Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného (OPP_02)

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity poistníka Vám zaisťuje ochranu pre schopnosť uhrádzať platbu poistného za všetky poistné krytia na poistnej zmluve v prípade, že máte v dôsledku invalidity pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. V prípade priznania invalidity za Vás preberieme povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie a doplnkové poistenia.

Poistná udalosť

Plná invalidita poisteného, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poisťovateľ preberá na seba povinnosť platiť poistné za hlavné poistenie ako aj za jednotlivé dohodnuté doplnkové poistenia na obdobie 12 po sebe idúcich mesiacov alebo do ďalšieho posúdenia trvania invalidity, ak je tento dátum známy.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner