Dôchodkové fondy

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Druhý pilier / Dôchodkové fondy / Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie
  • DSS je zo zákona povinná doplniť z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie. 
  • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika.

Zloženie portfólia

Viac informácií

DSS je podľa zákona oprávnená si účtovať odplatu za správu dôchodkového fondu. 
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu je vo výške 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024 a 0,40 % od roku 2025 priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. DSS je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti odplaty hodnota majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálna hodnota odplaty je uvedená v štatúte dôchodkového fondu.

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie menového a úrokového rizika. Hodnota dlhopisových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe dôchodkového fondu.

 

Prečo by si fond Solid vybral pán Opatrný

  • Pán Opatrný dáva prednosť nižším výnosom, za predpokladu nižšieho rizika.
  • Bezpečnosť investície a návratnosť vloženej čiastky sú pre neho dôležitejšie ako možnosť vyššieho zisku.
  • Prípadnú stratu časti finančných prostriedkov považuje za veľmi nepríjemnú a bol by pre neho problém kompenzovať ju. Navyše, s blížiacim sa odchodom do dôchodku nechce pán Opatrný zbytočne riskovať a chce sa vyhnúť akémukoľvek riziku spojenému s výkyvmi na trhu.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondov

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.