Doplnkové poistenie úmrtia následkom úrazu (UNU_01, UNU_01_B)

Doplnkovým poistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného, pokiaľ je úmrtie spôsobené úrazom.

Poistná udalosť

Úmrtie poisteného následkom úrazu, ktorý nastal počas doby trvania tohto doplnkového poistenia, najneskôr však do 3 rokov odo dňa úrazu.

Poistné plnenie

Poistným plnením je výplata poistnej sumy oprávneným osobám, či už konkrétne v poistnej zmluve určených alebo v zmysle Občianskeho zákonníka (podľa dedičského konania). V prípade, že príčinou poistnej udalosti bola nezavinená dopravná nehoda, ktorej bol poistený účastníkom, poistné plnenie sa navyšuje o 100 %. Poistným plnením je výplata poistnej sumy oprávneným osobám, či už konkrétne v poistnej zmluve určených alebo v zmysle Občianskeho zákonníka (podľa dedičského konania).

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan (UNU_01), NN Profi Invest (UNU_01), NN Partner (UNU_01) a NN Pro Partner (UNU_01_B).