Doplnkové poistenie úmrtia (UV_01, UV_01_B)

Doplnkovým poistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku akejkoľvek príčiny (úraz alebo choroba). Je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver), ako aj pre klientov, ktorí sú kvôli svojej práci alebo svojim záľubám vystavení zvýšenému riziku úmrtia, a ktorým nie je osud rodiny ľahostajný v prípade, že by došlo k ich úmrtiu.

Poistná udalosť

Úmrtie poisteného počas doby trvania tohto doplnkového poistenia, či už z dôvodu choroby alebo úrazu.

Poistné plnenie

Poistným plnením je výplata poistnej sumy oprávneným osobám, či už konkrétne v poistnej zmluve určených alebo v zmysle Občianskeho zákonníka (podľa dedičského konania).

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan (UV_01), NN Profi Invest (UV_01), NN Partner (UV_01) a NN Pro Partner  (UV_01_B).