Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

Správy o hospodárení 2023

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2023

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2023

Účtovné závierky fondov k 30.6.2023