Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
  • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisovom garantovanom d.f. NN DSS a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika.
  • Sporiteľ znáša všetky riziká, ktorým je dôchodkový fond vystavený. DSS nebude sporiteľovi vyrovnávať prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Zloženie portfólia

Viac informácií

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je vo výške 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024 a 0,40 % od roku 2025 priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde. 

V zmysle znenia štatútu dôchodkového fondu môže hodnota akciových investícií tvoriť najviac 60 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Harmónia vybral pán Vyvážený?

  • Do odchodu do dôchodku má pán Vyvážený ešte relatívne ďaleko, a preto si môže dovoliť krátkodobé výkyvy, u ktorých je veľká šanca, že sa v dlhodobom horizonte obrátia na zisk.
  • Pán Vyvážený považuje určité riziko pri zhodnocovaní jeho majetku za akceptovateľné, ak je tu možnosť vyššieho výnosu.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.