Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Domov / Občania / Tretí pilier / Fondy / Vyvážený príspevkový d.d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Investičným cieľom vyváženého fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie.
  • Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 59 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu vyváženého fondu za jeden rok správy vyváženého fondu nesmie presiahnuť 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 a 1 % od roku 2025 z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo vyváženom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej DDS, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Fond investuje najmä do dlhopisových, akciových, peňažných a komoditných investícií. Súčasťou investičnej stratégie je investovanie do majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania kopírujúcich akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. 

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. zohľadňuje pri svojich investičných rozhodnutiach hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Posudzovanie a zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni aktív celej spoločnosti, teda pri prijímaní investičných rozhodnutí sa zohľadňujú dopady na celé portfólio aktív, ktoré NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. spravuje. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa však vo všeobecnosti nevykonáva s ohľadom na konkrétny dôchodkový fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom dôchodkovom fonde. Z dôvodu vylúčenia investícií do určitých činností, odvetví a krajín sú však pri priamych investíciách v každom dôchodkovom fonde zohľadňované vybrané hlavné nepriaznivé vplyvy, konkrétne:

  • expozícia voči kontroverzným zbraniam,
  • expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív, obmedzovaním investícií zameraných na ťažbu energetického uhlia;
  • porušovanie zásad Global Compact OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky
  • krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti.

 

Prečo by si Vyvážený fond vybral pán Vyvážený?

  • Do odchodu do dôchodku má pán Vyvážený ešte relatívne ďaleko, a preto si môže dovoliť krátkodobé výkyvy, u ktorých je veľká šanca, že sa v dlhodobom horizonte obrátia na zisk.
  • Voči riziku je pán Vyvážený z časti odolný, avšak významnú stratu finančných prostriedkov by niesol ťažko.
  • Za toto vyššie avšak stále akceptovateľné riziko si odnesie vyšší zisk.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac
vyvážený investor

Mesačné správy fondu

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.