Doplnkové poistenie invalidity od 71 % s klesajúcou poistnou sumou (IJK71_02)

Doplnkové poistenie invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu v prípade, že sa stanete plne invalidným, teda je Vám priznaná invalidita od 71 % a viac. Nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu. Je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver), alebo pre tých, ktorí chcú byť chránení v prípade vzniku invalidity, živiteľov rodín, pre ktorých je najdôležitejšie nestratiť príjem v prípade neočakávanej udalosti. Doplnkové poistenie sa uzatvára vo forme lineárne klesajúcej poistnej sumy, ktorá tak môže kopírovať napríklad splácanie hypotekárneho úveru. Poistník dostáva posledné 3 roky poistnej doby 99 % zľavu z výšky poistného za toto poistenie, a tak platí len 1 % poistného!

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 71 % a viac, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 71 %. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň vydania Rozhodnutia o priznaní invalidity príslušným orgánom sociálneho zabezpečenia. Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100 % aktuálne platnej poistnej sumy ku dňu vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ je diagnostikované terminálne štádium ochorenia alebo kvadruplégia vypláca sa 150 % aktuálnej poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner