Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu (DNLU_01)

Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu poskytuje kompenzáciu vo forme denného odškodného za príslušnú dobu liečby následku úrazu. V prípade, že je nevyhnutná hospitalizácia, je za dobu hospitalizácie vyplácaný dvojnásobok denného odškodného. Výplata poistného plnenia nie je podmienená práceneschopnosťou ani hospitalizáciou.

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu, ktorý vznikol v priebehu poistnej doby, ak toto poškodenie je uvedené v oceňovacej tabuľke a doba trvania poškodenia zdravia je rovná alebo väčšia ako minimálna doba, ktorá je stanovená na 7 dní. Zároveň poškodenie zdravia poisteného následkom úrazu nastane najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku úrazu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie sa vypláca vo výške súčinu aktuálnej poistnej sumy (dennej dávky) a počtu dní doby nevyhnutnej liečby úrazu od prvého dňa liečby, najviac však po dobu stanovenú pre dané poškodenie zdravia uvedené v oceňovacích tabuľkách. 

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner