnový konflikt na Ukrajine, považujeme preto vo svete investícií za krátkodobé a nie je dôvod na presun do dlhopisových alebo garantovaných fondov. 

Výhodou sporenia v II. či III. pilieri (aj v období slabšej výkonnosti fondu) je princíp pravidelného investovania, ktorý môže ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície – pracuje s prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, ktoré využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície dokážu časom vyrovnať výkyvy cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Naše očakávania

Z historického hľadiska majú finančné trhy tendenciu prehnane reagovať na geopolitický stres a korekcie, a keď sa obzrieme späť zistíme, že išlo skôr o nákupnú príležitosť. V súčasnosti je síce nálada investorov pesimistická, no zo  strednodobého hľadiska považujeme akcie za jednu z mála tried aktív, ktoré by mohli ponúknuť pozitívny výnos pre tento rok.

Klient nemusí uzavrieť novú zmluvu, v sporení môže pokračovať na existujúcu zmluvu aj počas vyplácania pravidelnej dávky alebo po jej dovyplácaní.

 

Tým, že účastník prestane platiť príspevky, mu účasť nezaniká, ale automaticky príde k jej prerušeniu (k zániku účasti dochádza len v prípadoch stanovených v zákone, resp. v účastníckej zmluve). Príspevky, ktoré účastník doplatí, budú dodatočne pripísané na jeho osobný účet.

Tlačivá sú na webovom sídle zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov v záujme čo najväčšej prehľadnosti (niektoré sú určené iba pre konkrétne dávkové plány, niektoré sú spoločné pre rôzne dávkové plány). V prípade pochybností klientov je možné sa obrátiť telefonicky na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, resp. osobne na pracovisko NN, príp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
 

Môžu byť rôzne dôvody:

  • nebol uhradený posledný príspevok alebo bol uvedený nesprávne (čakáme na jeho úhradu, čo predlžuje vybavenie žiadosti)
  • zamestnávateľ neposlal rozpis za niektorý z posledných mesiacov, kde ešte klient mal figurovať
  • sklz v priraďovaní príspevkov zapríčinený chybami rozpisu alebo inými dôvodmi
  • žiadosť o dávku nebola doručená do ústredia
  • na žiadosti je uvedený príspevok za posledný mesiac, ktorý ešte len príde
  • nesprávna adresa žiadateľa, vyrozumenie o priznaní dávky ako aj šeková poukážka išli na neaktuálnu adresu

Je potrebné kontaktovať Klientsku linku, aby bolo zistené, ktorý z uvedených dôvodov nastal.

K žiadosti o doplnkový starobný dôchodok je potrebné doložiť prílohy vyžadované v zmysle zákona, resp. v zmysle žiadosti o dávku (všetky žiadosti o dávky sú zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov/zákona na webovom sídle spoločnosti). Pravosť podpisu na žiadosti o dávku musí byť overená úradne  alebo poverenou osobou spoločnosti.

Zmenu výšky príspevku účastníka nám môžete oznámiť vyplnením tlačiva "Oznámenie o zmene výšky príspevku". Tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti v sekcii "Dokumenty a formuláre", resp. na pracovisku NN. Zníženie alebo zvýšenie príspevku nám oznamovať nemusíte, príspevok zaplatený v inej výške ako je dohodnuté v účastníckej zmluve, považujeme za príspevok v zmenenej výške.

Zmena dávkového plánu 3Z na 4Z bola možná na základe uzatvorenia dodatku k účastníckej zmluve o zmene dávkového plánu do 31.12.2013.
Od 1.1.2014 je možné uzatvorením „Dodatku k zamestnaneckej / poisteneckej / účastníckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení / sporení“ zrušiť pôvodný dávkový plán (nie iba 3Z, 4Z ale aj staršie dávkové plány) ak chcete, aby sa podmienky pre získanie nárokov na dávky riadili podľa zákona.

V rámci SR sa nachádzajú pracoviská NN, ktorých zamestnanci poskytujú klientom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. informácie súvisiace s vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia, okrem iného i s vyplácaním dávok. Okrem toho je možné obrátiť sa na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00.
 

Investičný dotazník je vhodné vyplniť a to z toho dôvodu, že NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. spravuje 4 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré sa navzájom líšia investičnými stratégiami a klient sa na základe identifikovania jeho investičného profilu vie častokrát omnoho lepšie rozhodnúť pre fond, v ktorom budú jeho príspevky investované. V prípade, že klient trvá na tom, že dotazník nebude vypĺňať, je potrebné to uviesť na účastníckej zmluve. (Zmluva bude akceptovaná teda i v prípade nevyplnenia dotazníka). Klient sa však po vyplnení Investičného dotazníka môže slobodne rozhodnúť, ktorý/é fond/fondy si vyberie, výsledky majú charakter odporúčania.

Zákon ani dávkové plány nijakým spôsobom neobmedzujú prestupy medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi. Teda klient môže prestup zrealizovať kedykoľvek a bezplatne. Prestup spoločnosť zrealizuje na základe vyplneného formulára, ktoré je možné nájsť na webovom sídle spoločnosti, resp. na pracoviskách NN alebo na základe zmeny vykonanej cez klientský portál WebKlient. Fond bude zmenený ku dňu prestupu, ktorým je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu. Príslušnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote účtu klienta je spoločnosť povinná previesť do klientom zvoleného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo do viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov v lehote 5 pracovných dní, NN DDS prevod realizuje bezodkladne.

Platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie je možné kedykoľvek prerušiť bez oznamovania. Príspevky za chýbajúce obdobia v starých dávkových plánoch je možné neskôr doplatiť. Rozhodnutie naďalej prispievať  je na zamestnávateľovi.

Prípadné sťažnosti môžete adresovať na Klientsku linku napísaním e-mailu priamo cez internetovú stránku spoločnosti www.nn.sk, telefonicky na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, príp. písomne na adresu spoločnosti, kde sa nimi bude zaoberať oddelenie sťažností.

Klient môže spoločnosť požiadať vo svojej súčasnej DDS o prevod prostriedkov do NN DDS. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive spoločnosti, pričom k žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s NN DDS. Podpis klienta na žiadosti o prevod prostriedkov do inej DDS je  potrebné overiť. Zákonom stanovená lehota na prevod prostriedkov do inej DDS je maximálne 1 mesiac odo dňa prestupu. Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka.

V prípade zmeny zamestnávateľa nie je potrebné, aby účastník uzatváral novú účastnícku zmluvu, teda nový zamestnávateľ mu môže prispievať aj na „pôvodnú“ účastnícku zmluvu. Môže nastať situácia, kedy nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS do 30 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedel o účastníckej zmluve svojho zamestnanca v tejto spoločnosti. Ak má zamestnanec viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz na účet DDS, ktorú si zamestnanec zvolil. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, v zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa údajov o zamestnávateľovi.
 

Zmenu oprávnených osôb alebo ich určenie si môžete na Vašej zmluve vykonať online prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient alebo písomne, prostredníctvom formulára "Oznámenie o zmene/určení osôb s nárokom na pozostalostný dôchodok", ktorý nájdete na webe v časti Žiadosti o zmenu. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na pobočke NN, resp. zaslať poštou do sídla spoločnosti. Taktiež  je možné vyplnený a podpísaný formulár zaslať z Vášho registrovaného e-mailu na e-mailovú adresu klient@nn.sk.

Najjednoduchší spôsob je zmena on-line, prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient. Po registrácií na webklient.nn.sk, budete mať okrem prístupu k vášmu osobnému účtu aj možnosť vykonávať zmeny osobných údajov - zmena mena, priezviska, adresy trvalého pobytu/korešpondenčnej adresy, občianskeho preukazu, titulu. Ak vám tento spôsob nevyhovuje, o zmenu môžete požiadať písomne. V  časti Dokumenty na stiahnutie nájdete formulár "Žiadosť o zmenu osobných údajov“. Formulár vyplníte a odovzdáte na najbližšej pobočke, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých  zmien k formuláru pripojené sú uvedené priamo vo formulári (napr. pri zmene priezviska je potrebná kópia občianskeho preukazu a pod.).

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné poukazovať na bežný účet NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. pre nepriradené platby vedený u depozitára – Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454.

Platobné symboly:
Variabilný symbol („VS“) – číslo účastníckej zmluvy
Konštantný symbol („KS“) – 0558
Špecifický symbol (ŠS“) – rodné číslo účastníka bez lomítka

Zobraziť všetky otázky