Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
  • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
  • Fond investuje predovšetkým do investícií, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja, klasifikovaných na základe environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti.
  • Sporiteľ znáša všetky riziká, ktorým je dôchodkový fond vystavený. DSS nebude sporiteľovi vyrovnávať prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Zloženie portfólia

Viac informácií

DSS je podľa zákona oprávnená si účtovať odplatu za správu dôchodkového fondu.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je vo výške 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024 a 0,40 % od roku 2025 priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplaty je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v tomto dôchodkovom fonde tvoria predovšetkým akciové investície a v minoritnej miere môžu tvoriť peňažné a dlhopisové investície, investície do drahých kovov. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 

Z pohľadu geografického rozmiestnenia sú investície v tomto dôchodkovom fonde realizované  najmä v Spojených štátoch amerických, krajinách rozvíjajúcich sa trhov ako aj v štátoch Európskej únie. 

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Rešpekt vybral pán Odvážny?

  • Pán Odvážny má s investovaním dostatočné skúsenosti a je odolný voči riziku.
  • Úspory investuje zodpovedne a s rešpektom k udržateľnej budúcnosti.
  • Prípadná strata finančných prostriedkov by ho výrazne neovplyvnila, lebo má odloženú dostatočnú finančnú rezervu pre nepriaznivé situácie.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.