Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.

 

questionnaire

 

questionnaire

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond investuje predovšetkým do investícií, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja, klasifikovaných na základe environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti.

Ak v dôchodkovom fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. nie je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej len „DSS“) je v zmysle platnej legislatívy oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zmysle platnej legislatívy. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v tomto dôchodkovom fonde tvoria predovšetkým akciové investície a v minoritnej miere môžu tvoriť peňažné a dlhopisové investície, investície do drahých kovov. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

Z pohľadu geografického rozmiestnenia sú investície v tomto dôchodkovom fonde realizované  najmä v Spojených štátoch amerických, krajinách rozvíjajúcich sa trhov ako aj v štátoch Európskej únie. 

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Rešpekt vybral pán Odvážny?

  • Pán Odvážny má s investovaním dostatočné skúsenosti a je odolný voči riziku.
  • Úspory investuje zodpovedne a s rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti.
  • Prípadná strata finančných prostriedkov by ho výrazne neovplyvnila, lebo má odloženú dostatočnú finančnú rezervu pre nepriaznivé situácie.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

Rok 2022

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.