Doplnkové poistenie invalidity od 41 % s jednorazovou výplatou (IJ41_02, IJ41_02_B)

Doplnkové poistenie invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu v prípade, že sa stanete invalidným v rozsahu od 41 – 70 % vrátane. Nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu. Je vhodnou alternatívou pre individuálnych klientov, ktorí chcú byť chránení v prípade vzniku invalidity alebo živiteľov rodín, pre ktorých je najdôležitejšie nestratiť príjem v prípade neočakávanej udalosti.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 41 % do 70 % vrátane, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (najviac však o 70 %). Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100 % dohodnutej poistnej sumy, ktorá je aktuálne platná ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan (IJ41_02), NN Profi Invest (IJ41_02), NN Partner (IJ41_02) a NN Pro Partner (IJ41_02_B).