Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

  • Výplatný fond aplikuje konzervatívnu investičnú stratégiu. Táto stratégia spočíva najmä v investíciách do pevne úročených investičných nástrojov výlučne v EUR, predovšetkým štátnych dlhopisov členských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spoločností a dlhopismi finančných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej ratingovej agentúry ohodnotená v investičnom pásme.
  • Cieľom investičnej stratégie výplatného fondu je zabezpečiť pre poberateľov dávok dostatočné množstvo likvidity na výplatu dávok.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu výplatného fondu.

Odplata za správu výplatného fondu za jeden rok správy výplatného fondu nesmie od roku 2020 presiahnuť 0,60 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde. Aktuálna výška odplaty za správu výplatného fondu je 0,40 %.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. zohľadňuje pri svojich investičných rozhodnutiach hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti. Posudzovanie a zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa vykonáva na úrovni aktív celej spoločnosti, teda pri prijímaní investičných rozhodnutí sa zohľadňujú dopady na celé portfólio aktív, ktoré NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. spravuje. Zohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov sa však vo všeobecnosti nevykonáva s ohľadom na konkrétny dôchodkový fond a na vývoj indikátorov hlavných nepriaznivých vplyvov v príslušnom dôchodkovom fonde. Z dôvodu vylúčenia investícií do určitých činností, odvetví a krajín sú však pri priamych investíciách v každom dôchodkovom fonde zohľadňované vybrané hlavné nepriaznivé vplyvy, konkrétne:

  • expozícia voči kontroverzným zbraniam,
  • expozícia voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetví fosílnych palív, obmedzovaním investícií zameraných na ťažbu energetického uhlia;
  • porušovanie zásad Global Compact OSN a usmernení OECD pre nadnárodné podniky
  • krajiny, do ktorých sa investuje a ktorých sa týka porušovanie v sociálnej oblasti.

 

Kedy je Váš majetok presunutý do Dôchodkového výplatného d.d.f.?

  • po priznaní dávky dočasného doplnkového dôchodku presunieme prostriedky z príspevkového fondu do výplatného fondu
  • vo výplatnom fonde sa budú Vaše prostriedky naďalej zhodnocovať
  • z výplatného fondu Vám budeme vyplácať dávky vo Vami zvolenom intervale v súlade s oznámením o priznaní dávky
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac
investor

mesačné správy Mesačné správy fondu

 

Zobraziť správy

ponuka fondov Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.