Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie.

 

questionnaire
questionnaire

Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika.

Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období definovanom v zákone, ktorým je desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, poklesne hodnota dôchodkovej jednotky spôsobom definovaným v zákone, DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku podľa príslušných ustanovení zákona.

Zloženie portfólia

Viac informácií

DSS je podľa zákona oprávnená účtovať si odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu je 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia a určuje sa každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone. DSS nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. DSS v deň určenia odplaty zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o vypočítanú sumu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie menového a úrokového rizika. Hodnota dlhopisových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Solid vybral pán Opatrný

  • Pán Opatrný dáva prednosť nižším výnosom, za predpokladu nižšieho rizika.
  • Bezpečnosť investície a návratnosť vloženej čiastky sú pre neho dôležitejšie ako možnosť vyššieho zisku.
  • Prípadnú stratu časti finančných prostriedkov považuje za veľmi nepríjemnú a bol by pre neho problém kompenzovať ju. Navyše, s blížiacim sa odchodom do dôchodku nechce pán Opatrný zbytočne riskovať a chce sa vyhnúť akémukoľvek riziku spojenému s výkyvmi na trhu.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

Rok 2022

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.