Doplnkové poistenie invalidity od 71 % s jednorazovou výplatou (IJ71_02, IJ71_02_B)

Doplnkové poistenie invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu v prípade, že sa stanete plne invalidným, teda je Vám priznaná invalidita od 71 % a viac. Nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu. Je vhodnou alternatívou pre individuálnych klientov, ktorí chcú byť chránení v prípade vzniku invalidity alebo živiteľov rodín, pre ktorých je najdôležitejšie nestratiť príjem v prípade neočakávanej udalosti.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 71 % a viac, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 71 %. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň vydania Rozhodnutia o priznaní invalidity príslušným orgánom sociálneho zabezpečenia. Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100 % dohodnutej poistnej sumy, ktorá je aktuálne platná ku dňu vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ je diagnostikované terminálne štádium ochorenia alebo kvadruplégia vypláca sa 150 % aktuálnej poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan (IJ71_02), NN Profi Invest (IJ71_02), NN Partner (IJ71_02) a NN Pro Partner (IJ71_02_B).