Doplnkové poistenie najčastejších kritických chorôb (KCH4_02, KCH4_02_B)

Doplnkové poistenie zabezpečí poistné krytie v prípade diagnostikovania niektorej z najčastejších chorôb: zhubné nádorové ochorenie, infarkt srdcového svalu, mozgová príhoda a skleróza multiplex.

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorej z nasledujúcich kritických chorôb u poisteného v priebehu trvania poistnej doby: 

  • Zhubné nádorové ochorenie
  • Infarkt srdcového svalu
  • Mozgová príhoda
  • Skleróza multiplex.

Poistné plnenie

Poistné plnenie je poskytnuté v dvoch variantoch: 25 % poistnej sumy pre menej závažný stav alebo 100 % poistnej sumy pre veľmi závažný stav. V prípade poistnej udalosti pre menej závažný stav poistenie nezaniká, ale pokračuje ďalej, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan (KCH4_02), NN Profi Invest (KCH4_02), NN Partner (KCH4_02) a NN Pro Partner (KCH4_02_B).