Domov / Občania / Životné poistenie / Doplnkové poistenia / Strata života / Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úmrtia poistníka

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu úmrtia poistníka (OPPU_01)

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu úmrtia poistníka Vám zaisťuje ochranu pre schopnosť uhrádzať platbu poistného za všetky poistné krytia a všetky poistené osoby na poistnej zmluve na nasledujúcich 18 rokov odo dňa úmrtia poistníka. 

Poistná udalosť

Úmrtie poistníka počas poistnej doby, ktorý je na poistnej zmluve aj v pozícii poistenej osoby. 

Poistné plnenie

Poisťovateľ preberá na seba povinnosť platiť poistné Hlavného poistenia a prípadných doplnkových poistení na obdobie nasledujúcich 18 rokov od najbližšieho dátumu splatnosti poistného po vzniku poistnej udalosti alebo na kratšiu dobu, ak do konca poistnej doby Hlavného poistenia zostáva kratšia doba ako 18 rokov. Ak po uplynutí doby oslobodenia ešte trvá poistná doba Hlavného poistenia, povinnosť nového poistníka platiť poistné Hlavného poistenia a prípadných doplnkových poistení sa obnovuje.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner