Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. spravuje v súlade so zákonom päť dôchodkových fondov, ktoré sa od seba navzájom odlišujú rôznymi investičnými stratégiami a mierou rizika pri investovaní.

Ako jediný na Slovensku ponúkame na výber až z 5 dôchodkových fondov v II. pilieri:

S investovaním do dôchodkových fondov je spojené riziko dočasného zníženia ich hodnoty. Výnosy z investovania nie je možné zaručiť. Od 1.4.2012 v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ako v jedinom ostanú zachované garancie. To znamená, že ak v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky spôsobom v zmysle zákona, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch fondoch jednej DSS súčasne. Ak sporiteľ sporí v dvoch fondoch, jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Sporiteľ musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 52 rokov, najmenej 10 % čistej hodnoty majetku tvoreného z povinných príspevkov, ak dovŕšil 53 rokov, je to 20 % čistej hodnoty majetku, atď. až po vek 61 rokov, kedy musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % svojho majetku tvoreného z povinných príspevkov. Sporiteľ však môže písomne požiadať spoločnosť o zníženie povinného minimálneho percentuálneho podielu majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o polovicu. Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom bude môcť sporiteľ investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou bez ohľadu na jeho vek.

Ak sa klient rozhoduje pre dôchodkový fond, môže navštíviť niektoré z pracovísk NN, kde mu naši zamestnanci radi bližšie vysvetlia konkrétne špecifiká a výhody jednotlivých fondov. Po zaregistrovaní zmluvy v Registri zmlúv vedenom v Sociálnej poisťovni NN DSS sporiteľovi zriadi jeho osobný dôchodkový účet, na ktorom budú vedené jeho dôchodkové úspory.

Klient NN DSS si stav svojho osobného dôchodkového účtu môže kedykoľvek overiť cez servisné portály alebo prostredníctvom Klientskej linky NN. Raz ročne bezplatne obdrží sporiteľ výpis z osobného dôchodkového účtu.