Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Základné informácie k starobnému dôchodkovému sporeniu (II. pilier)

Niečo o druhom pilieri

Druhý pilier je súčasťou dôchodkového systému, ktorý vám umožňuje prispievať si na vaše budúce dôchodkové úspory a tým si zabezpečiť finančnú stabilitu v dôchodkovom veku. Časť povinných odvodov sa stáva vaším osobným vlastníctvom – neplatíte ani o cent naviac, len sa presmeruje časť vašich odvodov dôchodkového poistenia zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet (ďalej len „ODÚ”) v NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „NN DSS”). Inými slovami povedané, na svoje budúce dôchodkové úspory si prispievate z vašej hrubej mzdy. Príspevky sporiteľov sú pripisované do dôchodkových fondov. NN DSS spravuje jednotlivé dôchodkové fondy s cieľom dosiahnutia ich maximálneho zhodnotenia. Viac informácií o druhom pilieri nájdete na stránke Starobné dôchodkové sporenie.

Pár slov o NN DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN Group, ktorá pôsobí v 11 krajinách sveta. Korene NN Group ležia v Holandsku, kde vznikla pred vyše 175 rokmi. Svoje bohaté skúsenosti v oblasti poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investícií poskytuje približne 20 miliónom klientov.

NN DSS ponúka od roku 2005 klientom možnosť sporiť si na dôchodok prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia. Je lídrom v starostlivosti o dôchodky a je známa svojimi kvalitnými službami ako aj prínosom spoločnosti. V NN DSS máme dlhoročné skúsenosti s riadením dôchodkových fondov. Naším cieľom je poskytnúť vám najlepšie riešenia pre vaše dôchodkové úspory a zabezpečiť vám bezpečnosť a stabilitu vašich investícií.

Viac informácií o činnosti NN na Slovensku nájdete na našom webe v časti NN Slovensko na stránke O nás

Investičná stratégia

V NN DSS sa môžete rozhodnúť pre jednu z dvoch investičných stratégií – vlastnú alebo predvolenú investičnú stratégiu.

Hlavným cieľom predvolenej investičnej stratégie (ďalej len „PIS“) je umožniť sporiteľovi dosiahnuť čo najvyšší výnos so zabezpečením ochrany úspor pred výraznými trhovými výkyvmi v čase pred jeho odchodom do dôchodku. A to bez toho, aby sporiteľ musel v priebehu sporenia aktívne meniť rozloženie svojich úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch. Táto stratégia kombinuje sporenie v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa veku sporiteľa.

 

Ak ste sporiteľ NN DSS, v PIS budete mať až do ustanoveného veku 100 % majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, ktorým je Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN DSS. Po dosiahnutí ustanoveného veku, ktorý je aktuálne 50 rokov, vám začne NN DSS každoročne presúvať 4 % majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, ktorým je Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS a v rovnakom pomere vám nastaví aj pripisovanie nových príspevkov.

 

Informácie o negarantovanom dôchodkovom fonde Index Global ako aj informácie o dlhopisovom garantovanom fonde Solid nájdete v štatúte a v kľúčových informáciách príslušného dôchodkového fondu, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke v časti Dokumenty k dôchodkovým fondom. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vzájomný vzťah sporiteľa a NN DSS sa spravuje aj všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Zo sporenia v PIS môžete kedykoľvek vystúpiť a zároveň sa pre toto sporenie kedykoľvek opätovne rozhodnúť. Ak budete mať záujem z PIS v budúcnosti vystúpiť, urobíte tak podaním akejkoľvek žiadosti o zmenu v sporení (zmena investičnej stratégie, zmena pomeru majetku, zmena pomeru platenia príspevkov, zníženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku).

 

Ako sporiteľ máte v zmysle zákona právo požiadať o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o polovicu. Ak požiadate o zníženie, prestávate byť automaticky sporiteľom v PIS, ak ste ním boli pred podaním žiadosti o zníženie.

 

Doplňujúce informácie k PIS nájdete na stránke Predvolená investičná stratégia.

Môžete si vybrať jeden alebo kombináciu viacerých dôchodkových fondov, pričom súčet percentuálneho rozdelenia príspevku musí byť 100 % a súčet percentuálneho rozdelenia majetku musí byť 100 %. V NN DSS si môžete vybrať z týchto dôchodkových fondov:

Zmenu v investičnej stratégii môžete urobiť kedykoľvek, stačí ak nám pošlete Žiadosť o zmenu investičnej stratégie.
Zmenu môžete vykonať aj online po prihlásení sa na Klientsky portál WebKlient.

 

Dobrovoľné príspevky

Okrem povinných príspevkov si môžete zasielať na váš ODÚ aj dobrovoľné príspevky. Frekvencia platenia ani výška dobrovoľných príspevkov nie je určená. Informácie o zasielaní dobrovoľných príspevkov nájdete na stránke s informáciami o starobnom dôchodkovom sporení.

Individuálna garancia

Ak požiadate o dôchodok z II. piliera, NN DSS je povinná skontrolovať, či aktuálna hodnota majetku v garantovanom fonde zodpovedá minimálne výške príspevkov, penále a prevodov, ktoré boli do tohto dôchodkového fondu pripísané. Ak je aktuálna hodnota majetku nižšia ako pripísané príspevky, penále a prevody, tak je NN DSS povinná pri výplate dôchodku z II. piliera doplatiť rozdiel zo svojho majetku.  Viac informácií nájdete na stránke Zmeny v II. pilieri.

Oprávnená osoba

Na zmluve si môžete určiť oprávnenú osobu, ktorá v prípade vášho úmrtia finančné prostriedky z vášho ODÚ získa. V prípade, ak si na zmluve neurčíte oprávnenú osobu, finančné prostriedky sa stávajú predmetom dedičstva. Ak si chcete určiť, doplniť alebo zrušiť oprávnenú osobu na vašej zmluve, stačí, ak nám doručíte Žiadosť o zmenu/zrušenie oprávnených osôb

Všetky vyššie uvedené zmeny môžete jednoducho vykonať aj online po prihlásení sa na Klientsky portál WebKlient

Click for English version