Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Pravidlá vyplácania starobného dôchodku  a overovanie identifikácie klienta

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., je povinnou osobou  v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"), a teda má povinnosť, v súlade s internými predpismi, identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov bez ohľadu na výšku výplaty.

Vyplácanie finančných prostriedkov zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
akákoľvek výška výplaty

Viazaný finančný agent na základe zmluvy o vykonávaní finančného   sprostredkovania
(overenie identifikácie)  

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Poverený zamestnanec na NN pobočke
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z.o dôveryhodných službách v platnom znení

Vyplácanie finančných prostriedkov na základe Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom

Suma na výplatu na základe Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom Možnosti overenia identifikácie
akákoľvek výška výplaty

poverený zamestnanec NN na pobočke s príslušnými oprávneniami
(overenie identifikácie)