Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Domov / Občania / Tretí pilier / Fondy / Indexový príspevkový d.d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičným cieľom indexového fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov.

Vysoký podiel akciových investícií v portfóliu doplnkového dôchodkové fondu bude znamenať nielen možnosť vysokých ziskov, ale aj prípadných strát pri negatívnom vývoji na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

rastlina
euromince

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 47 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 15 rokov.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu indexového fondu za jeden rok správy indexového fondu nesmie presiahnuť 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od roku 2025 z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v indexovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v indexovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej DDS, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. zohľadňuje pri svojich investičných rozhodnutiach hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Posudzovanie a zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni aktív celej spoločnosti, teda pri prijímaní investičných rozhodnutí sa zohľadňujú dopady na celé portfólio aktív, ktoré NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. spravuje. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa však vo všeobecnosti nevykonáva s ohľadom na konkrétny dôchodkový fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom dôchodkovom fonde. Z dôvodu vylúčenia investícií do určitých činností, odvetví a krajín sú však pri priamych investíciách v každom dôchodkovom fonde zohľadňované vybrané hlavné nepriaznivé vplyvy, konkrétne:

  • expozícia voči kontroverzným zbraniam,
  • expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív, obmedzovaním investícií zameraných na ťažbu energetického uhlia;
  • porušovanie zásad Global Compact OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky
  • krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti.

 

Prečo by si Indexový fond vybral pán Akčný?

  • Pán Akčný má s investovaním dostatočné skúsenosti a vzhľadom na to, že do dôchodku má ešte ďaleko, je ochotný akceptovať aj riziko veľkých výkyvov v hodnote jeho investície.
  • Prípadná strata finančných prostriedkov by ho výrazne neovplyvnila, lebo má odloženú dostatočnú finančnú rezervu pre nepriaznivé situácie.
  • Za vyššie, avšak pre neho akceptovateľné riziko, si odnesie vyšší zisk.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac
investor akčný

mesačné správy Mesačné správy fondu

 

Zobraziť správy

ponuka fondov Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.