Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Výplatný fond aplikuje konzervatívnu investičnú stratégiu. Táto stratégia spočíva najmä v investíciách do pevne úročených investičných nástrojov výlučne v EUR, predovšetkým štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spoločností a dlhopismi finančných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej ratingovej agentúry ohodnotená v investičnom pásme.

questionnaire
questionnaire

Cieľom investičnej stratégie výplatného fondu je zabezpečiť pre poberateľov dávok dostatočné množstvo likvidity na výplatu dávok.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu výplatného fondu.

Odplata za správu výplatného fondu za jeden rok správy výplatného fondu nesmie od roku 2020 presiahnuť 0,60 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

 

Kedy je Váš majetok presunutý do Dôchodkového výplatného d.d.f.?

  • po priznaní dávky dočasného doplnkového dôchodku presunieme prostriedky z príspevkového fondu do výplatného fondu
  • vo výplatnom fonde sa budú Vaše prostriedky naďalej zhodnocovať
  • z výplatného fondu Vám budeme vyplácať dávky vo Vami zvolenom intervale v súlade s oznámením o priznaní dávky
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondu

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.