Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
  • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešanom negarantovanom d.f. NN DSS a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika.
  • Sporiteľ znáša všetky riziká, ktorým je dôchodkový fond vystavený. DSS nebude sporiteľovi vyrovnávať prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde z vlastného majetku.

Zloženie portfólia

Viac informácií

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je vo výške 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024 a 0,40 % od roku 2025 priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplaty je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície, ďalej investície uvedené v štatúte dôchodkového fondu a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 60 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Dynamika vybral pán Odvážny?

  • Pán Odvážny má s investovaním dostatočné skúsenosti a očakáva vyšší výnos aj za cenu vyššieho rizika.
  • Vie pracovať s finančnými prostriedkami a taktiež vie pružne reagovať na rôzny vývoj trhov.
  • Je ochotný niesť aj krátkodobé straty za vidinou podstatne vyššieho zisku v dlhodobom horizonte a prípadná strata finančných prostriedkov by ho výrazne neovplyvnila.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.