Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Domov / Občania / Tretí pilier / Fondy / Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Fondy


Aktuálne hodnoty k dátumu

Čistá hodnota majetku
- EUR

-

Aktuálna hodnota DJ
- EUR

Denná zmena
 %

Parametre fondu

Investičné riziko
1 2 3 4 5 6 7
Investičný horizont

Dátum vytvorenia fondu

Dátum zániku fondu

Nástupnicky fond

Výkonnosť k dátumu

YTD 1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y ALL
- % - % - % - % - % - % - % - %

YTD od začiatku roka, 1M za 1 mesiac, 6M za 6 mesiacov, 1Y za 1 rok, 2Y za 2 roky (p.a.), 3Y za 3 roky (p.a.), 5Y za 5 rokov (p.a.), ALL od vzniku fondu (p.a.)

Investičným cieľom konzervatívneho fondu je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

 

questionnaire
questionnaire

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 64 rokov bez ohľadu na plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

Zloženie portfólia

Viac informácií

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu konzervatívneho fondu za jeden rok správy konzervatívneho fondu nesmie od roku 2020 presiahnuť 1,2% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v konzervatívnom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v konzervatívnom fonde nesmie presiahnuť 10% zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

 

Prečo by si Konzervatívny fond vybral pán Opatrný?

  • Pán Opatrný dáva prednosť nulovému alebo len minimálnemu riziku.
  • Bezpečnosť investície a návratnosť vloženej čiastky sú pre neho dôležitejšie ako možnosť vyššieho zisku.
  • Prípadná strata časti finančných prostriedkov by ho mohla dostať do finančných ťažkostí.
  • Navyše, s blížiacim sa odchodom do dôchodku nechce pán Opatrný zbytočne riskovať a chce sa vyhnúť akémukoľvek riziku spojenému s výkyvmi na trhu.
  • Ak sa chcete dozvedieť o fondoch viac

Mesačné správy fondu

 

Zobraziť správy

Ponuka fondov

Pozrite si ďalšie fondy

Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v správe NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.